National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Industrial management -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Jing ji guan li xiao ci dian / Gao Yingkun
经济管理小词典 / 高应坤
by Gao, Yingkun
高应坤
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1982
 
 
Xian dai gong ye qi ye guan li ci dian / Zhu bian Chen Bolin, Yan Dayin ; bian wei He Cun ... [et al.]
現代工业企业管理词典 / 主编陈伯林, 阎达寅 ; 编委禾村 ... [et al.]
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Ying Han xian dai gong ye guan li ci hui = An English-Chinese glossary of modern industrial management / Tianjin shi ji shu jing ji he guan li xian dai hua yan jiu hui
英汉现代工业管理词汇 = An English-Chinese glossary of modern industrial management / 天津市技术经济和管理现代化研究会
Tianjin Shi : Tianjing ren min chu ban she, 1982
天津市: 天津人民出版社, 1982
 
 
Gong shang xing zheng guan li ci dian / chu bian Li Taonan, Yang Kejiang ; fu zhu bian You Li, Chen Gaolin
工商行政管理辞典 / 主编李道南杨克强 ;副主編尤力陈高林
Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she, 1988
成都 : 四川科学技术出版社, 1988
 
 
Jing ji guan li xue ci dian / Xu Weili zhu bian
经济管理学辞典 / 徐伟立主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Shi yong qi ye jing ying ci dian / zhu bian Yang Heqing, Qin Yong ; fu zhu bian Li Xin, Chen Chao
实用企业经营辞典 / 主编杨河清, 秦勇 ; 副主编李昕, 陈超
Beijing Shi : Bing qi gong ye chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing ke ji fa xing suo jing xiao, 1990
北京市 : 兵器工业出版社 : 新华书店总店北京科技发行所经销, 1990
 
 
Jing ji guan li jian ming ci dian / Shanxi cai jing xue yuan ci dian bian xie zu
经济管理简明辞典 / 山西财经学院辞典编写组
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1984
 
 
Gong ye qi ye jing ying guan li ming ci jian shi / Tu Hao bian
工业企业经营管理名词简释/ 涂浩編
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[南京]: 江苏人民出版社: 江苏省新華書店发行, 1983
 
 
Xian dai gong ye qi ye guan li ci dian / zhu bian Chen Bolin, Yan Dayin ; bian wei He Cun ... [et al.]
現代工业企业管理词典 / 主编陈伯林, 阎达寅 ; 编委禾村 ... [et al.]
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Shi yong xian dai jing ji guan li ci dian / Zhang Liuhu, Zhang Yueqing zhu bian
实用现代经济管理辞典 / 张六琥, 张跃庆主编
Beijing : Guo ji wen hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 国际文化出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Jing ji yu guan li da ci dian / zhu bian Ma Hong, Sun Shangqing ; fu zhu bian Zhou Shulian, Zhang Zhuoyuan, He Cun
經濟與管理大辭典 / 主编马洪, 孙尚清 ; 副主编周叔莲, 张卓元, 禾村
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Jian ming Zhongguo gong shang xing zheng guan li ci dian / Zhu bian Yang Zhenjie
簡明中國工商行政管理辭典 / 主編楊振杰
Taiyuan : Shanxi jing ji chu ban she, 1991
太原 : 山西经济出版社, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.