National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 85 Results for subject:"Judges -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
[ʻAnusō̧n Khun Pramān Sansư̄]
[อนุสรณ์ คุณประมาณ ซันซื่อ]
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Khun Pramān Sansư̄, 2550 i.e. 2007]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว คุณประมาณ ซันซื่อ, 2550]
 
 
ʻAnus̜̄on ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prīchā Sumāwong Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Tō̜.Čhō̜. na mēn lūang nā...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายปรีชา สุมาวงศ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sumāwong , 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสุมาวงศ์, ๒๕๕๐
BookBook [text, still icon, volume]
 
 
Thanāi phǣndin čhāk khwāmrak læ khwāmsongčham...Sanat Bandit... sū rư̄ang lao čhāk lūk ʻaiyakān, 20 Phrưtsaphākhom 2458 - 22...
ทนายแผ่นดิน จากความรักและความทรงจำ...สนัด บัณฑิตย์... สู่เรื่องเล่าจากลูกอัยการ, 20 พฤษภาคม 2458 - 22 เมษายน 2555 / [เล่าโดย วิบูลสุข บัณฑิตย์]
[Krung Thep : Khrō̜pkhrūa Nāi Sanat Bandit], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายสนัด บัณฑิตย์], 2555
 
 
Nangsư̄ thīralưk nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Nām Phūnwatthu Mō̧.Pō̧.Cho., Mō̧.Wō̧.Mō̧., Thō̧.Čhō̧. na mēn Wat...
หนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ นายนาม พูนวัตถุ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง, กรุงเทพมหานคร, วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551
[Krung Thēp : Khrō̧pkhrūa Nāi Nām Phūnwatthu, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายนาม พูนวัตถุ, 2551]
 
 
Yō̜ khamphiphāksā dīkā sūan ʻātchayā rīang tām māttrā
ย่อคำพิพากษาฎีกา ส่วนอาชญา เรียงตามมาตรา
Krung Thēp : Sap Kusanarētrư̄angsin, Singhākhom 2473 [August 1930]
กรุงเทพฯ : ซับ กุศะนเรศร์เรืองศิลป์, สิงหาคม ๒๔๗๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Botlakhō̜n sō̜ng chut / khō̜ng Mō̜m Lūang Pin Mālākun
บทละครสองชุด / ของหม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล
by Pin Mālākun, M.L., 1903-
ปิ่น มาลากุล, M.L., 1903-
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phra Prasitwinitchai, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว พระประสิทธิวินิจฉัย, ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Pramūan phrarātchadamrat læ phabō̜rommarāchōwāt thī phrarātchathān nai ʻōkāt tāng tāng tang tǣ dư̄an Thanwākhom 2511čhon thưng...
ประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๑๑ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒
by Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2016
[Phra Nakhō̜n : Rōngphim Phračhan, 2513 [1970] , [Phra Nakhō̜n : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2513 [1970]
พระนคร : โรงพิมพ์พระจันท์, ๒๕๑๓ , พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๑๓
 
 
Sārakhadī / khō̜ng Mō̜.Čhō̜. Ying Phūnphitsamai Ditsakun
สารคดี / ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล
by Phūnphitsamai Ditsakun, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, 1896-1990
พูนพิศมัย ดิศกุล, M.C., granddaughter of Mongkut, King of Siam, 1896-1990
Phra Nakhō̜n : ʻĀree Sārakitprīchā, 2507 [1964]
พระนคร : อารี สารกิจปรีชา, ๒๕๐๗
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Phichaibandit Pō̜.Mō̜.,Thō̜.Chō̜. na mēn nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat...
หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพิชัยบัณฑิต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Lūang Phichaibandit : Kō̜ng Bannāthikān Wārasān Mư̄ang Bōrān], 2522 [1979]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวหลวงพิชัยบัณฑิต : กองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ], 2522 [1979]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜.Rō̜. Hatsawut Withitwiriyakun ,ʻadīt Prathān Sān Pokkhrō̜ng Sūngsut, Wansao thī 23 Mēsāyon...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล, อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด, วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Withitwiriyakun, 2559 [2016] , Nonthaburī : Nattharin Withitwiriyakun, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววิทิตวิริยกุล, ๒๕๕๙ , นนทบุรี : ณัฐรินทร์ วิทิตวิริยกุล, ๒๕๕๙
BookBook [text, Spoken words, volume, audio disc]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.