National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 131180 Results for subject:Industrialization.
Sort by:
 
 
Shanghai zhi gong ye / Shanghai Shi she hui ju bian
上海之工業 / 上海市社會局編
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 59 [1970]
台北 : 學海出版社, 民國59 [1970]
 
 
Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong / Hu Lin'ge, Zhu Bangxing, Xu Sheng he bian
上海産業與上海職工 / 胡林閣, 朱邦興, 徐聲合編
Xianggang : Yuan dong zhu ban she, Minguo 28 [1939]
香港 : 遠東出版社, 民國28 [1939]
 
 
Shanghai xian gong ye zhi / Shanghai xian gong ye ju "Shanghai xian gong ye zhi" bian xie zu bian
上海县工业志 / 上海县工业局〈上海县工业志〉编写组编
[Hong Kong : s.n., 1989]
 
 
Shandong gong ye tiao zheng zhen xing / Guo Shuyu zhu bian
山东工业调整振兴 / 郭述禹主编
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2009
济南 : 山东人民出版社, 2009
 
 
Shanghai Wujing hua gong chang de dan sheng / Ningtao, Lin Peng bian xie
上海吳泾化工厂的诞生 / 宁涛, 林芃編写
by Ningtao, pseud
宁涛, pseud
Shanghai : Ren min chu ban she, 1965
上海 : 人民出版社, 1965
 
 
Beijing xian dai fu wu ye yan jiu [electronic resource] / Chen Jin deng zhu
北京现代服务业研究 [electronic resource] / 陈进等著
by Chen, Jin
陈进
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2009
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nanchong can si zhi zui / Nanchong di qu can si chou gong si bian
南充蚕丝之最 / 南充地区茧丝绸公司编
Beijing shi : Zhongguo jing ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京市 : 中国经济出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Zhongguo shi ye zhi. Jiangsu sheng
中國實業誌. 江蘇省 / [實業部國際貿易局編]
by China (Republic : 1949- ). Guo ji mao yi ju
[Nanking : s.n.], 1933
[上海] : 實業部國際貿易局, 民國22 [1933]
 
 
Zhangjiagang shi xiang zhen gong ye zhi / Zhangjiagang shi di fang zhi ban gong shi, Zhangjiagang shi xiang zhen gong ye ju bian
张家港市乡镇工业志 / 张家港市地方志办公室,张家港市乡镇工业局编
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she, 1990
[Shanghai] : 上海人民出版社, 1990
 
 
Zhang Xingrang he man fu he gong zuo fa / Hua Gong bian
张兴让和满负荷工作法 / 华工编
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhang Xingrang man fu he gong zuo fa / Du Xiao bian zhu
张兴让满负荷工作法 / 杜晓编著
by Du, Xiao
杜晓
Beijing : Zhongguo dui wai jing ji mao yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国对外经济贸易出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Shanghai lao gong ye = Old industry in Shanghai / [Wu Chen, Chen Haiwen zhu bian]
上海老工业 = Old industry in Shanghai / [吴辰, 陈海汶主编]
Shanghai Shi : Shanghai wen hua chu ban she, 2007
上海市 : 上海文化出版社, 2007
 
 
Jin se feng bei : Taiwan qi ye yu jin rong ye de cheng chang yu gong sheng / Taiwan jin rong yan xun yuan bian xiu
金色丰碑 : 台湾企业与金融业的成长与共生 / 台湾金融研训院编修
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2008
北京市 : 九州出版社, 2008
 
 
Yunnan gong ye shi / Chen Zhengping zhu
云南工业史 / 陈征平著
by Chen, Zhengping
陈征平
[Kunming Shi]: Yunnan da xue chu ban she, 2007
[昆明 市]: 云南大学出版社, 2007
 
 
Zheng cheng : qian jin zhong de Jiangxi 9304 chang / Ben shu bian wei hui bian
征程 : 前进中的江西9304厂 / 本书编委会编
Shanghai : Shanghai da xue chu ban she, 2016
上海 : 上海大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Deng Xiaoping guan li si xiang yan jiu / Yu Taihe, Xiang Zhenle, Dong Genhong
邓小平管理思想研究 / 余太和, 项振乐, 董根洪
by Yu, Taihe
余太和
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1994
太原 : 山西人民出版社, 1994
 
 
Liang Huai cuo wu kao lüe : shi juan
兩淮鹺務考略 : 十卷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Deng Xiaoping sheng chan li si xiang gai lun / Xu Jiugang
邓小平生产力思想概论 / 徐久刚
by Xu, Jiugang
徐久刚
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 当代中国出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Shanxi zao chan nian jian
山西造產年鑑
Taiyuan : Zao chan jiu guo she Minguo25- [1936- ]
太原 : 造產救國社 民國25- [1936- ]
 
 
Chu xiu he dong yan fa zhi : [12 juan] / Zhu Yifeng, Yang Mengyan, Yao Peihe zuan ji ; [Jueluo Shilin zong cai]
初修河東鹽法志 : [12卷] / 朱一鳳, 楊夢琰, 姚培和纂輯 ; [覺羅石麟總裁]
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國55 [1966]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.