National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 15478 Results for subject:Investments.
Sort by:
 
 
Guan che qiao wu zheng ce, jian jue bao hu qiao hui / Kunming Shi Zhonguo yin hang Hua qiao fu wu bu bian yin
貫徹僑務政策, 堅決保護僑匯 / 昆明市中國銀行華僑服務部編印
Kunming Shi : Kunming Shi Zhonguo yin hang Hua qiao fu wu bu, [1958]
昆明市 : 昆明市中國銀行華僑服務部, [1958]
 
 
Kua guo gong si zai Zhongguo de tou zi fen xi : yi Beijing wei li de shi zheng yan jiu / Xie Guangya deng zhu
跨国公司在中国的投资分析 : 以北京为例的实证研究 / 谢光亚等著
Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 2006
北京市 : 经济管理出版社, 2006
 
 
Li yong wai zi yu Kunshan jing ji fa zhan / Lian he ke ti zu zhu
利用外资与昆山经济发展 / 联合课题组著
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2006
上海市 : 上海三联书店, 2006
 
 
Hua zi qi ye zai Guangdong : 1978-2008 = Huazi qiye zai Guangdong / Su Qilin deng zhu
华资企业在广东 : 1978-2008 = Huazi qiye zai Guangdong / 苏启林等著
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2008
广州 : 暨南大学出版社, 2008
 
 
Yue Gang Ao fu wu mao yi zi you hua : "fu mian qing dan" guan li mo shi = Service trade liberalization between Guangdong, Hong Kong and Macao : the negative list...
粤港澳服务贸易自由化 : "负面清单"管理模式 = Service trade liberalization between Guangdong, Hong Kong and Macao : the negative list management / 张光南, 杨柱, 梁东旭, 黎艳艳, 苟鹏程著
by Zhang, Guangnan
张光南
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014
北京 : 中国社会科学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Irian Jaya : Government of Province of Irian Jaya, 1984
 
 
Oegugin chikchŏp tʻuja : 21-segi gŭllobŏl tʻŭrendŭ / [chiŭni Song Ŭi-dal]
외국인직접투자 : 21세기글로벌트렌드 / [지은이송의달]
by Song, Ŭi-dal
송의달
Sŏul-si : Sallim, 2004
서울시 : 살림, 2004
 
 
[Jakarta] : Investment Coordinating Board, the Republic of Indonesia, 2003
 
 
Aozhou li cai = Money matters in Australia / Huang Wenbo zhu
澳洲理財 = Money matters in Australia / 黃文波著
by Huang, Wenbo
黃文波
[N.S.W.] : Hong en chu ban she, 2000
[N.S.W.] : 鴻恩出版社, 2000
 
by Australian Investors Association Ltd
Fortitude Valley, Qld. : Australian Investors Association Ltd., 2008-
JournalJournal, OnlineOnline [text, online resource]
 
Barton, ACT: Deloitte Access Economics, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
by Samuel, Cherian
Washington, D.C. : Operations Policy Group, Operations Policy Dept., World Bank, 1996
 
 
Tou zi xue [electronic resource] / Zhang Zongxin
投资学 [electronic resource] / 张宗新
by Zhang, Zongxin
张宗新
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009
上海 : 复旦大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jin qian you xi / Gu Zhenhuang zhu
金錢遊戲 / 古鎮煌著
by Gu, Zhenhuang
古鎮煌
Beijiao [Hong Kong] : Ming chuang chu ban she, 1988
北角 [Hong Kong] : 明窗出版社, 1988
 
 
Tou zi jing ji xue / Zhang Zhongmin, Ren Huaixiu zhu bian
投资经济学 / 张仲敏, 任淮秀主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1992
北京 : 中国人民大学出版社, 1992
 
 
by Stewart, Maxwell Slutz, 1900-
New York, : Public Affairs Committee, 1961]
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.