National Library of Australia

Showing 81 - 100 of 448 Results for subject:"Language - Translation."
Sort by:
 
 
Ri yu fan yi li jie / Li Tonghan bian zhu
日语翻译例解/ 李统汉编著
by Li, Donghan
李统汉
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
哈尔滨市: 黑龙江人民出版社: 黑龙江省新华书店发行, 1983
 
 
by Edstrom, Bert
Stockholm : University of Stockholm, Center for Pacific Asia Studies, 1989
 
 
Ying Han hu yi yuan li [electronic resource] / Zhou Fangzhu, Lu Zhihong bian zhu
英汉互译原理 [electronic resource] / 周方珠, 卢志宏编著
by Zhou, Fangzhu
周方珠
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2011
合肥 : 安徽大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ying yu kou yi ji qiao / Yang Entang, Yao Xiuqing zhu bian
英语口譯技巧 / 扬恩堂, 姚秀清主編
by Yang, Entang
扬恩堂
Taibei shi : Qingdao chu ban gong si, 1993
台北市 : 青岛出版公司, 1993
 
 
Deng xiao fan yi tan suo / Jin Di
等效翻译探索 / 金隄
by Jin, Di
金隄
Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 1989
北京 : 中国对外翻译出版公司, 1989
 
 
Fan yi za tan / Peng Jing bian zhu
翻译杂谈/ 彭京编著
by Peng, Jing
彭京
[Changsha] : Hunan da xue chu ban she, 1987
[长沙]: 湖南大学出版社, 1987
 
 
Ying yu li jie yu fan yi jiang hua / Lin Xiangzhou bian zhu
英语理解与翻译讲话/ 林相周编著
by Lin, Xiangzhou
林相周
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海: 上海译文出版社: 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Fan yi cong lun, yi jiu ba liu / Liu Jingzhi zhu bian
翻譯叢論, 一九八六 / 劉靖之主編
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1986
香港 : 商務印書館, 1986
 
 
Wen xue shuang yu jian gou lun = The literary construction for yielding bilinguists / Liao Changyin zhu
文学双语建构论 = The literary construction for yielding bilinguists / 廖昌胤著
by Liao, Changyin
廖昌胤
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Fan yi zhi yuan li yu ji qiao / Zhang Dacong zhu = The principles and techniques of translation / by Ta Tsung Chang
翻譯之原理與技巧 / 張達聰著 = The principles and techniques of translation / by Da Zong Zhang
by Zhang, Dacong
張達聰
Taibei : Guo jia shu dian you xian gong si, Minguo 68 [1979]
台北 : 國家書店有限公司, 民國68 [1979]
 
 
Fan yi xin gai nian : Ying Han hu yi shi yong jiao cheng = A new concept course in two-way translation between English and Chinese / Song Tianxi bian zhu
翻译新槪念 : 英汉互译实用敎程 = A new concept course in two-way translation between English and Chinese / 宋天锡编著
by Song, Tianxi
宋天锡
Beijing : Guo fang gong ye chu ban she, 2003
北京 : 国防工业出版社, 2003
 
 
Fan yi de ji ben zhi shi / Qian Gechuan zhu
翻译的基本知识/ 钱歌川著
by Qian, Gechuan
钱歌川
Changsha shi : Hunan ke xue ji shu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
长沙市: 湖南科学技术出版社: 湖南省新華書店发行, 1981
 
 
Fan yi lun ji / Huang Jiade bian
翻譯論集 / 黄嘉德編
by Huang, Jiade
黄嘉德
Shanghai : Xi feng she, 1940
上海 : 西風社, 1940
 
 
100 ge re men hua ti Han yi Ying [electronic resource] = Chinese-English translation of 100 hot topics / Wang Fengxin zhu
100个热门话题汉译英 [electronic resource] = Chinese-English translation of 100 hot topics / 王逢鑫著
by Wang, Fengxin, 1939-
王逢鑫, 1939-
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2010
北京 : 北京大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.