National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 128 Results for subject:"Language data processing."
Sort by:
 
 
Zhong wen zi xun jiao huan ma = CCCII / [bian ji chu ban Guo zi zheng li xiao zu]
中文資訊交換碼 = CCCII / [編輯出版國字整理小組]
Taibei : Guo zi zheng li xiao zu : Fa xing Guo li zhong yang tu shu guan, <Minguo 71- <1982- >
台北 : 國字整理小組 : 發行國立中央圖書館, <民國71- <1982- >
 
 
Chang yong Han zi bian ma zi dian / Zhou Bingyang, Liu Zhiting, Yao Shiquan bian
常用汉字编码字典 / 周冰洋, 刘植婷, 姚世全编
by Zhou, Bingyang
周冰洋
[Peking] : Yu hang chu ban she, 1990
[Peking] : 宇航出版社, 1990
 
 
Zhong wen dian nao bai bu shu ru fa chu gao / Du Xuezhi zhuan
中文電腦百部輸入法初稿 / 杜學知撰
by Du, Xuezhi
杜學知
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國76 [1987]
 
 
Zhong wen zi xun jiao huan ma yi ti zi biao / [bian ji chu ban Guo zi zheng li xiao zu]
中文资訊交換碼異體字表 / [編輯出版國字整理小組]
Taibei : Gai zu : Fa xing Guo li zhong yang tu shu guan, <1982- >
台北 : Gai zu : 發行國立中央圖書館, <1982- >
 
 
Zhong wen dian nao shu ru fa yu shu ru qi diao cha ping gu zong jie bao gao
中文電腦輸入法與輸入器調查評估總結報告
Taibei Shi : Zi xun gong ye ce jin hui, Minguo 73 [1984]
台北市 : 資訊工業策進會, 民國73 [1984]
 
 
Xian dai Han zi he ji suan ji / Feng Zhiwei bian zhu
现代汉字和计算机 / 冯志伟编著
by Feng, Zhiwei
冯志伟
[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[Peking] : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo wen zi zi liao ku / zhu zuo ren Guo zi zheng li xiao zu bian ji wei yuan hui ; zhu bian ren Yang Jianqiao
中國文字資料庫 / 著作人國字整理小組編輯委員會 ; 主編人楊鍵樵
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Min guo 72 [1983]
台北市 : 行政院文化建設委員會, 民國72 [1983]
 
 
Han zi xin xi chu li / Qiu guangyi, Zhou youwen deng bian zhu
汉字信息処理 / 邱光谊, 周有文等编著
by Qiu, Guangyi
邱光谊
Beijing : Ren min you dian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民邮电出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1988
 
 
by Wang, Yongmin
Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 1994, 1995 printing
 
 
Zhong wen dian nao fa zhan mian mian guan / Jing ji ri bao zi xun gong ye xiao zu bian
中文電腦發展面面觀 / 經濟日報資訊工業小組編
Taibei shi : Jing ji ri bao she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 經濟日報社 : 總經銷聯經出版事業公司, 民國72 [1983]
 
 
by Wang, Yongmin
Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 1994, 1995 printing
 
 
Ji suan ji shi dai de Han yu he Han zi yan jiu / Luo Zhensheng, Yuan Yulin zhu bian
计算机时代的汉语和汉字研究 / 罗振声, 袁毓林主编
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 1996
北京 : 清华大学出版社, 1996
 
 
Cang Jie Zhong wen zi xun ma : Cang Jie zi mu, bu shou, zhu yin san yong jian zi dui zhao / Ling yi ke ji gu wen you xian gong si bian zhu ; [zhu zuo ren Ling yi ke ji gu wen...
倉頡中文資訊碼: 倉頡字母,部首,注音三用檢字對照/ 零壹科技顧問有限公司編著; [著作人零壹科技顧問公司編輯委員會;主編陳淑慧]
Bei shi [i.e. Taibei Shi] : Quan hua ke ji tu shu gu feng you xian gong si, Minguo 72 [1983]
北市[i.e. 台北市] : 全華科技圖書股份有限公司, 民國72 [1983]
 
 
Xin xi jiao huan yong Han zi bian ma zi fu ji di yi fu zhu ji : zheng qiu yi jian gao / Huabei ji suan ji shu yan jiu suo Han zi gong cheng zhuan ye zu
信息交換用汉字编码字符集第一辅助集 : 征求意见稿 / 华北计算技术硏究所汉字工程专业组
Beijing : Huabei ji suan ji shu yan jiu suo Han zi gong cheng zhuan ye zu, 1982
北京 : 华北计算技术硏究所汉字工程专业组, 1982
 
 
Han zi xin xi chu li / Zhen Zengwu. Jin Lianbu bian zhu
汉字信息処理 / 陈増武. 金连甫編著
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she, 1988
贵阳市: 贵州人民出版社, 1988
 
 
Han yu xin xi chu li yan jiu / Zhang Pu zhu
汉语信息处理研究 / 张普著
by Zhang, Pu
张普
Beijing : Beijing yu yan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 北京语言学院出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1992
 
 
Nihongo to jimu kakumei / Umesao Tadao
日本語と事務革命 / 梅棹忠夫
by Umesao, Tadao, 1920-
梅棹忠夫, 1920-
Tōkyō : Kumon Shuppan, Shōwa 63 [1988]
東京 : くもん出版, 昭和 63 [1988]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.