National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 107 Results for subject:"Labor supply -- China."
Sort by:
 
 
Guangxi ren cai fa zhan bao gao 2008 [electronic resource] / Xiao Hua
广西人才发展报告2008 [electronic resource] / 肖化
by Xiao, Hua
肖化
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2009
南宁 : 广西人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo jiu ye jie gou yan jiu / Jiang Yu, Dang Xiaojie, Jiang Hong
中国就业结构研究 / 姜漁, 党晓捷, 姜洪
by Jiang, Yu
姜漁
[Taiyuan Shi] : Shanxi ren min chu ban she ; [Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1986
[太原市] : 山西人民出版社 ; [Peking] : 中国社会科学出版社, 1986
 
 
Lao dong he ren li zi yuan jing ji xue [electronic resource] : jing ji ti zhi yu gong gong zheng ce / Lu Ming
劳动和人力资源经济学 [electronic resource] : 经济体制与公共政策 / 陆铭
by Lu, Ming, 1973-
陆铭, 1973-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wo guo xin shi qi de lao dong jiu ye wen ti / zhu bian Zhuang Qidong ; fu zhu bian Liu Jiannong, Zhu Yuanzhen
我国新时期的劳动就业问题 / 主编庄启东 ;副主编刘鑑农, 朱元珍
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1984
 
 
Zhongguo : lao dong li shi chang fa yu de jing ji fen xi--cong wei guan dao hong guan / Fu Gangzhan zhu bian
中国 : 劳动力市场发育的经济分析--从微观到宏观 / 符钢战主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jingxiao, 1992
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1992
 
 
Cheng shi ji ti suo you zhi jing ji da you ke wei : Beijing shi jie jue lao dong jiu ye wen ti de qing kuang diao cha / Zhuang Qidong, Tang Fengyi, Sun Keliang bian zhu
城市集体所有制经济大有可为 : 北京市解決劳动就业问题的情況调查 / 庄启东, 唐丰义, 孙克亮编著
by Zhuang, Qidong
庄启东
Beijing : Qing gong ye chu ban she chu ban : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 轻工业出版社出版 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Shi ye chong ji bo : Zhongguo jiu ye fa zhan bao gao / Yang Yiyong deng zhu
失业冲击波 : 中国就业发展报告 / 杨宜勇等著
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she, 1997
北京 : 今日中国出版社, 1997
 
 
Zhongguo de jiu ye yu shi ye / Xia Jizhi, Dang Xiaojie zhu bian
中国的就业与失业 / 夏积智, 党晓捷主编
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 中国劳动出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1991
 
 
Jiu shi nian dai Xianggang ren li zi yuan = Hong Kong human resources problems in the 1990s / Wang Ruitian zhu
九十年代香港人力資源 = Hong Kong human resources problems in the 1990s / 王銳添著
by Wang, Ruitian
王銳添
Xianggang : Han wen hua shi ye gong si : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1990
香港 : 華漢文化事業公司 : 發行藝美圖書公司, 1990
 
 
Zhuan gui zhong de zhen han : Zhongguo xia gang wen ti zhui zong yu tan suo / Tang Yunqi zhu bian ; Liu Yunhai fu zhu bian
轉軌中的震撼 : 中國下崗問題追踪舆探索/ 唐雲岐主编 ; 刘允海副主编
Beijing shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998
北京市 : 中國勞動出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1998
 
 
Zhongguo cheng zhen de jiu ye he gong zi / Feng Lanrui, Zhao Lükuan
中国城镇的就业和工资/ 冯兰瑞, 趙履宽
by Feng, Lanrui
冯兰瑞
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京: 人民出版社, 1982
 
 
Zhuan xing Zhongguo zhi yin xing shi ye fen xi yu zhi li / Sun Li zhu
转型中国之隐性失业分析与治理 / 孙立著
by Sun, Li
孙立
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国经济出版社, 2005
 
 
Zhongguo da cheng shi lao dong jiu ye yu cheng shi fa zhan = Empl[o]yment and urban development in Chinese metropolises / Ba cheng shi zheng fu diao yan ji gou lian he ke ti zu
中国大城市劳动就业与城市发展 = Empl[o]yment and urban development in Chinese metropolises / 八城市政府调研机构联合课题組
Beijing shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1993
北京市 : 中國劳動出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1993
 
 
Kua shi ji de gong cheng : nong cun lao dong li de zhuan yi he liu dong / Zhongguo min zhu jian guo hui zhong yang wei yuan hui yan jiu shi bian
跨世纪的工程 : 农村劳动力的转移和流动 / 中国民主建国会中央委员会研究室编
Beijing shi : Min zhu yu jian she chu ban she, 1994
北京市 : 民主与建设出版社, 1994
 
 
Zou xiang shi chang de Zhongguo jiu ye / Yao Yuqun zhu
走向市场的中国就业 / 姚裕群著
by Yao, Yuqun
姚裕群
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2005
北京 : 中国人民大学出版社, 2005
 
 
Zhongguo jiu ye zhi du de bian qian = Zhongguo jiuye zhidu de bianqian / Yuan Zhigang, Fang Ying zhu
中国就业制度的变迁 = Zhongguo jiuye zhidu de bianqian / 袁志刚, 方颖著
by Yuan, Zhigang, 1958-
袁志刚, 1958-
Taiyuan shi : Shanxi jing ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
太原市 : 山西经济出版社 : 新华书店经销, 1998
 
 
Zhongguo jiu ye wen ti de hong guan jing ji yan jiu = The macroeconomic research of Chinese employment issues / Pan Guangjun zhu
中国就业问题的宏观经济研究 = The macroeconomic research of Chinese employment issues / 潘光军著
by Pan, Guangjun, 1968-
潘光军, 1968-
Beijing Shi : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2006
北京市 : 中国财政经济出版社 2006
 
 
Zhi ye jie gou yu liu dong / Chen Yingying zhu
职业结构与流动 / 陈婴婴著
by Chen, Yingying
陈婴婴
Beijing : Dong fang chu ban she, 1995
北京 : 东方出版社, 1995
 
 
 
Zhongguo da lu ren li zi yuan fen pei wen ti zhi yan jiu : cong zhi du mian fen xi / Gao Chang
中國大陸人力資源分配問題之硏究 : 從制度面分析 / 高長
by Gao, Chang
高長
Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 71 [1982]
台北市 : 中華經濟硏究院, 民國71 [1982]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.