National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 86 Results for subject:"Korean War, 1950-1953 -- China."
Sort by:
 
 
Da chu bing / Xiao Yunbin bian
大出兵 / 肖云斌编
Beijing : Tuan jie chu ban she : sin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 团結出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1993
 
 
Kang Mei yuan Chao zhan zheng / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
抗美援朝战争 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Zhongguo ren min zhi yuan jun kang Mei yuan Chao zhan shi / Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu bian zhu
中国人民志愿军抗美援朝战史 / 军事科学院军事历史研究部编著
[Hong Kong : s.n., between 1988 and 1989]
 
 
Kang Mei yuan Chao zai hui shou / Song Liansheng zhu
抗美援朝再回首 / 宋连生著
by Song, Liansheng
宋连生
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2002
昆明市 : 云南人民出版社, 2002
 
 
Zhong gong can jia Han zhan yuan yin zhi yan jiu / Pu Doufu zhu
中共參加韓戰原因之研究 / 朴斗福著
by Pu, Doufu
朴斗福
[Taibei shi] : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 66 [1977]
[台北市] : 黎明文化事業股份有限公司, 民國66 [1977]
 
 
Han jiang re xue / Wang Zhefeng, Wen Shibiao, Zhou Shuguang zhu bian
寒江热血 / 王者风, 文师表, 周树光主编
Changsha : Han jiang re xue bian ji bu, 2002
长沙 : 寒江热血 编辑部, 2002
 
 
 
Zheng yi bi sheng : ting zhan xie ding qian ding yu kang Mei yuan Chao qu de wei da sheng li / Li Kui bian xie
正義必勝 : 停戰協定簽訂與抗美援朝取得偉大勝利 / 李奎编写
Beijing : Lan tian chu ban she, 2014
北京 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Kang Mei yuan Chao ji shi / Chai Chengwen, Zhao Yongtian
抗美援朝纪实 / 柴成文, 赵勇田
by Chai, Chengwen
柴成文
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中共党史资料出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhong Mei jue zhan zai Chaoxian / Hu Zhaocai zhu
中美决战在朝鮮 / 胡兆才著
by Hu, Zhaocai
胡兆才
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she ; Zhongshan Shi : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2002
广州市: 广东敎育出版社 ; 中山市 : 广东新华发行集团经销, 2002
 
 
Beijing : Kan Mei yuan Chao ji nian guan : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 抗美援朝纪念馆 : 中国文联出版公司 : 新华书店总店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhou Enlai yu kang Mei yuan Chao zhan zheng / Zhang Min, Zhang Xiujuan zhu
周恩来与抗美援朝战争 / 张民, 张秀娟著
by Zhang, Min
张民
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2000
上海 : 上海人民出版社, 2000
 
 
Bei wei san shi ba du xian : Peng Dehuai yu Chaoxian zhan zheng / Yang Feng'an, Wang Tiancheng zhu
北纬三十八度线 : 彭德怀与朝鲜战争 / 杨凤安, 王天成著
by Yang, Feng'an
杨凤安
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2009
北京 : 中央文献出版社, 2009
 
 
Ba kang Mei yuan Chao yun dong tui jin dao xin de jie duan / Zhongguo ren min bao wei shi jie he ping fan dui Meiguo qin lüe wei yuan hui bian
把抗美援朝運動推進到新的階段 / 中國人民保衛世界和平反對美國侵略委員會編
Beijing : Ren min chu ban she, 1951
北京 : 人民出版社, 1951
 
 
Mao Zedong de jian nan jue ce : Zhongguo ren min zhi yuan jun chu bing Chaoxian de jue ce guo cheng / Wang Bo zhu
毛泽东的艰难决策 : 中国人民志愿军出兵朝鲜的决策过程 / 王波著
by Wang, Bo, 1945-
王波, 1945-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2002
北京 : 中国社会科学出版社, 2002
 
 
Mao Zedong yu kang Mei yuan Chao zhan zheng : zheng que er hui huang de yun chou wei wo / Xu Yan zhu
毛泽东與抗美援朝战争 : 正確而辉煌的运筹帷幄 / 徐焰著
by Xu, Yan
徐焰
Bei-jing : Jie fang jun chu ban she, 2003
北京 : 解放军出版社, 2003
 
 
Zhongguo ren min zhi yuan jun kang Mei yuan Chao zhan shi / Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu bian zhu ; [zhu bian Shen Zonghong, Meng Zhaohui ; can jia bian xie ren...
中国人民志愿军抗美援朝战史 / 军事科学院军事历史研究部编著 ; [主编沈宗洪, 孟照辉 ; 参加编写人员国英俊 ... et al.]
[Peking] : Jun shi ke xue chu ban she, 1988
[Peking] : 军事科学出版社, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.