National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 30 Results for subject:"Justice, Administration of -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Jian cha guan tui an shen cha zhi du shi wu zhi fen xi yan jiu / Liu Zhaowen zhuan
檢察官退案審查制度實務之分研究 / 劉昭文撰
by Liu Zhaowen
劉昭文
[Taiwan : Liu Zhaowen?], Minguo 94 [2005]
[台北 : 劉昭文?], 民國 94[2005]
 
 
Si fa yuan ti an quan zi liao hui bian / [Chen Hanzhen bian zhu]
司法院提案權資料彙編/ [陳翰珍編著]
by Chen, Hanzhen
Taibei Shi : Qing cheng chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市: 青城出版社, 民國72 [1983]
 
 
Si fa xing zheng bu gong bao
司法行政部公報
by China (Republic: 1949- ). Si fa xing zheng bu
China (Republic: 1949- ). 司法行政部
Taipei : Si fa xing zheng bu, 1974-1980
Taipei : 司法行政部, 1974-1980
 
 
Zhao hui fa guan shi luo de shen pan ling hun / Lin Menghuang zhu
找回法官失落的審判靈魂 / 林夢皇著
by Lin, Menghuang
林孟皇
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Fa wu bu gong bao
法務部公報
Taibei : Fa wu bu zong wu si, 1980-
台北 : 法務部總務司, 1980-
 
 
2008 Si fa zhi du shi zheng yan jiu / Huang Guochang zhu bian
2008 司法制度實證研究 / 黄國昌主编
by International Conference on Empirical Studies of Judicial Systems (1st : 2008 : Taipei, Taiwan)
Taipei Shi : Zhong yang yan jiu yuan fa lü xue yan jiu suo chou bei chu, 2009
台北 : 中央研究院法律學研究所籌備處, 2009
 
 
Ri ju chu qi si fa zhi du dang an / [zhu bian ren Liu Ningyan ; bian yi ren Chen Jinrong ... et al.]
日據初期司法制度檔案 / [主編人劉寧顏 ; 編譯人陳錦榮... et al.]
Taizhong Shi : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 71 [1982]
臺中市 : 臺灣省文獻委員會, 民國71 [1982]
 
 
Fa yuan zu zhi fa xin lun / Jiang Weizu bian zhu
法院組織法新論 / 蔣慰祖編著
by Jiang, Weizu
蔣慰祖
[Taibei : San min shu ju zong jing xiao, 1969]
[臺北 : 三民書局總經銷, 1969]
 
 
Liang an si fa zhi du zhi bi jiao yu ping xi / Zheng Zhengzhong zhu
兩岸司法制度之比較與評析 / 鄭正忠著
by Zheng, Zhengzhong
鄭正忠
Taibei : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 88 [1999]
臺北 : 五南圖書出版有限公司, 民88 [1999]
 
 
Si fa zhuan kan
司法專刋
[Taipei] : Si fa xing zheng bu, Minguo 40-63 [1951-1974]
[Taipei] : 司法行政部, 民國40-63 [1951-1974]
 
 
Si fa gai ge de guan jian yi ti / zhu bian Li Mingjun, Lin Yongsheng ; [zuo zhe Li Mingjun ... [et al.]]
司法改革的關鍵議題 / 主編李明峻, 林雍昇 ; [作者李明峻 ... [et al.]]
by Li, Mingjun
李明峻
Taibei Shi : Xin Taiwan guo ce zhi ku you xian gong si, 2012
台北市 : 新台灣國策智庫有限公司, 2012
 
 
Chang yong jian cha xing zheng gui ding hui bian / Fa wu bu bian yin
常用檢察行政規定彙編 / 法務部編
Uniform title: Laws, etc
by China (Republic : 1949- )
Taibei : Xing zheng yuan fa wu bu, Minguo 93 [2004]
臺北 : 行政院法務部, 民國93 [2004]
 
 
by Luo, Changfa, 1956-
Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2006
 
 
Si fa yu guo hui / Li fa yuan guo hui tu shu guan
司法與國會 / [立法院國會圖書館
Taibei shi : Li fa yuan guo hui tu shu guan, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 立法院國會圖書館, 民國89 [2001]
 
 
Shou yu guo tong / Fujian Jinmen di fang fa yuan jian cha shu bian yin
壽與國同 / 福建金門地方法院檢察署編印
Jinmen Xian : Fujian Jinmen di fang fa yuan jian cha shu, Minguo 102 nian [2013]
金門縣 : 福建金門地方法院檢察署, 民国102年[2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xu xiu Gaoxiong Shi zhi. Juan 2, Zheng shi zhi, Si fa, jing zheng pian / jian xiu Wu Dunyi ; zhu xiu Zhang Junyan ; Gaoxiong Shi wen xian wei yuan hui ; [zong zuan Huang Yaoneng]
續修高雄市志. 卷二, 政事志, 司法, 警政篇 / 監修吳敦義, 主修張俊彥 ; 高雄市文獻委員會 ; [總纂黃耀能]
Gaoxiong Shi : Gaoxiong Shi wen xian wei yuan hui, Minguo 84 [1995]
高雄市 : 高雄市文獻委員會, 民國84 [1995]
 
 
Taiwan Lansha can an zhi / huang dong liang kou shu ; zhang qing zhuan xie
臺灣藍沙慘案誌 / 黃東亮口述 ; 張擎撰寫
by Huang, Dongliang
黃東亮
Taibei Shi : Ju shuo chu ban gong zuo shi chu ban, 2015
台北市 : 巨碩出版工作室出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.