National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 5497 Results for subject:"Korea (North)"
Sort by:
 
 
Nihon tōchika no Chōsen Hokuchin no rekishi : Amerikajin ga kaihatsu shita Tōyōichi no kinkō no machi / Sakai Toshio
日本統治下の朝鮮北鎮の歴史 : アメリカ人が開発した東洋一の金鉱の町 / 酒井敏雄
by Sakai, Toshio, 1920-
酒井敏雄, 1920-
Tōkyō : Sōshisha, 2003
東京 : 草思社, 2003
 
 
Pukhan ŭi tʻŭkku kaebal chŏllyak kwa Kyŏnggi-do ŭi taeŭng pangan yŏnʾgu = North Korea special economic zones and Gyeonggi-do / yŏnʾgu chʻaegim Chʻoe...
북한 의 특구 개발 전략 과 경기도 의 대응 방안 연구 = North Korea special economic zones and Gyeonggi-do / 연구 책임 최 용환, 공동 연구 박 성호
by Chʻoe, Yong-hwan, 1968-
최 용환, 1968-
Kyŏnggi-do Suwŏn-si : Kyŏnggi Kaebal Yŏnʾguwŏn, 2006
경기도 수원시 : 경기 개발 연구원, 2006
 
 
Chosŏn Inmin'gun ch'anggŏn e chŭŭm hayŏ : Chosŏn Inmin'gun yŏlbyŏngsik esŏ han yŏnsŏl, 1948-yŏn 2-wŏl 8-il / Kim Il-sŏng
조선 인민군 창건 에 즈음 하여 : 조선 인민군 열병식 에서 한 연설, 1948년 2월 8일 / 김 일성
by Kim, Il-sŏng, 1912-1994
김 일성, 1912-1994
[P'yŏngyang] : Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, 2018
[평양] : 조선 로동당 출판사, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Ŏmŏni, hana toen choguk e salgo sipʻŏyo : Im Su-gyŏng okchung pangbuk paeksŏ / Im Su-gyŏng Huwŏn Saŏphoe yŏkkŭm
어머니,하나된조국에살고싶어요: 임수경옥중방북백서/ 임수경후원사업회엮음
by Im, Su-gyŏng
임수경
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tol Pegae, 1990
서울특별시 : 돌베개, 1990
 
 
Miwan ŭi kwihyang ilgi : 'chuchʻe ŭi nara' Pukhan ŭl kada : Hong Tong-gŭn Pukhan pangmunʾgi
미완의귀향일기 : 「주체의나라」북한을가다 : 홍동근북한방문기
by Hong, Tong-gŭn, 1926-
홍동근, 1926-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hanul, 1988
서울특별시 : 한울, 1988
 
 
Kaja puk ŭro ora nam ŭro : Hwang Sŏg-yŏng Pukhan pangmunʾgi
가자북으로오라남으로 : 황석영북한방문기
Uniform title: Saram i salgo issŏnne. Selections
사람이살고있었네. Selections
by Hwang, Sŏg-yŏng, 1943-
황석영, 1943-
Sŏul-si : Irum, 2000
서울시: 이룸, 2000
 
 
Sosŏlga Yi Ho-chʻŏl i kyŏkkŭn Nam-Pukhan pansegi / Yi Ho-chʻŏl chiŭm
소설가이호철이겪은남・북한반세기 / 이호철지음
by Yi, Ho-chʻŏl, 1932-
이호철, 1932-
Kyŏnggi-do Koyangsi : Isobuk, 2003
경기도고양시 : 이소북, 2003
 
 
Konan ŭi kanghaenggun : 98-yŏn kaŭl- 99-yŏn pom, 30-sal chʻŏngnyŏn ŭi Pukhan tapsagi / Kwŏn Hyŏk chiŭm
고난의강행군 : 98년가을- 99 년봄, 30살청년의북한답사기 / 권혁지음
by Kwŏn, Hyŏk, 1970-
권혁, 1970-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chŏngtʻo Chʻulpʻan, 1999
서울특별시 : 정토출판, 1999
 
 
Pukhan'gun Ch'ongjŏngch'iguk ŭi wisang mit yŏkhal kwa kwŏllyŏk sŭnggye munje / Chŏng Sŏng-jang chiŭm
북한군 총정치국 의 위상 및 역할 과 권력 승계 문제 / 정 성장 지음
by Cheong, Seong Chang
정 성장
Kyŏnggi-do Sŏngnam-si : Sejong Yŏng'guso, 2013
경기도 성남시 : 세종 연구소, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Bei Han mi gong = Pukhan migung / Pazu Shubobo zhu
北韓迷宮 = 북한 미궁 / Pazu 薯伯伯著
by Pazu Shubobo
Pazu 薯伯伯
Jiulong Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2016 , ©2016
九龍 天窗出版社有限公司, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
18c-19c kŭrim sok ŭi kwandong pʻalgyŏng : Chinʾgyŏng sidae kwandong pʻalgyŏng kihaeng sagyŏng tʻamgu / Cho Sang-hyŏn chŏ = In search of the 8 historic...
18c-19c 그림속의관동팔경 : 眞景時代關東八景紀行寫景探究 / 조尚鉉著 = In search of the 8 historic sceneries in Kwandong region depicted in 18C-19C / by Cho, Sang-Hyun
by Cho, Sang-hyŏn, 1952-
조尚鉉, 1952-
Chʻungnam Sŏsan-si : Hansŏ Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2006
충남서산시 : 한서대학교출판부, 2006
 
 
Čhāk Khōriʻō sū Khōrīa : 8 wan nai Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Kaolī / Somdet Phračhaophīnāngthǣ Čhaofā...
จากโคริโอสู่โคเรีย : 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงรวบรวม
by Kanlayāniwatthanā, Princess, granddaughter of Chulalongkorn, King of Siam, 1923-
กัลยาณิวัฒนา, Princess, granddaughter of Chulalongkorn, King of Siam, 1923-
Krung Thēp : Samnakphim Wong Čhō̜n, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วงศ์จร, ๒๕๓๑
BookBook [text, volume]
 
 
Hyŏpsang ŭi tarin : tak'yu, No Mu-hyŏn kwa Kim Chŏng-il ŭi kin haru / Yi Sŭng-hyŏng, Kim Ch'ang-su chiŭm
협상 의 달인 : 다큐, 노 무현 과 김 정일 의 긴 하루 / 이 승형, 김 창수 지음
by Yi, Sŭng-hyŏng
이 승형
[Sŏul] Han'guk Mirae Palchŏn Yŏn'guwŏn, 2014 , ©2014
[서울] 한국 미래 발전 연구원, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Pukhan'gun ch'oego saryŏnggwan ŭi wisang kwa yŏkhal yŏn'gu / Chŏng Sŏng-jang chiŭm
북한군 최고 사령관 의 위상 과 역할 연구 / 정 성장 지음
by Cheong, Seong Chang
Kyŏnggi-do Sŏngnam-si Sejong Yŏn'guso, 2015
경기도 성남시 세종 연구소, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tʻongil ŭn toessŏ : chŏlmŭn hyŏndaesa yŏnʾguga ka yŏkkŭn Mun Ik-hwan Moksa ŭi tʻongil yŏkchŏng / Kim Chi-hyŏng, Kim Min-hŭi ka hamkke ssŭm
통일은됐어 : 젊은현대사연구가가엮은문익환목사의통일역정 / 김지형, 김민희가함께씀
by Kim, Chi-hyŏng
김지형
Sŏul-si : Chisŏngsa, 1994
서울시 : 지성사, 1994
 
 
Yŏmyŏng kŏri, piyak hanŭn Chosŏn ŭi kisang / chipp'il Yi Ch'ŏl-min ; changjŏng Kim Yŏng-il
려명 거리, 비약 하는 조선 의 기상 / 집필 리 철민 ; 장정 김 영일
by Yi, Ch'ŏl-min
리 철민
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2017
[평양] : 평양 출판사, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hua Guofeng zhu xi fang wen Chaoxian
华国锋主席访问朝鮮
Beijing : Ren min chu ban she, 1978
北京 : 人民出版社, 1978
 
 
Uri nara Sŏdo chibang ŭi minsok ŭmak / chipp'il Ch'oe Ki-jŏng
우리 나라 서도 지방 의 민속 음악 / 집필 최 기정
by Ch'oe, Ki-jŏng
최 기정
[Pyongyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 2013 , ©2013
[평양] : 사회 과학 출판사, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Inmin kundae rŭl widae han Suryŏngnim ŭi kundae, tang ŭi kundae ro tŏuk kanghwa palchŏn sik'yŏ nagaja : Tang Chungang Wiwŏnhoe Kunsa Wiwŏnhoe e...
인민 군대 를 위대 한 수령님 의 군대, 당 의 군대 로 더욱 강화 발전 시켜 나가자 : 당 중앙 위원회 군사 위원회 에 참가 한 조선 인민군 지휘 성원들 과 한 담화 1982년 6월 12일 / 김 정일
by Kim, Chŏng-il, 1942-2011
김 정일, 1942-2011
P'yŏngyang : Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, Chuch'e 105 (2016)
평양 : 조선 로동당 출판사, 주체 105 (2016)
BookBook [text, volume]
 
 
Yebindo e poin Koguryŏ : Tang Yi Hyŏn myo yebindo ŭi chougwan ŭl ssŭn sajŏl e taehayŏ / No Tʻae-don
예빈도에보인고구려 : 당이현묘예빈도의조우관을쓴사절에대하여 / 노태돈
by No, Tʻae-don
노태돈
Sŏul : Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2003
서울 : 서울대학교출판부, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.