National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 49221 Results for subject:Laborers.
Sort by:
 
 
Khrōngkān čhat wēlā patibat rātchakān baep yư̄tyun = flexible working hours 7.30-17.30
โครงการจัดเวลาปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่น = flexible working hours 7.30-17.30
by Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Čhat Rabop Kānčharāčhō̜n Thāngbok
Thailand. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
[Bangkok] : Samnakngān Khana Kammakān Čhat Rabop Kānčharāčhō̜n Thāngbok, Samnak Nayōbāi læ Phµ̄n Mahātthai, Krasūang Mahātthai, 2524 [1981]
[Bangkok] : สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๒๔ [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Yŏl-se sal yŏgong ŭi sam : han yŏsŏng nodongja ŭi chagi yŏksa ssŭgi / Sin Sun-ae chiŭm
열세 살 여공 의 삶 : 한 여성 노동자 의 자기 역사 쓰기 / 신 순애 지음
by Sin, Sun-ae (Labor activist)
신 순애 (Labor activist)
Sŏul-si : Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2014 , ©2014
서울시 : 한겨레 출판, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Liu Shaoqi gong yun si xiang yan jiu / Chen Juncong, Cao Hongsui zhu
刘少奇工运思想研究 / 陈君聪,曹宏遂著
by Chen, Juncong
陈君聪
Beijing : Gong ren chu ban she : xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所, 1988
 
 
Yunnan gong ren yun dong shi, 1872-2000 = Yunnan gongren yundong shi / Yunnan Sheng zong gong hui, Zhong gong Yunnan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian zhu
雲南工人運動史, 1872-2000 = Yunnan gongren yundong shi / 雲南省總工會, 中共雲南省委黨史硏究室編著
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 2003
昆明市 : 雲南民族出版社, 2003
 
 
Wo guo da cheng shi liu dong ren kou jiu ye kong jian jie xi : mian xiang nong min gong de shi zheng yan jiu / Wu Xiao, Wang Hui deng zhu
我国大城市流动人口就业空间解析 : 面向农民工的实证研究 / 吴晓, 王慧等著
by Wu, Xiao, 1972-
吴晓, 1972-
Nanjing Shi : Dong nan da xue chu ban she, 2015
南京市 : 东南大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qing dai Taiwan xing jiao yan jiu / Zhuo Kehua zhu
清代台湾行郊研究 / 卓克华著
by Zhuo, Kehua
卓克华
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2006
福州市 : 福建人民出版社, 2006
 
 
Beijing gong ren [electronic resource]
北京工人 [electronic resource]
Uniform title: Beijing gong ren (Online)
北京工人(Online)
Beijing : Beijing Shi zong gong hui, 1984-2000
北京 : 北京市总工会, 1984-2000
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Beijing gong ren [electronic resource]
北京工人 [electronic resource]
Uniform title: Beijing gong ren (Online)
北京工人(Online)
Beijing : Beijing Shi zong gong hui, 1984-2000
北京 : 北京市总工会, 1984-2000
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Fujian lao dong he she hui bao zhang Fujian labour and social security. [electronic resource] =
福建劳动和社会保障 Fujian labour and social security. [electronic resource] =
Uniform title: Fujian lao dong he she hui bao zhang (Online)
福建劳动和社会保障(Online)
Fuzhou : Jiu ye yu bao zhang za zhi she, 2001-2003
福州 : 就业与保障杂志社, 2001-2003
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Fujian lao dong [electronic resource]
福建劳动 [electronic resource]
Uniform title: Fujian lao dong (Online)
福建劳动(Online)
Fuzhou : Jiu ye yu bao zhang za zhi she, 1991-2001
福州 : 就业与保障杂志社, 1991-2001
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Anhui gong ren yun dong da shi ji : (1861-1993) / Anhui Sheng zong gong hui bian
安徽工人运动大事记 : (1861-1993) / 安徽省总工会编
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she, 1995
合肥市 : 安徽人民出版社, 1995
 
 
Changsha Shi gong hui zhi / Changsha Shi gong hui zhi bian zuan wei yuan hui
长沙市工会志 / 长沙市工会志编纂委员会
[Haikou Shi] : Hainan chu ban she, 2002
[海口市] : 海南出版社 2002
 
 
Shanghai di yi mian fang zhi chang gong ren yun dong shi / Shanghai di yi mian fang zhi chang gong ren yun dong shi bian xie zu
上海第一棉纺织厂工人运动史 / 上海第一棉纺织厂工人运动史编写组
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1997
北京 : 中共党史出版社 1997
 
 
Guangxi gong yun da shi ji (1876-1990) / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu zong gong hui bian
广西工运大事记 (1876-1990) / 广西壮族自治区总工会编
[Nanning : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu zong gong hui], 1992
[南宁 : 广西壮族自治区总工会], 1992
 
 
Guangxi ren cai fa zhan bao gao 2008 [electronic resource] / Xiao Hua
广西人才发展报告2008 [electronic resource] / 肖化
by Xiao, Hua
肖化
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2009
南宁 : 广西人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Waterman, Peter
Zug, Switzerland : Inter Documentation Company, [19--?]
 
 
Shitsugyō to koyō o meguru hō to keizai / Arita Kenji ... [et al.] kyōcho
失業と雇傭をめぐる法と経済 / 有田謙司 ... [et al.]共著
Tōkyō : Seibunsha, 2003
東京 : 成文社, 2003
 
 
by Manning, Chris
Canberra : Australian National University, Division of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.