National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 449 Results for subject:"Language - Translation."
Sort by:
 
 
Zhong yi Ying ji qiao wen ji / "Zhongguo fan yi" bian ji bu bian ji
中译英技巧文集/ 《中囯翻译》编辑部编辑
Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 1992
北京 : 中国对外翻译出版公司, 1992
 
 
by Sha, Feng
Xianggang : Da guang chu ban she, 1973
 
 
Zhong yi Ying dui ce / Yang Aihua bian yi
中譯英對策 / 楊愛華編譯
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Min'guo 76 [1987]
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 民國76 [1987]
 
 
Han Ying ci yu fan yi man tan = Tidbits of Chinese - English word-translation / Chen Zhongsheng bian zhu
汉英词语翻译漫谈 = Tidbits of Chinese - English word-translation / 陈中绳编著
by Chen, Zhongsheng
陈中绳
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1984
 
 
Ying Han fan yi jiao cheng / Zhang Peiji ... [et al.] bian zhu
英漢翻译教程/ 張培基... [et al.] 編著
Shanghai : Shanghai wai yu jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海: 上海外語教育出版社: 新华书店上海发行所发行, 1980
 
 
Zhongguo wen xue Ying yi xu tan / Sha Feng zhu
中國文學英譯絮談 / 沙楓著
by Sha, Feng
沙楓
Xianggang : Da guang chu ban she, 1976
香港 : 大光出版社, 1976
 
 
Ying Han fan yi zong he jiao cheng : li lun ji fa xi zuo xin shang / Wang Hongyin bian zhu
英汉翻译綜合教程 : 理论技法习作欣赏 / 王宏印编著
by Wang, Hongyin
王宏印
Xi'an shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
西安市 : 陕西师范大学出版社 : 陕西省新华书店经销, 1989
 
 
Nihongo o migaku honʾyakujutsu : honʾyaku jōtatsu no 48-shō / Takahashi Yasukuni
日本語をみがく翻訳術 : 翻訳上達の 48章 / 高橋泰邦
by Takahashi, Yasukuni, 1925-
高橋泰邦, 1925-
Tōkyō : Baberu Puresu, 1994
東京 : バベル・プレス, 1994
 
 
Ying Han fan yi lun gao / Yao Nian'geng, Fan Yue zhu
英汉翻译論稿 / 姚念赓,范岳著
by Yao, Nian'geng
姚念赓
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁大學出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
by Paternost, Joseph
University Park [Administrative Committee on Research] Pennsylvania State University [1970]
 
 
Man tan fan yi / "Wai guo yu", "Yi lin" bian ji bu bian
漫淡翻译 / 《外国语》, 《译林》编辑部编
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
 
by Edström, Bert
Stockholm : University of Stockholm, Center for Pacific Asia Studies, 1989
 
 
Ying Han fan yi ji neng xun lian shou ce / Liu Miqing bian zhu
英汉翻译技能训练手册/ 刘宓庆编著
by Liu, Miqing
刘宓庆
Beijing : Lü you jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京: 旅游教育出版社: 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Man wen fan yi yan jiu = Manwen fanyi yanjiu / Wu Xuejuan zhu
满文翻译研究 = Manwen fanyi yanjiu / 吴雪娟著
by Wu, Xuejuan, 1968-
吴雪娟, 1968-
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2006
北京市 : 民族出版社, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Fan yi yu bi jiao / Peng Qiliang bian zhu
翻译与比较 / 彭启良编著
by Peng, Qiliang
彭启良
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Fan yi xin you / Huang Wenfan zhu
翻譯新語 / 黃文範著
by Huang, Wenfan
黃文範
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1989
臺北市 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.