National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 11441 Results for subject:"Land Use."
Sort by:
 
 
Jiangsu tu di ji yue li yong yan jiu = A study on intensive land use in Jiangsu Province / Qu Futian, Jiang Hai, Ou Minghao deng zhu
江苏土地集约利用研究 = A study on intensive land use in Jiangsu Province / 曲福田, 姜海, 欧名豪等著
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Yun Gui gao yuan de tu di li yong yu sheng tai bian qian (1659-1912) / Yang Weibing zhu
云贵高原的土地利用与生态变迁(1659-1912) / 杨伟兵著
by Yang, Weibing
杨伟兵
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008
上海 : 上海人民出版社, 2008
 
 
Jiangsu Sheng nong yong di zi yuan fen deng yan jiu / Zhou Shenglu ... [et al.] zhu
江苏省农用地资源分等硏究 / 周生路 ... [et al.]著
Nanjing Shi : Dong nan da xue chu ban she, 2004
南京市 : 东南大学出版社, 2004
 
 
Wendeng Shi guo tu zi yuan zhi / Wendeng Shi guo tu zi yuan zhi bian zuan wei yuan hui bian
文登市国土资源志 / 文登市国土资源志编纂委员会编
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2007
天津 : 天津古籍出版社, 2007
 
 
Huhehaote Shi tu di li yong jing guan sheng tai xi tong gong neng yan jiu [electronic resource] = Huhehaote Shi tudi liyong jingguan shengtai xitong gongneng yanjiu / Hao...
呼和浩特市土地利用景观生态系统功能研究 [electronic resource] = Huhehaote Shi tudi liyong jingguan shengtai xitong gongneng yanjiu / 郝润梅, 赵明著
by Hao, Runmei
郝润梅
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xiang cun lu you fa zhan gui hua : yi Hengyang Xian wei li / Liu Peilin deng zhu
乡村旅游发展规划 : 以衡阳县为例 / 刘沛林等著
Beijing : Hua ling chu ban she, 2006
北京 : 华龄出版社, 2006
 
 
Du shi zheng zhi yu tu di zheng ce zhi zheng jing jie gou fen xi : yi Tainan ke xue gong ye yuan qu te ding qu kai fa an wei li / Zhong Linuo zhu
都市政治與土地政策之政經結構分析 : 以台南科學工業園區特定區開發案為例 / 鍾麗娜著
by Zhong, Linuo
鍾麗娜
Taibei Shi : Wen sheng shu ju gu fen you xian gong si, Min101 [2012]
臺北市 : 文笙書局股份有限公司, 民101 [2012]
BookBook [text, volume]
 
 
Heisei ...nendo ni oite tochi ni kanshite kōjiyō to suru kihonteki-na shisaku : dai ... kai Kokkai (jōkai) teishutsu
平成 ... 年度において土地に関して講じようとする基本的な施策 : 第 ...回国会 (常会) 提出
[Tokyo : s.n., 1990-]
 
 
London : Published by the Crown Agents for the Colonies, 1929-1932
 
 
Tochi shijōron : tochi shijō to tochi seisaku no keizai bunseki / Maekawa Shunʾichi cho
土地市場論 : 土地市場と土地政策の経済分析 / 前川俊一著
by Maekawa, Shunʾichi, 1950-
前川俊一, 1950-
Ōsaka-shi : Seibunsha, 1996
大阪市 : 清文社, 1996
 
 
by Smith, Wallace Francis, 1926-
Berkeley, Center for Real Estate and Urban Economics, University of California, 1970
 
 
Stockholm : International Geosphere-Biosphere Programme: A Study of Global Change and the Human Dimensions of Global Environmental Change Programme, 1993
 
 
by Frye, John Chapman, 1912-
Urbana, Ill. : Illinois State Geological Survey, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.