National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 450 Results for subject:"Investments, Foreign -- China."
Sort by:
 
 
Kua guo gong si zai Zhongguo de tou zi fen xi : yi Beijing wei li de shi zheng yan jiu / Xie Guangya deng zhu
跨国公司在中国的投资分析 : 以北京为例的实证研究 / 谢光亚等著
Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 2006
北京市 : 经济管理出版社, 2006
 
 
Li yong wai zi yu Kunshan jing ji fa zhan / Lian he ke ti zu zhu
利用外资与昆山经济发展 / 联合课题组著
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2006
上海市 : 上海三联书店, 2006
 
 
Hua zi qi ye zai Guangdong : 1978-2008 = Huazi qiye zai Guangdong / Su Qilin deng zhu
华资企业在广东 : 1978-2008 = Huazi qiye zai Guangdong / 苏启林等著
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2008
广州 : 暨南大学出版社, 2008
 
 
Rekkoku no taishi tōshi / Shī Efu Rīmā cho ; Tōa Keizai Chōsakyoku yaku
列國の對支投資 / シー・エフ・リーマー著 ; 東亞經濟調查局譯
Uniform title: Foreign investments in China. Japanese
by Remer, C. F. (Charles Frederick), 1889-
Tōkyō : Keiō Shobō, Shōwa 9 [1934]
東京 : 慶應書房, 昭和 9 [1934]
 
 
Yingguo zai Hua qi ye ji qi li run / Wei Zichu zhu
英國在華企業及其利潤 / 魏子初著
by Wei, Zichu
魏子初
Beijing : Ren min chu ban she, 1951
北京 : 人民出版社, 1951
 
 
Hong Kong : Economist Intelligence Unit, 1995
 
 
Li yong wai zi gai lun / Long Chucai zhu bian
利用外资槪论 / 龍楚材主编
Beijing : Zhongguo dui wai jing ji mao yi chu ban she, 1985
北京 : 中国对外经济贸易出版社, 1985
 
 
Uniform title: Tou zi Zhongguo de bi xiu ke. English
by Yang, Jian Wei
Singapore : Sun & Sun Group, 2004, c2002
 
 
Zhongguo li yong wai zi de ji zhong mo shi he zhu yao cheng xu / Zhongguo guo ji jing ji zi xun gong si bian zhu
中国利用外资的几种模式和主要程序 / 中国国际经济咨询公司编著
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中國展望出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo tou zi zhi nan / bian ji zhe Zhongguo guo ji jing ji zi xun gong si, Jing ji zi xun gong si
中國投資指南/ 編輯者中國國際經濟諮詢公司,經濟諮詢公司
Xianggang : Jing ji dao bao she, 1982
香港: 經濟導報社, 1982
 
 
Tai shang yu wai shang zai da lu dou zi jing yan zhi diao cha yan jiu : yi zhi zao ye wei li / zhu ban dan wei Jing ji bu dou zi shen yi wei yuan hui ; zhi xing dan wei Zhonghua...
台商與外商在大陸投資經驗之調查研究 : 以製造業為例 / 主辧單位經濟部投資審議委員會 ; 執行單位中華經濟研究院
Taibei shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 83 [1994]
台北市 : 中華經濟研究院, 民國83 [1994]
 
 
Di guo zhu yi zai jiu Zhongguo de tou zi / Wu Chengming bian
帝國主義在舊中國的投資 / 吳承明編
by Wu, Chengming
吳承明
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
Chungguk ŭi tae sŏbang oeja toip hyŏnhwang kwa munjechŏm / Kim Hong-sŏk, Kim Mi-suk
中國의對西方外資導入現況과問題點 / 金弘錫,金美淑
by Kim, Hong-sŏk
金弘錫
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Sanŏp Yŏnʾguwŏn, 1990
서울特別市 : 産業研究院, 1990
 
 
by Huang, Yasheng
Hong Kong : Chinese University Press ; Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, c1998
 
 
Zhongguo de wai zi jing ji = Zhong guo de wai zi jing ji : dui zeng zhang, jie gou sheng ji he jing jing zheng li de gong xian / Jiang Xiaojuan zhu
中国的外资经济 = Zhong guo de wai zi jing ji : 对增长、结构升级和竞爭力的贡献 / 江小娟著
by Jiang, Xiaojuan, 1957-
江小娟, 1957-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2002
北京 : 中国人民大学出版社 : 経销新华书店, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.