National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 83 Results for subject:"Journalists -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Bon thāng chīwit Niramon Mēthīsuwakun / Monthirā
บนทางชีวิต นิรมล เมธีสุวกุล / มนทิรา
by Monthirā
มนทิรา
Krung Thēp : Phrǣo Samnakphim, 2541 [1998]
กรุงเทพฯ : แพรว สำนักพิมพ์, 2541, [1998]
 
 
Čhāk din sū din : čhāk lūk chāo sūan sū kānpen nakkhāo mư̄ rāngwan / Supharā Čhanchitfā, khīan ; Wātsanā Chinwarākō̜n, bannāthikān
จากดินสู่ดิน : จากลูกชาวสวน สู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า, เขียน ; วาสนา ชินวรากร, บรรณาธิการ
by Supara Janchitfah
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā, 2559 [2016]
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๕๙ [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Khon nangsư̄phim / phān mummō̜ng khō̜ng Thǣmsin Rattanaphan
คนหนังสือพิมพ์ / ผ่านมุมมองของ แถมสิน รัตนพันธุ์
by Thǣmsin Rattanaphan
แถมสิน รัตนพันธุ์
Krung Thēp : Samnakphim Phūčhatkān, 2545 [2002]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ผู้จัดการ, 2545
 
 
Phom pen khonkhāo khon nưng kō̜ khǣ nan / Sanphasiri Wiriyasiri
ผมเป็นคนข่าวคนหนึ่ง ก็แค่นั้น / สรรพสิริ วิรยศิริ
by Sanphasiri Wirayasiri
สรรพสิริ วิรยศิริ
Kō̜Thō̜Mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakphim Krangpri ̄: Čhatčhamnai, Bōrisat Thaket `AEtwoethaising, 2537 [1994]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : สำนักพิมพ์ กรังด์ปรีซ์ ̄: จัดจําหน่าย บริษัท ทาร์เก็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2537 [1994]
 
 
Khonnangsư̄phim / Pō̜. Watcharāphō̜n
คนหนังสือพิมพ์ / ป. วัชราภรณ์
by Prakāt Watcharāphō̜n
ประกาศ วัชราภรณ์
Krung Thēp : ʻOdīan Satō, 2506 [1963]
กรุงเทพฯ โอเดียน สโตร์, 2506 [1963]
 
 
Khāng khrū Phichai Wātsanāsong / Pawīna Singbūranā
ข้างครู พิชัย วาศนาส่ง / ปวีณา สิงห์บูรณา
by Pawīna Singbūranā
ปวีณา สิงห์บูรณา
Krung Thēp : Phōt Phaplitching, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, ๒๕๕๒
 
 
[Bangkok : Prani Chanthrason, 2540 i.e. 1997]
 
 
Phom pen khonkhāo khon nưng kō̜ khǣ nan / Sanphasiri Wiriyasiri
ผมเป็นคนข่าวคนหนึ่ง ก็แค่นั้น / สรรพสิริ วิรยศิริ
by Sanphasiri Wirayasiri
สรรพสิริ วิรยศิริ
Krung Thēp : Samnakphim Phakkhathat, 2544 [2001]
กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ, 2544 [2001]
 
 
ʻAttachīwaprawat Kamphon Watcharaphon, čhō̜mphon khō̜ng khonnangsưphim / Sanyalak Thīamthanō̜m khīan
อัตชีวประวัติ กำพล วัชรพล จอมพลของคนหนังสือพิมพ์ / สัญญลักษณ์ เทียมถนอม เขียน
by Sanyalak Thīamthanō̜m
สัญญลักษณ์ เทียมถนอม
[Bangkok] : Samnakphim Phanphayōm : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Samakkhīsān (Dō̜kyā), 2537 [1994]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์ พันโพยม : จัดจำหน่ายโดย บริษัท สามัคคีสาส์น (ดอกหญ้า), 2537 [1994]
 
 
Chīwaprawat Kamphon Watcharaphon : čhō̜mphon khō̜ng khonnangsưphim / Sanyalak Thīamthanō̜m
ชีวประวัติ กำพล วัชรพล : จอมพลของคนหนังสือพิมพ์ / สัญญลักษณ์ เทียมถนอม
by Sanyalak Thīamthanō̜m
สัญญลักษณ์ เทียมถนอม
Krung Thēp : Bō̜risat Tonʻō̜, 2537 [1994]
กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ, 2537 [1994]
 
 
Phom chư̄ Sapphasiri Wiriyasiri
ผมชื่อสรรพสิริ วิริยศิริ
[Krung Thep : Khrō̜pkhrūa Nāi Sapphasiri Wiriyasiri], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายสรรพสิริ วิริยศิริ], ๒๕๕๕
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Khun Sombūn Wiriyasiri na chāpanasathān Wat Sōmmanatwō̜rawihān, Wančhan thī 18 Kanyāyon 2515
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณสมบูรณ์ วิริยศิริ ณ ฌาปนสถานวัดโสมนัสวรวิหาร วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๕
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sombūn Wiriyasiri, 2515 [1972]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสมบูรณ์ วิริยศิริ, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
[Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phichai Wātsanāsong Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na mēn Wat Thātthō̜ng, Khēt...
[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายพิชัย วาศนาส่ง ม.ป.ช , ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555]
[Krung Thep : Khrō̜pkhrūa Phichai Wātsanāsong], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายพิชัย วาศนาส่ง], 2555
 
 
Chīwit kāntō̜sū khō̜ng naknangsư̄phim thī nāsončhai / Rāchēn Watthanaprīchākun
ชีวิตการต่อสู้ของนักหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจ / ราเชนทร์ วัฒนปรีชากุล
by Rāchēn Watthanaprīchākun
ราเชนทร์ วัฒนปรีชากุล
Kō̜Thō̜Mō̜. : Čhamrat Sapbut, [1989?]
กทม. : จำรัส ทรัพย์บุตร, [1989?]
BookBook [text, volume]
 
 
Kulāp hǣng phǣndin / Chamaiphō̜n Sǣngkračhāng, khīan ; Chanit Sāipradit trūat thān khō̧mūn
กุหลาบ แห่งแผ่นดิน / ชมัยภร แสงกระจ่าง, เขียน ; ชนิด สายประดิษฐ์, ตรวจทานข้อมูล
by Phailin Rungrat
ไพลิน รุ้งรัตน์
Krung Thēp : Khana Kammakān ʻAmnūai Kānčhatngān 100 pī Sībūraphā (Kulāp Sāipradit), Khana ʻAnukammakān fāi Sinlapa Watthanatham (Wannakam), 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (วรรณกรรม), ๒๕๔๘
 
 
Phrarātchathān phlœ̄n sop pen kō̜ranī phisēt Kitti Chūphinit na chāpanasathān Kō̜ng Thap Bok, Wat Sōmanatwihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 14...
พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ กิตติ ชูพินิจ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯมหานคร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
[Bangkok : s.n., 1995]
 
 
Samit Mānatrưdī, chāta 6 Thanwākhom 2475, mō̜rana18 Phrưtsačhikāyon 2559
สมิต มนัสฤดี, ชาตะ 6 ธันวาคม 2475, มรณะ 18 พฤศจิกายน 2559
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mānatrưdī, 2559
กรุงเทพฯ : ครอบครัวมนัสฤดี, 2559
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.