National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 7788 Results for subject:"Kings and rulers."
Sort by:
 
 
Hanʾgwŏn ŭro ingnŭn Paekche Wangjo sillok / Pak Yŏng-gyu chiŭm
한권으로읽는백제왕조실록 / 박영규지음
by Pak, Yŏng-gyu
박영규
Sŏul-si : Ungjin Datkʻŏm, 2004
서울시 : 웅진닷컴, 2004
 
 
Ilbon wangga ŭi ppuri nŭn Kaya wangjok / Chʻoe Sŏng-gyu chiŭm
일본왕가의뿌리는가야왕족 / 최성규지음
by Chʻoe, Sŏng-gyu
최성규
Sŏul-si : Ŭlchi Sŏjŏk, 1993
서울시 : 을지서적, 1993
 
 
Hanʾgwŏn ŭro ingnŭn Silla wangjo sillok / Pak Yŏng-gyu chiŭm
한권으로읽는신라왕조실록 / 박영규지음
by Pak, Yŏng-gyu
박영규
Sŏul-si : Ungjin Chisik Hausŭ, 2004
서울시 : 웅진지식하우스, 2004
 
 
Hanʾgwŏn ŭro ingnŭn Koguryŏ Wangjo sillok / Pak Yŏng-gyu chiŭm
한권으로읽는고구려왕조실록 / 박영규지음
by Pak, Yŏng-gyu
박영규
Sŏul-si : Ungjin Datkʻŏm, 2004
서울시 : 웅진닷컴, 2004
 
 
Chŏnnyŏn ŭi wangguk Silla / Kim Ki-hŭng chiŭm
천년의왕국신라 / 김기흥지음
by Kim, Ki-hŭng, 1955-
김기흥, 1955-
Sŏul : Chʻangjak kwa Pipʻyŏngsa , 2000
서울: 창작과비평사, 2000
 
 
Paekche sokkuk Ilbonsa : Ilbon chʻŏnhwang myobi wa Ilbon sinsa kirok ŭro palkʻyŏ naenŭn Han-Il kongdong yŏksa / Ku Cha-il chŏ
백제속국일본사 : 일본 천황 묘비 와 일본 신사 기록 으로 밝혀 내는 한일 공동 역사 / 구 자일 저
by Ku, Cha-il, 1961-
구 자일, 1961-
Sŏul-si : Chimunsa, 2006
서울시 : 지문사, 2006
 
 
Tokugawa Mitsukuni / Suzuki Eiichi ; Nihon Rekishi Gakkai henshū
徳川光圀 / 鈴木暎一 ; 日本歴史学会編集
by Suzuki, Eiichi, 1939-
鈴木暎一, 1939-
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, 2006
東京 : 吉川弘文館, 2006
 
 
Koguryŏ wangnŭng yŏnʾgu / Im Ki-hwan ... [et al.]
고구려 왕릉 연구 / 임 기환 ... [et al.]
Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2009
서울시 : 동북아 역사 재단, 2009
 
 
Chikamatsu no tennōgeki / Moriyama Shigeo cho
近松の天皇劇 / 森山重雄著
by Moriyama, Shigeo, 1914-
森山重雄, 1914-
Tōkyō : Sanʾichi Shobō, 1981
東京 : 三一書房, 1981
 
 
by Yudodiprojo K. R. T
[Yogyakarta] : [Publisher not identified]., [1995]
BookBook [text, volume]
 
 
Tamnān Vīangchan : Phrayā Būrichan ʻŪailūai / kepkam, khonkhūa, hiphōm læ thō̜nhōm dōi ʻĀchān Mahā Khammāi Singkīattiphon
ຕຳນານວຽງຈັນ : ພຮະຍາບູຮິຈັນ ອ່ວຍລ່ວຍ / ເກັບກຳ ຄົ້ນຄວ້າ ຮຽບຮຽງ ຮິບໂຮມ ແລະ ທ້ອນໂຮມ ໂດຍ ອາຈານ ມະຫາ ຄຳມາຍ ສິງກຽດຕິພົນ
by Khammāi Singkīattiphon, Mahā
ຄຳມາຍ ສິງກຽດຕິພົນ, ມະຫາ
Vīangchan : Samnakphim Sīsakēt, 2553 [2010]
ວຽງຈັນ : ສຳນັກພິມ ສີສະເກດ, 2553
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Mahmood, Ali
New Delhi : Rupa, 2018 , ©2018
BookBook [text, volume]
 
 
Rư̄ang Phrabāt Somdet Phra Čhaoyūhūa Phumiphonʻadunyadēt nai thāna song pen phutthamāmaka læ song penʻakkharasāsanūpathamphok / Khana phūwichai,...
เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก / คณะผู้วิจัย, อาบ นคะจัด [and seven others]
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sōphot, 2541 [1998] , Krung Thēp : Mahāwitthayalai Krœ̄k, 2541 [1998]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวโสพจน์, 2541
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.