National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 6460 Results for subject:"Justice, Administration of"
Sort by:
 
 
Guangdong si fa bao gao / Zheng E zhu bian
广东司法报告 / 郑鄂主编
Beijing Shi : Ren min fa yuan chu ban she, 2015
北京市 : 人民法院出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Liaoning fa zhi yan jiu [electronic resource]
辽宁法治研究 [electronic resource]
Uniform title: Liaoning fa zhi yan jiu (Online)
辽宁法治研究(Online)
Shenyang : Liaoning Sheng fa xue hui, 2005-2009
沈阳 : 辽宁省法学会, 2005-2009
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Beijing Shi ren min fa yuan gong zuo da shi ji, 1949-1985 / Beijing Shi gao ji ren min fa yuan
北京市人民法院工作大事记, 1949-1985 / 北京市高级人民法院
[Beijing Shi : Beijing Shi gao ji ren min fa yuan, 1987?]
[北京市 : 北京市高级人民法院, 1987?]
 
 
Ge guo si fa zhi du lun / Tu Huaiying zhu
各國司法制度論 / 涂懷瑩著
by Tu, Huaiying
涂懷瑩
Taibei Shi : Taiwan Shang wu yin shu guan, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 台灣商務印書館, 民國56 [1967]
 
 
Xian zheng shi ye xia de si fa gong zheng = Xianzhengshiyexiade sifagongzheng / Dong Maoyun ... [et al.]zhu
宪政视野下的司法公正 = Xianzhengshiyexiade sifagongzheng / 董茂云 ... [et al.]著
Changchun Shi : Jilin ren min chu ban she, 2003
長春市 : 吉林人民出版社, 2003
 
 
Si fa zheng zhi / Hu Wei zhu
司法政治 / 胡偉著
by Hu, Wei, 1964-
胡偉, 1964-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1994
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 1994
 
 
2008 Si fa zhi du shi zheng yan jiu / Huang Guochang zhu bian
2008 司法制度實證研究 / 黄國昌主编
by International Conference on Empirical Studies of Judicial Systems (1st : 2008 : Taipei, Taiwan)
Taipei Shi : Zhong yang yan jiu yuan fa lü xue yan jiu suo chou bei chu, 2009
台北 : 中央研究院法律學研究所籌備處, 2009
 
 
Zhongguo si fa zhi du dao lun / zhu bian Zhang Wusheng, Zuo Weimin ; fu zhu bian Han Zhangyin, Chen Li, Feng Mai
中国司法制度导论 / 主编章武生, 左卫民 ; 副主编韩长印, 陈丽, 冯迈
Beijing : Fa lü chu ban she, 1994
北京 : 法律出版社, 1994
 
 
by Jiang, Yaozu
蔣燿祖
Taibei Shi : Taiwan shang wu, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 臺灣商務 , 民國65 [1976]
 
 
Kakkuk pŏmmubu ŭi chojik kwa kinŭng : Miguk, Pʻŭrangsŭ, Chunghwa Minʼguk / [parhaeng Pŏmmubu Pŏmmusil]
各國法務部의組織과機能 : 美國,프랑스,中華民國 / [發行法務部法務室]
[Seoul] : Pŏmmubu Pŏmmusil, 1986
[Seoul] : 法務部法務室, 1986
 
 
Uniform title: Compilacion de las disposiciones organicas de la administracion de justicia en las provincias y posesiones ultramarinas. English. 1899
by Cuba
Washington : Govt. Print. Off., 1899
 
 
Jian cha guan tui an shen cha zhi du shi wu zhi fen xi yan jiu / Liu Zhaowen zhuan
檢察官退案審查制度實務之分研究 / 劉昭文撰
by Liu Zhaowen
劉昭文
[Taiwan : Liu Zhaowen?], Minguo 94 [2005]
[台北 : 劉昭文?], 民國 94[2005]
 
 
Liang an si fa zhi du zhi bi jiao yu ping xi / Zheng Zhengzhong zhu
兩岸司法制度之比較與評析 / 鄭正忠著
by Zheng, Zhengzhong
鄭正忠
Taibei : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 88 [1999]
臺北 : 五南圖書出版有限公司, 民88 [1999]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.