National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 836 Results for subject:"Inscriptions, Chinese."
Sort by:
 
 
Jing ji jin shi kao : [shang xia juan] / Sun Xingyan zhuan
京畿金石考 : [上下卷] / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Changsha Dong pai lou dong Han jian du / Changsha Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Zhongguo wen wu yan jiu suo bian
長沙東牌樓東漢簡牘 / 長沙市文物考古研究所, 中國文物研究所編
Beijing : Wen wu chu ban she, 2006
北京 : 文物出版社, 2006
 
 
Jia gu zhui he xin bian / [bian zhuan zhe Yan Yiping]
甲骨綴合新編 / [編撰者嚴一萍]
by Yan, Yiping
嚴一萍
Taibei xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北縣板橋 : 藝文印書館, 民國64 [1975]
 
 
Guodian Chu jian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wuhan da xue Zhongguo wen hua yan jiu yuan bian
郭店楚简國際學術硏討會論文集 / 武汉大学中囯文化硏究院编
by International Symposium on Chu State Slips of Guodian (1999 : Wuhan da xue)
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2000
武汉市 : 湖北人民出版社, 2000
 
 
Jia gu zhui he xin bian bu / [bian zhuan zhe Yan Yiping]
甲骨綴合新編補/ [編撰者嚴一萍]
by Yan, Yiping
嚴一萍
Taibei xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, Minguo 65 [1976]
臺北縣板橋 : 藝文印書館, 民國65 [1976]
 
 
Yinxu YH127 keng bin zu jia gu xin yan / Zhang Weijie zhu
殷墟YH127坑賓組甲骨新研 / 張惟捷著
by Zhang, Weijie, 1978-
張惟捷, 1978-
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 萬卷樓圖書股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
He Luo mu ke shi ling / Zhao Junping, Zhao Wencheng bian
河洛墓刻拾零 / 赵君平, 赵文成编
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2007
北京市 : 北京图书馆出版社, 2007
 
 
Yin xu Huayuan zhuang dong di jia gu lun gao / Zhu Qixiang zhu
殷墟花園莊東地甲骨論稿 / 朱歧祥著
by Zhu, Qixiang, 1958-
朱歧祥, 1958-
Taibei Shi : Li ren shu ju fa xing, 2008
台北市 : 里仁書局發行, 2008
 
 
Zhonghua guo bao. Shanxi zhen gui wen wu ji cheng. Bei ke shu fa juan [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / Gao Xia...
中华国宝. 陕西珍贵文物集成. 碑刻书法卷 [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / 高峡分卷主编
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1999
西安 : 陕西人民教育出版社, 1999
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jiudian Chu jian / Hubei sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Beijing da xue Zhong wen xi bian
九店楚簡 / 湖北省文物考古硏究所, 北京大學中文系編
Beijing : Zhonghua shu ju, 2000
北京 : 中華書局, 2000
 
 
Guangzhou cheng can zhuan lu : fu Da dao shan jin zhuan ji
廣州城殘塼錄 : 附大刀山晉塼記
by Wang, Zhaoyong, 1861-1939
汪兆鏞, 1861-1939
[Guangzhou? : s.n., 1932]
[廣州? : s.n., 1932]
 
 
Song dai shi ke wen xian quan bian / Guo jia tu shu guan shan ben jin shi zu bian
宋代石刻文獻全編 / 國家圖書館善本金石組編
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2003
北京市 : 北京圖書館出版社, 2003
 
 
Zhong ding wen shi, Zhang Zhiyuan zhu
鐘鼎文詩, 張志遠著
by Zhang, Zhiyuan, 1915-
張志遠, 1915-
[Tainan], [Zhang Zhiyuan], [Minguo 63 i.e. 1974]
[台南], [張志遠], [民國63 i.e. 1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Shi gu shi lian / Zhang Zhiyuan zhu
石鼓詩聯 / 張志遠著
by Zhang, Zhiyuan, 1915-
張志遠, 1915-
Tainan Xian Jiali zhen : s.n., Minguo 63 [1974]
台南縣佳里鎮: s.n., 民國63 [1974]
 
 
Shi yong jia gu wen / Zhang Zhiyuan
實用甲骨文 / 張志遠
by Zhang, Zhiyuan, 1915-
張志遠, 1915-
Tainan Xian Jiali zhen : [publisher not identified], Minguo 63 [1974]
臺南縣佳里鎮 : [publisher not identified], 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou Qin jin shi wen xuan ping zhu / xuan zhu zhe Huang Gongzhu
周秦金石文選評註 / 選註者黃公渚
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Jin shi ding li / Bao Zhenfang xue
金石訂例 / 鮑振方學
by Bao, Zhenfang
鮑振方
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Guang cang zhuan lu / [bian ji zhe Zou An]
廣倉專錄 / [編輯者鄒安]
Taibei xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, Minguo 65 [1976]
臺北縣板橋 : 藝文印書館, 民國65 [1976]
 
 
Jin wen bian / Rong Geng bian zhu ; Zhang Zhenlin, Ma Guoquan mo bu
金文编 / 容庚編著 ; 張振林, 馬國權摹補
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Guan zhong shi ke wen zi xin bian : [4 juan] / Mao Fengzhi bian
關中石刻文字新編 : [4卷] / 毛鳳枝編
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, 1982
臺北 : 新文豐出版公司, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.