National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 2038 Results for subject:"Information science."
Sort by:
 
 
Zhongguo xin xi nian jian = China information almanac / Guo jia xin xi zhong xin, Zhongguo xin xi xie hui bian
中囯信息年鉴 = China information almanac / 囯家信息中心, 中囯信息协会编
Beijing : Zhongguo xin xi nian jian qi kan she, 2001-
北京 : 中囯信息年鉴期刊社, 2001-
 
 
Re men ke xue qing bao : ji yi ke xue chang shi xin zhi / [Zheng ye shu ju bian yin]
熱門科學情報 : 驚異科學常識新知 / [正業書局編印]
Tainan Shi : Zheng ye shu ju, Minguo 67 [1978]
台南市 : 正業書局, 民國67 [1978]
 
 
by Prytherch, R. J. (Raymond John), 1945-
Bradford : Information Services National Training Organisation, [2002?]
 
 
Uniform title: Occasional publications series (University of Sheffield. Department of Information Studies)
[Sheffield?] : The Department
 
 
by Becker, Joseph
[Oak Ridge, Tenn., U.S. Atomic Energy Commission, Office of Information Services, 1973]
 
 
 
 
Qing bao xue kai lun / Wang Wanzong bian zhu
情报学概论 / 王万宗编著
by Wang, Wanzong
王万宗
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Wen xian jiao liu yin lun / Zhou Wenjun zhu
文献交流引论 / 周文骏著
by Zhou, Wenjun
周文骏
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Qing bao xue yan jiu dao lun / Yan Yimin bian zhu
情报学研究导论 / 严怡民编著
by Yan, Yimin
严怡民
Beijing : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 科学技术文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Qing bao gong zuo gai lun / Ni Bo, Huang Jun'gui zhu bian ; Ni Bo, Yang Xiaojun ji bi
情报工作概论 / 倪波, 黄俊贵主编 ; 倪波, 杨晓骏执笔
by Ni, Bo
倪波
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Qing bao xue li lun liu pai yan jiu gang yao / Zhang Xinhua zhu
情报学理论流派研究纲要 / 张新华著
by Zhang, Xinhua
张新华
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1992
上海 : 上海社会科学院出版社, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.