National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 251 Results for subject:"Industrial policy -- China."
Sort by:
 
 
Hunan chan ye jing zheng li yan jiu [electronic resource] / Shi Yongming zhu bian
湖南产业竞争力研究 [electronic resource] / 史永铭主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo qi ye de kun huo yu chu lu : jing ji xiao yi pian / Yuan Xingwei, Liu Puquan zhu bian
中国企业的困惑与出路 : 经济效益篇 / 原兴伟, 刘浦泉主编
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1990
[Peking] : 新华出版社, 1990
 
 
Washington, U.S. Dept. of Commerce, Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information, Joint Publications Research Service
 
 
Guan yu zi ben zhu yi gong shang ye she hui zhu yi gai zao di wen ti / Ge Min bian xie
关于資本主义工商業社会主义改造的問題 / 葛敏編寫
by Ge, Min
葛敏
Beijing : Gong ren chu ban she, 1956
北京 : 工人出版社, 1956
 
 
Zhongguo lao gong ye ji di gai zao yu zhen xing / Guo wu yuan yan jiu shi ke ti zu
中国老工业基地改造与振兴 / 国务院硏究室课题组
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Gong ye jing ji ti zhi gai ge yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan gong ye jing ji yan jiu suo gong ye jing ji guan li yan jiu shi bian
工业经济体制改革研究 / 中国社会科学院工业经济研究所工业经济管理研究室编
Chongqing : Chongqing chu ban she, 1983-<1985>
重庆 : 重庆出版社, 1983-<1985>
 
 
Zhongguo gong ye hua ji hua lun, Gu Chunfan zhu
中國工業化計劃論, 谷春帆著
by Gu, Chunfan, 1901?-
谷春帆, 1901?-
[Shanghai] Shang wu yin shu guan, Minguo 34 [1945]
[上海] 商務印書館, 民國34 [1945]
 
 
Jian chi gong ye zhi yuan nong ye de zheng que fang xiang
坚持工业支援农业的正确方向
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1973
沈阳 : 辽宁人民出版社, 1973
 
 
by Hsueh, T`ien-tung
Shatin, New Territories, Hong Kong : Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, Chinese University of Hong Kong, c1991
 
 
Zhongguo du shi gong ye hua cheng du zhi tong ji fen xi / Gong Jun zhu
中國都市工業化程度之統計分析 / 龔駿著
by Gong, Jun
龔駿
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
 
Zhongguo gong ye de fa zhan yu gai ge / Zhou Shulian, Chen Jiagui deng zhu
中国工业的发展与改革 / 周叔莲, 陈佳贵等著
Beijing : Jing ji guan li chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 经济管理出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Qing gong ye jing ji wen ti yan jiu / Rong Wenzuo zhu
轻工业经济问题研究 / 戎文佐著。
by Rong, Wenzuo
戎文佐
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1980
 
 
Chan ye zheng ce de jing ji li lun xi tong fen xi / Zhou Zhenhua zhu
产业政策的经济理论系统分析 / 周振华著
by Zhou, Zhenhua, 1954-
周振华, 1954-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Jing ji zhuan gui shi qi de chan ye zheng ce : dui Zhongguo jing yan de shi zheng fen xi yu qian jing zhan wan / Jiang Xiaojuan zhu
经济转轨时期的产业政策 : 对中国经验的实证分析与前景展望 / 江小涓著
by Jiang, Xiaojuan, 1957-
江小涓, 1957-
Shanghai : Shanghai san lian shu dian : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996
上海 : 上海三联书店 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1996
 
 
Zai xue da qing de dao lu shang / Shang hai ren min chu ban she
在学大庆的道路上 / 上海人民出版社编辑
Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 1973
上海 : 上海人民出版社, 1973
 
 
Zhongguo nei sheng xing gong ye hua dao lu yan jiu : jian lun da guo gong ye hua mo shi = Domestic endogenous study the road of industrialization / Wang Minzheng zhu
中国内生性工业化道路研究 : 兼论大国工业化模式 = Domestic endogenous study the road of industrialization / 王敏正著
by Wang, Minzheng
王敏正
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Zhongguo gong ye jing ji de gai ge yu fa zhan / Lü Dong
中国工业经济的改革与发展 / 吕东
by Lü, Dong, 1915-
吕东, 1915-
Beijing : Jing ji guan li chu ban she : fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1992
北京 : 经济管理出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1992
 
 
Wo guo dang qian de chan ye zheng ce wen ti / Guo jia ji wei chan ye zheng ce si bian
我国当前的产业政策问题 / 国家计委产业政策司编
Beijing : Zhongguo ji hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中国计划出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.