National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 101 - 120 of 449 Results for subject:"Language - Translation."
Sort by:
 
 
Fan yi xin lun ji / Liu Jingzhi zhu bian
翻譯新論集 / 劉靖之主編
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1991
香港 : 商務印書館, 1991
 
 
Han'gugŏ kich'o ŏhwijip / Pae Chu-ch'ae p'yŏnjŏ
한국어 기초 어휘집 / 배 주채 편저
Sŏul : Han'guk Munhwasa, 2010
서울 : 한국 문화사, 2010
 
 
Fan yi yan jiu / Yang Zhenhua zhu. Fan yi lun ji / Huang Jiade bian. Fan yi zhi yi shu / Zhang Qichun zhu
翻譯硏究 / 楊鎮華著. 翻譯論集 / 黄嘉德編. 翻譯之藝術 / 張其春著
by Yang, Zhenhua
楊鎮華
[Shanghai] : Shanghai shu dian, [1991]
[上海] : 上海書店, [1991]
 
 
Ying Han fan yi shou ce = A handbook of translation : with 25 drills, involving some 300 sentences, on sentence translation and 60 exercises of passage translation on a wide...
英汉翻译手册 = A handbook of translation : with 25 drills, involving some 300 sentences, on sentence translation and 60 exercises of passage translation on a wide variety of themes / 钟述孔著
by Zhong, Shukong
钟述孔
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Fan yi ji qiao zhi dao / Huang Long zhu
翻译技巧指导/ 黄龙著
by Huang, Long
黄龙
[Shenyang shi] : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[沈阳市] : 辽宁人民出版社: 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
Min zu yu wen fan yi yan jiu lun wen ji / "Min zu yu wen fan yi yan jiu lun wen ji" bian ji zu bian
民族语文翻译硏究论文集 / 《民族语文翻译硏究论文集》编辑组编
[Peking] : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1987-<1990 >
[Peking] : 民族出版社 : 新華書店发行, 1987-<1990 >
 
 
Ying yi zhong : Ying han fan yi shou ce / Sun Shuyu, Jin sheng hua bian zhu
英譯中 : 英漢翻譯手冊 / 孫述語, 金聖華編著
by Sun, Shuyu
孫述宇
[Taipei] : Lian jing chu ban shi ye you xian gong si, [1977]
[臺北] : 聯經出版事業有限公司, [1977]
 
 
Ying yi Zhong man tan / Yi Jiang
英译中漫談 / 易江
by Yi, Jiang
易江
[Guangzhou shi] : Nan hua gong shang xue yuan, 2001
[广州市] : 南华工商学院, 2001
 
 
Ying Han bi jiao yu fan yi = English and Chinese, a comparative study / Chen Ding'an bian zhu
英漢比較與翻譯 = English and Chinese, a comparative study / 陳定安编著
by Chen, Ding'an
陳定安
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1985
香港 : 商務印書館香港分館, 1985
 
 
Lu Xun zhu zuo Ying yi xu tan / Sha Feng zhu
魯迅著作英譯絮談 / 沙風著
by Sha, Feng
沙風
Xianggang : Da guang chu ban she, 1976
香港 : 大光出版社, 1976
 
 
Zhong wai wen xue zhi jian / Wang Zuoliang
中外文学之间 / 王佐良
by Wang, Zuoliang
王佐良
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
 
Cai jing jin rong fan yi : chan shi yu shi jian / Li Defeng
財經金融翻譯 : 闡釋與實踐 / 李德鳳
by Li, Defeng
李德鳳
Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, 2007
香港 : 香港大學出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.