National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 2200 Results for subject:Inscriptions.
Sort by:
 
 
Jing ji jin shi kao : [shang xia juan] / Sun Xingyan zhuan
京畿金石考 : [上下卷] / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Changsha Dong pai lou dong Han jian du / Changsha Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Zhongguo wen wu yan jiu suo bian
長沙東牌樓東漢簡牘 / 長沙市文物考古研究所, 中國文物研究所編
Beijing : Wen wu chu ban she, 2006
北京 : 文物出版社, 2006
 
 
Tai Shan Jingshi Yu Jin gang jing / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
泰山經石峪金剛經 / 《歷代碑帖法書選》編輯組
Beijing : Wen wu chu ban she, 1987
北京 : 文物出版社, 1987
 
 
Jia gu zhui he xin bian / [bian zhuan zhe Yan Yiping]
甲骨綴合新編 / [編撰者嚴一萍]
by Yan, Yiping
嚴一萍
Taibei xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北縣板橋 : 藝文印書館, 民國64 [1975]
 
 
Jia gu zhui he xin bian bu / [bian zhuan zhe Yan Yiping]
甲骨綴合新編補/ [編撰者嚴一萍]
by Yan, Yiping
嚴一萍
Taibei xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, Minguo 65 [1976]
臺北縣板橋 : 藝文印書館, 民國65 [1976]
 
 
Guodian Chu jian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wuhan da xue Zhongguo wen hua yan jiu yuan bian
郭店楚简國際學術硏討會論文集 / 武汉大学中囯文化硏究院编
by International Symposium on Chu State Slips of Guodian (1999 : Wuhan da xue)
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2000
武汉市 : 湖北人民出版社, 2000
 
 
Yinxu YH127 keng bin zu jia gu xin yan / Zhang Weijie zhu
殷墟YH127坑賓組甲骨新研 / 張惟捷著
by Zhang, Weijie, 1978-
張惟捷, 1978-
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 萬卷樓圖書股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Khlōng læ phāp rưsī dat ton Wat Phō : čharưk silā pradap na Sālā Rāi Wat Phra Chētuphon
โคลงและภาพฤาษีดัดตนวัดโพธิ : จารึกศิลาประดับ ณ ศาลารายวัดพระเชตุพน
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khana Sit Somdet-- Pā Wat Phrachētuphon , 2521 [1978]
กรุงเทพมหานคร : คณะศิษย์สมเด็จฯป๋า วัดพระเชตุพน, ๒๕๒๑
 
 
Čhārưk Wat Phra Chētuphon tō̜n khlōng phāp rư̄sī datton
จารึกวัดพระเชตุพน ตอน โคลงภาพฤาษีดัดตน
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāng Čharœ̄n Suphāhān, 2504 i.e. 1961]
[Bangkok : ครอบครัว คุณแม่เจริญ ศุภาหาร, 2504
 
 
He Luo mu ke shi ling / Zhao Junping, Zhao Wencheng bian
河洛墓刻拾零 / 赵君平, 赵文成编
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2007
北京市 : 北京图书馆出版社, 2007
 
 
Yin xu Huayuan zhuang dong di jia gu lun gao / Zhu Qixiang zhu
殷墟花園莊東地甲骨論稿 / 朱歧祥著
by Zhu, Qixiang, 1958-
朱歧祥, 1958-
Taibei Shi : Li ren shu ju fa xing, 2008
台北市 : 里仁書局發行, 2008
 
 
Zhonghua guo bao. Shanxi zhen gui wen wu ji cheng. Bei ke shu fa juan [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / Gao Xia...
中华国宝. 陕西珍贵文物集成. 碑刻书法卷 [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / 高峡分卷主编
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1999
西安 : 陕西人民教育出版社, 1999
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jiudian Chu jian / Hubei sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Beijing da xue Zhong wen xi bian
九店楚簡 / 湖北省文物考古硏究所, 北京大學中文系編
Beijing : Zhonghua shu ju, 2000
北京 : 中華書局, 2000
 
 
Ti hua shi hui = Poems for Chinese painting / bian ji zhe Lin Zhendong
題畫詩彙 = Poems for Chinese painting / 編輯者林震東
Taibei : Lin Zhendong, Minguo 63 [1974]
台北 : 林震東, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Cong Qi Baishi ti ba yan jiu Baishi lao ren / [zhu she Li Yingqiang]
從齊白石題跋硏究白石老人 / [著者 李應強]
by Li, Yingqiang
李應強
Taibei : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 文史哲出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Guangzhou cheng can zhuan lu : fu Da dao shan jin zhuan ji
廣州城殘塼錄 : 附大刀山晉塼記
by Wang, Zhaoyong, 1861-1939
汪兆鏞, 1861-1939
[Guangzhou? : s.n., 1932]
[廣州? : s.n., 1932]
 
 
Shi gu shi lian / Zhang Zhiyuan zhu
石鼓詩聯 / 張志遠著
by Zhang, Zhiyuan, 1915-
張志遠, 1915-
Tainan Xian Jiali zhen : s.n., Minguo 63 [1974]
台南縣佳里鎮: s.n., 民國63 [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.