National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 71 Results for subject:"Labor mobility -- China"
Sort by:
 
 
Ajia shokoku kara no rōdōryoku ryūshutsu ni kansuru chōsa kenkyū hōkokusho : Chūka Jinmin Kyōwakoku
アジア諸国からの労働力流出に関する調查研究報告書 : 中華人民共和国
[Tokyo] : Koyō Sokushin Jigyōdan : Ajia Jinkō Kaihatsu Kyōkai, Heisei 4 [1992]
[Tokyo] : 雇用促進事業団 : アジア人口・開発協会, 平成 4 [1992]
 
 
Zhongguo ren cai da liu dong / Zhang Zhe, Chen Shihua zhu
中国人才大流动 / 章哲, 陈世华著
by Zhang, Zhe
章哲
Beijing : Gai ge chu ban she, 1992
北京 : 改革出版社, 1992
 
 
Zhongguo nong min gong de wei lai [electronic resource] / Wang Daoyong zhu
中国农民工的未来 [electronic resource] / 王道勇著
by Wang, Daoyong
王道勇
Kunming : Yunnan jiao yu chu ban she, 2013
昆明 : 云南教育出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhi ye jie gou yu liu dong / Chen Yingying zhu
职业结构与流动 / 陈婴婴著
by Chen, Yingying
陈婴婴
Beijing : Dong fang chu ban she, 1995
北京 : 东方出版社, 1995
 
 
Ren cai liu dong li lun, zheng ce yu shi jian / Guo Quansheng zhu bian
人才流动理论、政策与实践 / 郭全胜主编
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian Bei-chingfa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 中國劳動出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhongguo nong ye lao dong li zhuan yi / zhu bian Chen Jiyuan ; fu zhu bian Yu Dechang
中国农业劳动力转移 / 主编陈吉元 ; 副主编庾德昌
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1993
北京 : 人民出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1993
 
 
Xin xiu wen lun hui cui : quan guo shou jie "ren cai yan jiu xin xiu jiang" huo jiang lun wen ji / Shu Feng zhu bian
新秀文论荟萃 : 全国首屆《人才研究新秀奖》获奖论文集/ 舒风主编
Beijing : Hai chao chu ban she, 1988
北京 : 海潮出版社, 1988
 
 
Zhongguo da lu cheng zhen hua de fa zhan he nong cun lao li zhuan yi / Huang Fangya
中國大陸城鎮化的發展和農村勞力轉移 / 黄芳雅
by Huang, Fangya
黄芳雅
Taibei shi : Cai tuan fa ren Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 78 [1989]
台北市 : 財團法人中華經濟硏究院, 民國78 [1989]
 
 
Zhongguo nong min liu dong guan cha = Zhongguonongminliudongguancha / Cui Chuanyi zhu
中国农民流动观察 = Zhongguonongminliudongguancha / 崔传义著
by Cui, Chuanyi
崔传义
Taiyuan Shi : Shanxi jing ji chu ban she, 2004
太原市 : 山西经济出版社, 2004
 
 
Zou chu xiang cun : Zhongguo nong cun lao dong li liu dong shi zheng yan jiu / Du Ying, Bai Nansheng deng zhu
走出乡村 : 中国农村劳动力流动实证硏究 / 杜鷹, 白南生等著
Beijing shi : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Lao dong li wai chu jiu ye yu nong cun she hui bian qian / Gong Weibin
劳动力外出就业与农村社会变迁 / 龚维斌
by Gong, Weibin
龚维斌
[Beijing] : Wen wu chu ban she, 1998
[北京] : 文物出版社, 1998
 
 
Cheng shi jiu ye yu lao dong li shi chang zhuan xing = Urban employment and transition of labor market / Yang Yunyan ... [et. al]
城市就业与劳动力市场转型 = Urban employment and transition of labor market / 杨云彦 ... [et. al]
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 2004
北京 : 中国统计出版社, 2004
 
 
Zhongguo jiu ye bian dong yu xiao fei xu qiu yan jiu / Liu Shejian zhu
中国就业变动与消费需求研究 / 刘社建著
by Liu, Shejian
刘社建
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2005
北京 : 中国社会科学出版社, 2005
 
 
Zhongguo nong min gong diao yan bao gao / Guo wu yuan yan jiu shi ke ti zu
中国农民工调研报告 / 国务院研究室课题组
Beijing Shi : Zhongguo yan shi chu ban she, 2006
北京市 : 中国言实出版社, 2006
 
 
She hui bian qian zhong de nong min liu dong / Zeng Shaoyang, Tang Xiaoteng zhu
社会变迁中的农民流动 / 曾绍阳, 唐晓腾著
by Zeng, Shaoyang
曾绍阳
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 2004
南昌 : 江西人民出版社, 2004
 
 
Zhongguo lao dong li liu dong yu "san nong" wen ti / Zhu Nong zhu
中国劳动力流动与「三农」问题 / 朱农著
by Zhu, Nong, 1962-
朱农, 1962-
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2005
武昌 : 武汉大学出版社 2005
 
 
Jian li nong cun lao dong li ping deng jiu ye zhi du / Chen Xiaohua, Zhang Hongyu zhu bian
建立农村劳动力平等就业制度 / 陈晓华, 张红宇主编
Beijing Shi : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国财政经济出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.