National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 81 Results for subject:"Lamas -- Biography."
Sort by:
 
 
Uniform title: Ta-lai la-ma chuan. English. 1991
by Ya, Han-chang
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corporation, 1991
 
 
Dalai Lama zhuan / Ya Hanzhang zhu
达赖喇嘛传 / 牙含章著
by Ya, Hanzhang
牙含章
Beijing : Hua wen chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
北京 : 华文出版社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Cong ling tong dao ling xiu : li dai Banchan mi zhuan / Zhang Yun ... [et al.] zhu
从灵童到领袖 : 历代班禅秘传 / 张云 ... [et al.] 著
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 1996
海口市 : 海南出版社, 1996
 
 
Li bei Dalai lama / Su Faxiang zhu bian
历辈达赖喇嘛 / 苏发祥主编
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2009
西宁市 : 青海人民出版社, 2009
 
 
Bei ju Ying xiong Banchan Lama : zhuan ji yu qi wan yan shu = Tragic hero - the Panchen Lama / Xiangbianjiacuo zhu
悲劇英雄班禪喇嘛 : 傳記與七萬言書 = Tragic hero - the Panchen Lama / 降邊嘉措著
by Xiangbianjiacuo
降邊嘉措
Xianggang : Kai fang za zhi she, 1999
香港 : 開放雜誌社, 1999
 
 
Leibafo chuan / Jiacuozhuoma zhu
肋巴佛传 / 嘉措卓玛著
by Jiacuozhuoma
嘉措卓玛
Beijing : Min zu chu ban she, 1989
北京 : 民族出版社, 1989
 
 
Xizang fo jiao si zhong : Dalai Lama zhuan, Banchan E er de ni zhuan, Xizang Da hu bi le han kao, Xizang sheng ji kao / Xizang she hui ke xue yuan Xizang xue Han wen wen xian...
西藏佛教四種 : 逹賴喇嘛傳, 班禪額尔德尼傳, 西藏大呼畢勒罕考, 西藏聖蹟考 / 西藏社會科学院西藏学漢文文獻编辑室 ; [原著張伯楨 ; 主编陈家璡]
by Zhang, Bozhen
張伯楨
[Zhengzhou shi] : Henan sheng Zhongzhou gu ji chu ban she, [1987?]
[郑州市] : 河南省中州古籍出版社, [1987?]
 
 
Li bei Dalai Lama Banchan e'erdeni nian pu = Chronicle of the genealogy of the Dalai Lama and Bainqen Erdini / zhu bian Danzhu'angben
历辈达赖喇嘛与班禅额尓德尼年谱 = Chronicle of the genealogy of the Dalai Lama and Bainqen Erdini / 主编丹珠昂奔
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998
北京 : 中央民族大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1998
 
 
Panyāyān rai kānwelā : sān čhāk phūthao Thibēt thưng sangkhom rūam samai = The book of Tibetan elders : the life stories and wisdom of the great spiritual...
ปัญญาญาณไร้กาลเวลา : สาส์นจากผู้เฒ่าธิเบตถึงสังคมร่วมสมัย = The book of Tibetan elders : the life stories and wisdom of the great spiritual masters of Tibet / Sandy Johnson, ธารา รินศานต์ แปล
Uniform title: Book of Tibetan Elders. Thai
by Johnson, Sandy
Krung Thēp : Sūan Ngœ̄n Mī Mā, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2549
 
 
Qing dai si da huo fo / Zhang Yuxin
清代四大活佛 / 张羽新
by Zhang, Yuxin
张羽新
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Huo fo zhuan shi / Cai Zhichun, Huang Hao bian zhu
活佛转世 / 蔡志纯, 黄颢编著
by Cai, Zhichun
蔡志纯
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1992
北京 : 中国社会科学出版社 : 经销新华书店, 1992
 
 
Huo fo zhuan shi / Cai Zhichun, Huang Hao zhu
活佛转世 / 蔡志纯, 黄颢著
by Cai, Zhichun
蔡志纯
Beijing : Hua wen chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
北京 : 华文出版社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Li bei da lai la ma yu ban chan E'erdeni nian pu [electronic resource] / zhu bian Danzhu'angben
历辈达赖喇嘛与班禅额尔德尼年谱 [electronic resource] / 主编丹珠昂奔
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1998
北京 : 中央民族大学出版社, 1998
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ci bei ru hai : Dalai la ma shou chen ji nian zhuan ji = An Ocean of Compassion : the platinum commemorative volume on the 75th birthday of his holiness the Dalai lama / Xue yu...
慈悲如海 : 達賴喇嘛壽辰紀念專輯 = An Ocean of Compassion : the platinum commemorative volume on the 75th birthday of his holiness the Dalai lama / 雪域智庫编译
Taibei Shi : Xue yu chu ban she, Minguo 102 nian [2013] , ©2012
臺北市 : 雪域出版社, 民国102年[2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Uniform title: Dalai Lamas. English
Chicago, IL : Serindia Publications, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.