National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 6573 Results for subject:"Intellectual life."
Sort by:
 
 
Zhi shi fen zi de "nei zhan" : xian dai Shanghai wen hua chang yu, 1927-1930 / Wang Xiaoyu zhu
知识分子的"内战" : 现代上海的文化场域, 1927-1930 / 王晓渔著
by Wang, Xiaoyu
王晓渔
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
 
 
Kindai Okinawa no seishinshi / Hiyane Teruo
近代沖縄の精神史 / 比屋根照夫
by Hiyane, Teruo
比屋根照夫
Tōkyō : Shakai Hyōronsha, 1996
東京 : 社会評論社, 1996
 
 
Sengo Okinawa no shisōzō / Kano Masanao
戦後沖縄の思想像 / 鹿野政直
by Kano, Masanao, 1931-
鹿野政直, 1931-
Tōkyō : Asahi Shinbunsha, 1987
東京 : 朝日新聞社, 1987
 
 
Hokkaidō Karafuto no shinbun zasshi : sono ayumi to genronjin / Kunugi Shinʾichi cho
北海道・樺太の新聞雑誌 : その步みと言論人 / 功刀真一著
by Kunugi, Shinʾichi, 1921-
功刀真一, 1921-
Sapporo-shi : Hokkaidō Shinbunsha, Shōwa 60 [1985]
札幌市 : 北海道新聞社, 昭和60 [1985]
 
 
Jing shen wen ming da fang guang ming : Sanming Shi she hui zhu yi jing shen wen ming jian she jing yan ji / Zhong gong Fujian Sheng wei xuan chuan bu xuan chuan chu bian
精神文明大放光明 : 三明市社会主义精神文明建设经验集 / 中共福建省委宣传部宣传处编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1983
 
 
Zhejiang fa zhan bao gao. Wen hua juan
浙江发展报告. 文化卷
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she
杭州市 : 杭州出版社
 
 
Ina sonnō shisō shi / Ichimura Minato cho
伊那尊王思想史 / 市村咸人著
by Ichimura, Minato, 1878-1963
市村咸人, 1878-1963
Tōkyō : Kokusho Kankōkai, Shōwa 48 [1973]
東京 : 国書刊行会, 昭和48 [1973]
 
 
Sūgaku bunkashi : Gunma o chūshin to shite / Ōtake Shigeo cho
数学文化史 : 群馬を中心として / 大竹茂雄著
by Ōtake, Shigeo, 1928-
大竹茂雄, 1928-
Tōkyō : Kenseisha, Shōwa 62 [1987]
東京 : 研成社, 昭和 62 [1987]
 
 
Guizhou Sheng zhi shi fen zi zheng ce wen jian hui bian : 1988-1992 / Zhong gong Guizhou Sheng wei zu zhi bu, Guizhou Sheng ren shi ting bian
贵州省知识分子政策文件汇编 : 1988-1992 / 中共贵州省委组织部, 贵州省人事厅编
[Guiyang] : Guiyang qian Hua yin shua chang, 1993
[贵阳] : 贵阳黔华印刷厂, 1993
 
 
Hakodate Eigaku kotohajime / Inoue Yoshitaka cho
箱館英学事始め / 井上能孝著
by Inoue, Yoshitaka, 1930-
井上能孝, 1930-
Sapporo-shi : Hokkaidō Shinbunsha, 1987
札幌市 : 北海道新聞社, 1987
 
 
Zhi qing bu luo : Huang shan jiao xia de 10,000 ge Shanghai ren / zhu bian Zhu Zhenghui, Jin Guangyao
知青部落 : 黄山脚下的10,000个上海人 / 主编朱政惠, 金光耀
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2004
上海 : 上海古籍出版社, 2004
 
 
Na shi de xian sheng : 1940-1946 da shi men zai Lizhuang chen mo er guang rong de li cheng / Yue Nan zhu
那時的先生 : 1940-1946 大師們在李莊沉默而光榮的歷程 / 岳南著
by Yue, Nan
岳南
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2018
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Wei shui xuan li de xian ju zhe : Wanli mo nian Jiaxing de shu hua shi jie / Wan Muchun zhu
味水轩里的闲居者 : 万历末年嘉兴的书画世界 / 万木春著
by Wan, Muchun, 1972-
万木春, 1972-
Hangzhou Shi : Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she, 2008
杭州市 : 中国美术学院出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Andong ŭi sŏnbi munhwa : 16-17-segi chʻŏsahyŏng sŏnbi rŭl chungsim ŭro / Kim Yun-je ... [et al.] kongjŏ
安東의선비文化 : 16-17世紀處士型선비를中心으로 / 金允濟 ... [et al.] 共著
Sŏul-si : Asea Munhwasa, 1997
서울시 : 아세아문화사, 1997
 
 
Andong sŏnbi nŭn ŏttŏkʻe sarassŭlkka : sŏnbi ŭi silchon kwa isang / Yi Chong-ho chiŭm
안동선비는어떻게살았을까 : 선비의실존과이상 / 이종호지음
by Yi, Chong-ho, 1955-
이종호, 1955-
Sŏul-si : Sinwŏn, 2004
서울시 : 신원, 2004
 
 
Beijing : du shi xiang xiang yu wen hua ji yi / Chen Pingyuan, Wang Dewei bian
北京 : 都市想像与文化记忆 / 陈平原, 王德威编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2005
北京市 : 北京大学出版社, 2005
 
 
Min xue kun zhi lu = The recordes of studies on Minxue in the hardship / He Naichuan zhu
闽学困知录 = The recordes of studies on Minxue in the hardship / 何乃川著
by He, Naichuan
何乃川
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007
北京市 : 社会科学文献出版社, 2007
 
 
Guilin wen hua da shi ji, 1937-1949 / Guilin shi wen hua yan jiu zhong xin, Guangxi Guilin tu shu guan bian ; zhu bian Liu Shoubao ; zhu yao bian xie ren Tang Guoying ... [et al.]
桂林文化大事记, 1937-1949 / 桂林市文化研究中心, 广西桂林图书馆编 ; 主编刘寿保 ; 主要编写人唐国英 ... [et al.]
Guangxi Guilin Shi : Lijiang chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
广西桂林市 : 漓江出版社 : 广西新華書店发行, 1987
 
 
Zhi shi qing nian zai Heilongjiang / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng wei yuan hui wen shi he xue xi wei yuan hui bian
知识青年在黑龙江 / 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会文史和学习委员会编
Haerbin Shi : Heilongjiang chu ban she, 2005
哈尔滨市 : 黑龙江出版社, 2005
 
 
Xu xiu Gaoxiong Shi zhi. Juan 9, Wen hua zhi, Yi wen, wen hua shi ye pian / jian xiu Wu Dunyi ; zhu xiu Xie Minci ; Gaoxiong Shi wen xian wei yuan hui bian ; [zong zuan Huang...
續修高雄市志. 卷九, 文化志, 藝文, 文化事業篇 / 監修吳敦義 ; 主修謝敏次 ; 高雄市文獻委員會編 ; [總纂黃耀能 ; 編纂曾玉昆, 葉振輝]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi wen xian wei yuan hui, Minguo 88 [1999]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.