National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 1097 Results for subject:"Jiangsu Sheng (China)"
Sort by:
 
 
Yan yu Qinhuai = Yan yu Qin Huai / Ye Zhaoyan zhu
烟雨秦淮 = Yan yu Qin Huai / 叶兆言著
by Ye, Zhaoyan, 1957-
叶兆言, 1957-
Guangzhou Shi : Nan fang ri bao chu ban she : Jing xiao Guangdong xin hua fa xing ji tuan gu fen you xian gong si, 2002
广州市 : 南方日報出版社 : 经销广东新华发行集团股份有限公司, 2002
 
 
Nankin / [Nankin Nihon Shōkō Kaigisho hen] ; kanshū Kanemaru Yūichi ; kaisetsu Kanemaru Yūichi, Asukyū Deividdo
南京 / [南京日本商工會議所編] ; 監修 金丸裕一 ; 解說 金丸裕一, アスキュー・デイヴィッド
Tōkyō : Yumani Shobō, 2008
東京 : ゆまに書房, 2008
 
 
Qin Huai hua fang lu / Penghuasheng bian
秦淮畫舫錄 / 捧花生編
Shanghai : Shao ye shan fang, [1928]
上海 : 掃葉山房, [1928]
 
 
San xu Gaoyou zhou zhi : Jiangsu sheng / Hu Weihe xiu ; Gao Shumin zuan
三續高郵州志 : 江蘇省 / 胡為和修;高樹敏纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Yancheng Shi zhi / Yancheng Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Han Jianxun ; fu zhu bian Hu Aitong ... [et al.]
盐城市志 / 盐城市地方志编纂委员会 ; 主编韩建勋 ; 副主编胡爱桐 ... [et al.]
Nanjing Shi : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she, 1998
南京市 : 江苏科学技术出版社, 1998
 
 
Nanjing wen wu zhi / Nanjing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
南京文物志 / 南京市地方志编纂委员会编
Beijing : Fang zhi chu ban she, 1997
北京 : 方志出版社, 1997
 
 
Suzhou fu zhi : ba shi juan / Ya'erhashan, Fu Chun xiu ; Xi Jun zuan
蘇州府志 : 八十卷 / 雅爾哈善, 傅椿修 ; 習寯纂
Uniform title: Suzhou fu zhi. Selections
蘇州府志. Selections
[China : s.n., 1975?]
 
 
Gusu zhi [microform] : 60 juan. / Wang Ao deng xiu
姑蘇志 [microform] : 60卷. / 王鏊等修
[China : s.n.], Ming Zhengde 1 [1506]
[China : s.n.], 正德1 [1506]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Taizhou zhi / Taizhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
泰州志 / 泰州市地方志编纂委员会
Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 1998
南京市 : 江苏古籍出版社, 1998
 
 
Jiang shang yi wen / Shen Tao zhuan
江上遺聞 / 沈濤撰
by Shen, Tao, 19th century
沈濤, 19th century
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Wu di ji / Lu Guangwei zhuan ; [Cao Lindi jiao zhu]
吴地記 / 陸廣微撰 ; [曹林娣校注]
by Lu, Guangwei, 9th century
陸廣微, 9th century
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[南京市] : 江蘇古籍出版社 : 江蘇省新華書店发行, 1986
 
 
Jinling tong zhuan [45 juan, bu yi, 4 juan] Chen Zuolin zuan
金陵通傳 [45卷, 補遺, 4卷] 陳作霖纂
by Chen, Zuolin, 1837-1920
陳作霖, 1837-1920
[Taibei] Cheng wen chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[台北] 成文出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Jiaoshan zhi [microform] : er shi juan, juan shou yi juan / Wang Yu
焦山志 [microform] : 二十卷, 卷首一卷 / 王豫
by Wang, Yu
王豫
[Qing Daoguang i.e. between 1821 and 1850]
[清道光 i.e. betweeb 1821 and 1850]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Minguo Nanjing cheng shi she hui guan li / Wang Yunjun zhu
民国南京城市社会管理 / 王云骏著
by Wang, Yunjun, 1963-
王云骏, 1963-
[Nanjing] : Jiangsu gu ji chu ban she: Fa xing Jiangsu Sheng Xin hua shu dian, 2001
[南京] : 江苏古藉出版社 : 发行江苏省新华书店, 2001
 
 
Guangling shi gao : si juan / bu zhu zhuan zhe
廣陵史稿 : 四卷 / 不著撰者
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yancheng shi hua / Zhong gong Yancheng shi wei xuan chuan bu bian
塩城史话 / 中共塩城市委宣传部编
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[南京市]: 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1987
 
 
Zhong yang ri bao [microform] = Central daily news
中央日報 [microform] = Central daily news
Uniform title: Zhong yang ri bao (Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
中央日報(Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
Nanjing Shi : Zhong yang ri bao she
南京市 : 中央日報社
MicroformMicroform, NewspaperNewspaper [microform] =]
 
 
Jiading zhi zhan; Ming mo Jiading ren min kang Qing di gu shi, Zhu Yu bian zhu, Wang Dafu cha tu
嘉定之战; 明末嘉定人民抗清的故事, 朱愈編著, 王達弗插圖
by Zhu, Yu
朱愈
Nanjing, Jiangsu ren min chu ban she, 1956
南京, 江苏人民出版社, 1956
 
 
Suzhou gu cheng di tu = The atlas of ancient Suzhou / zhu bian Zhang Yinglin ; Suzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi [and three others] bian
蘇州古城地圖 = The atlas of ancient Suzhou / 主編張英霖 ; 蘇州市地方志編纂委員會辦公室[and three others]編
Suzhou Shi : Gu Wu xuan chu ban she, 2004
蘇州市 : 古吳轩出版社, 2004
MapMap [text, cartographic image, volume]
 
 
Yangzhou Shi : Guang ling shu she, 2005
扬州市 : 广陵书社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.