National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 30 Results for subject:"Lamas -- China -- Tibet Autonomous Region -- Biography."
Sort by:
 
 
Xizang sheng zhe Milariba de yi sheng / Rubijianjin zhu ; Wang Yinuan yi
西藏聖者米拉日巴的一生 / 乳畢堅金著 ; 王沂暖譯
Uniform title: Mi-la-ras-paʾi rnam thar. Chinese
by Gtsaṅ-smyon He-ru-ka, 1452-1507
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1949
上海 : 商務印書館, 1949
 
 
 
Zhangjia guo shi Ruobiduoji zhuan / Tuguan Luosangquejinima zhu ; Chen Qingying, Ma Lianlong yi
章嘉国师若必多吉传 / 土观・洛桑却吉尼玛著;陳庆英,马连龙译
Uniform title: Lcaṅ-skya Rol-paʾi-rdo-rjeʾi rnam thar. Chinese
by Blo-bzaṅ-chos-kyi-ñi-ma, Thuʾu-bkwan III, 1737-1802
Beijing : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing. 1988
北京 : 民族出版社 : 新華書店发行, 1988
 
 
Xue yu qiu fa ji : yi ge Han ren la ma de kou shu shi / Xing Suzhi (Luosangzhenzhu) kou shu ; Zhang Jianfei, Yang Nianqun bi shu
雪域求法记 : 一个汉人喇嘛的口述史 / 邢肃芝 (洛桑珍珠)口述 ; 张健飞, 杨念群笔述
by Xing, Suzhi
邢肃芝
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2003
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2003
 
 
Xue shan xia de huo yan : yi ge Xizang fan ren de zheng ci / Bandan Jiacuo yuan zhu ; Xiajia Ciren zhuan xie fan yi (Zang yi Ying) ; Liao Tianqi Ying yi Zhong ; Dalai Lama xu
雪山下的火焰 : 一个西藏犯人的证词 / 班旦加措原著 ; 夏加・次仁撰写翻译(藏译英) ; 廖天琪英译中 ; 达赖喇嘛序
Uniform title: Fire under the snow. Chinese
by Palden Gyatso
Washington, D.C. : Lao gai ji jin hui, 2003
Washington, D.C. : 勞改基金會, 2003
 
 
Lianhuasheng da shi ben sheng zhuan = Lianhuasheng dashi bensheng zhuan / Luozhujiacuo, Edongwala fan yi ; Zhongguo Zang yu xi gao ji fo xue yuan yan jiu shi bian
莲花生大师本生传 = Lianhuasheng dashi bensheng zhuan / 洛珠加措, 俄东瓦拉翻译 ; 中国藏语系高级佛学院研究室编
Xining : Qinghai ren min chu ban she, 2007
西宁 : 青海人民出版社, 2007
 
 
Uniform title: Jo bo rje Dpal-ldan Mar-me-mdzad-ye-ses kyi rnam thar rgyas pa. German and Tibetan
Wiesbaden : Harrassowitz, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.