National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Interpretation (Philosophy)"
Sort by:
 
 
Li jie : xian dai ren de kun huo / Hu Mukui, Cheng Xuehui chu
理解 : 現代人的困惑 / 胡木貴, 鄭雪輝著
by Hu, Mu-kui
胡木貴
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新华书店经销, 1989
 
 
Li jie de ming yun : jie shi xue chu lun / Yin Ding
理解的命运 : 解释学初论 / 殷鼎
by Yin, Ding
殷鼎
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店经销, 1988
 
 
Jie shi xue jian lun / Gao Xuanyang zhu
解釋學簡論 / 高宣揚著
by Gao, Xuanyang, 1940-
高宣揚, 1940-
Xianggang : San lian shu dian, 1988
香港 : 三聯書店, 1988
 
 
by Nicholson, Graeme
Atlantic Highlands, N.J. : Humanities Press, 1984
 
 
 
 
20 shi ji Zhongguo fan yi si xiang shi / Wang Bingqin zhu
20世纪中国翻译思想史 / 王秉钦著
by Wang, Bingqin
王秉钦
Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2004
天津市 : 南开大学出版社, 2004
 
 
Zhong xi yi xue pi ping / Zhang Nanfeng zhu
中西译学批评 / 张南峰著
by Zhang, Nanfeng
张南峰
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2004
北京 : 清华大学出版社, 2004
 
 
Yi xiang tian kai : yi ge shi ren de fan yi shi jian he fan yi guan = Flights of fancy / Ouyang Yu zhu
譯想天開 : 一個詩人的翻譯實踐和翻譯觀 = Flights of fancy / 歐陽昱著
by Ouyang, Yu, 1955-
歐陽昱, 1955-
Taibei Shi : Lie hai ren, 2018
臺北市 : 獵海人, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
 
by Kirk, Robert, 1933-
Oxford [Oxfordshire] : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.