National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 117 Results for subject:"Islam -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo Yisilan wen hua / "Wen shi zhi shi" bian zhe bu, Guo wu yuan zong jiao shi wu ju zong jiao yan jiu zhong xin
中国伊斯兰文化 / 《文史知识》编辑部, 国務院宗敎事务局宗敎硏究中心合编
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1996
北京 : 中华書局 : 新华书店北京发行所发行, 1996
 
 
Qing zhen zhi nan / Ma Zhu zhu ; Guo Jing, Sun Tao, Ma Zhong jiao zhu
清真指南 / 马注著 ; 郭璟, 孙滔, 马忠校注
by Ma, Zhu, 1604-1711
马注, 1604-1711
Xining : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
西宁 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1989
 
 
Qing zhen shi yi bu ji / Jin Tianzhu zhu
清眞釋疑補輯 / 金天柱著
by Jin, Beigao
金北高
Beijing : [s.n.], 1881
北京 : [s.n.], 1881
 
 
Zhongguo Yisilan tan mi [electronic resource] / Jin Yijiu zhu
中国伊斯兰探秘 [electronic resource] / 金宜久著
by Jin, Yijiu
金宜久
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2010
北京 : 中国人民大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dang dai Zhongguo zong jiao yan jiu jing xuan cong shu. Yisilan jiao juan = Chinese religions and beliefs a series of contemporary studies in China. Islam / Jin Yijiu zhu bian
当代中国宗教研究精选丛书. 伊斯兰教卷 = Chinese religions and beliefs a series of contemporary studies in China. Islam / 金宜久主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2008
北京市 : 民族出版社, 2008
 
 
Yisilan fu nü za zhi [microform]
伊斯蘭婦女雜誌 [microform]
Shanghai : Shanghai Yisilan nü xie hui, Minguo 25 [1936]-
上海 : 上海伊斯蘭女協會, 民國25 [1936]-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Yisilan jiao yu Zhongguo she hui / Ge Zhuang zhu
伊斯蘭敎與中國社會 / 葛壯著
by Ge, Zhuang
葛壯
Taibei : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 91 [2002]
台北 : 東大圖書股份有限公司, 民國91 [2002]
 
 
Zhongguo hui jiao zhi fa zhan ji qi yun dong / Lin Changkuan bian zhu
中國回敎之發展及其運動 / 林長寬編著
by Lin, Chengkuan
林長寬
Taibei Shi : Zhonghua Minguo Alabo wen hua jing ji xie hui, Minguo 85 [1996]
台北市 : 中華民國阿拉伯文化經濟協會, 民國85 [1996]
 
 
Zhongguo hui jiao shi / Fu Tongxian zhu
中國回敎史 / 傅統先著
by Fu, Tongxian, 1910-
傅統先, 1910-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北] : 臺灣商務印書館, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Zheng jiao zhen quan ; Qing zhen da xue ; Xi zhen zheng da / Wang Daiyu zhu ; Yu Zhen'gui dian jiao
正教真诠 ; 清真大学 ; 希真正答 / 王岱舆著 ; 余振贵点校
Uniform title: Works. Selections. 1987
by Wang, Daiyu
王岱舆
[Yinchuan shi] : Ningxia ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
[银川市] : 宁夏人民出版社 : 新華書店经銷, 1987
 
 
Zhongguo Yisilan jiao pai men huan su yuan / Ma Tong zhu
中国伊斯兰教派门宦溯源 / 马通著
by Ma, Tong
马通
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
银川市 : 宁夏人民出版社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Chūgoku ni okeru Kaikyō no denrai to sono kōtsū / Tazaka Kōdō cho
中國における回教の傳來とその弘通 / 田坂興道著
by Tazaka, Kōdō, 1912-1957
田坂興道, 1912-1957
Tōkyō : Tōyō Bunko, Shōwa 39 [1964]
東京 : 東洋文庫, 昭和 39 [1964]
 
 
Zhongguo Yisilan jiao shi = History of Islam in China / Li Xinghua ... [et al.] zhu
中国伊斯兰教史 = History of Islam in China / 李兴华 ... [et al.] 著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1998
北京 : 中國社会科学出版社, 1998
 
 
Yisilan, xian dai xing yu hou zhi min / Cai Yuanlin zhu
伊斯蘭, 現代性與後殖民 / 蔡源林著
by Cai, Yuanlin
蔡源林
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2011
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2011
 
 
Zhongguo Yisilan shi cun gao / Bai Shouyi
中国伊斯兰史存稿 / 白寿彝
by Bai, Shouyi
白寿彝
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she : Ningxia xin hua shu dian fa xing, 1983
银川 : 宁夏人民出版社 : 宁夏新华书店发行, 1983
 
 
Zhongguo Yisilan jiao pai yu men huan zhi du shi lue / Ma Tong zhu
中国伊斯兰教派与门宦制度史略 / 馬通著
by Ma, Tong
馬通
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she, 2000
银川 : 宁夏人民出版社, 2000
 
 
Uniform title: Zhongguo Yisilan jiao. English
中国伊斯兰教. English
by Zhang, Guanglin
张广林
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005
北京 : 五洲传播出版社, 2005
 
 
Qing zhen chang ming : Zhongguo Yisilan jiao = Qingzhenchangming Zhongguoyisilanjiao / Yang Guiping, Ma Xiaoying zhu
清真长明 : 中国伊斯兰教 = Qingzhenchangming Zhongguoyisilanjiao / 杨桂萍, 马晓英著
by Yang, Guiping, 1967-
杨桂萍, 1967-
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2007
北京市 : 宗教文化出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.