National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 328 Results for subject:"Learning and scholarship -- China."
Sort by:
 
 
Wan Qing Hunan xue shu yu si xiang / Wang Jiping ... [et al.] zhu
晚清湖南学术与思想 / 王继平 ... [et al.]著
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2006
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2006
 
 
Wan Qing Hunan xue shu si xiang shi gao = Wanqing hunan xueshu sixiang shigao / Wang Jiping zhu bian
晚清湖南学术思想史稿 = Wanqing hunan xueshu sixiang shigao / 王继平主编
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 2004
长沙市 : 湖南人民出版社, 2004
 
 
Yangzhou xue pai ren wu ping zhuan / Zhao Changzhi zhu bian
扬州学派人物评传 / 赵昌智主编
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2007
扬州市 : 广陵书社, 2007
 
 
Ming mo Qing chu xue shu si xiang yan jiu / He Guanbiao zhu
明末明初學術思想研究 / 何冠彪著
by He, Guanbiao
何冠彪
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國80 [1991]
 
 
Zhongguo xue shu si xiang de yan bian / Sun Lianggong zhu
中國學術思想的演變 / 孫俍工著
by Sun, Lianggong, 1893-
孫俍工, 1893-
[Jiulong] : Zhong shan tu shu gong si, 1973
[九龍] : 中山圖書公司, 1973
 
 
Zhongguo xue shu si xiang shi sui bi / Cao Juren
中国学术思想史随笔 / 曹聚仁
by Cao, Juren, 1900-1972
曹聚仁, 1900-1972
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1986
 
 
Zhongguo xue shu si xiang bian nian / Zhang Qizhi zhu bian ; Liu Xuezhi fu zhu bian
中国学术思想编年 / 张岂之主编 ; 刘学智副主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2005-2006
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2005-2006
 
 
Han Jin xue shu bian nian / Liu Rulin zhu
漢晉學術編年 / 劉汝霖著
by Liu, Rulin, 1905-
劉汝霖, 1905-
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Dong Jin Nan Bei chao xue shu bian nian / Liu Rulin zhu
東晋南北朝學術編年 / 劉汝霖著
by Liu, Rulin, 1905-
劉汝霖, 1905-
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
上海 : 上海書店 : 新華書店上海发行所发行, 1992
 
 
Zhongguo xue shu shi / Zhang Guogang, Qiao Zhizhong ... [et al.] zhu
中国學術史 / 张国刚, 乔治忠 ... [et al.]著
by Zhang, Guogang
张国刚
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2006
上海市 : 东方出版中心, 2006
 
 
Qing ru xue an xin bian / Yang Xiangkui zhu
清儒學案新編 / 杨向奎著
by Yang, Xiangkui
杨向奎
Jinan : Qi Lu shu she, 1985-1994
济南 : 齐鲁书社, 1985-1994
 
 
Zhongguo xue shu shi lun / Zhou Yanwen zhu bian ; Zhuang Xiaorong ... [et al.] zhuan zhu
中國學術史論 / 周彥文主編 ; 莊曉蓉 ... [et al.]撰著
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2004
臺北市 : 臺灣學生書局, 2004
 
 
Zhongguo jin san bai nian xue shu shi / Qian Mu zhu
中國近三百年學術史 / 錢穆著
by Qian, Mu, 1895-
錢穆, 1895-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Zhongguo xue shu tong yi / Qian Mu zhu
中國學術通義 / 錢穆著
by Qian, Mu, 1895-
錢穆, 1895-
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國64 [1975]
 
 
Zhi yan ban yue kan
制言半月刊
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市: 成文出版社, 民國74 [1985]
 
 
Yi ye yu gui ze : bai nian Zhongguo xue shu lun heng / Dai Dengyun zhu
遗业与轨则 : 百年中国学术论衡 / 戴登云著
by Dai, Dengyun
戴登云
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2015
上海 : 上海古籍出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ming ru xue an / Huang Zongxi shu
明儒學案 / 黃宗羲述
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海 : 中華書局, [1936]
 
 
Ming ru xue an / Huang Zongxi zhu ; Shen Zhiying dian jiao
明儒學案 / 黃宗羲著 ; 沈芝盈點校
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黃宗羲, 1610-1695
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo shi xue si xiang shi / Ge Rongjin zhu bian
中国实学思想史 / 葛荣晋主编
Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 1994
北京 : 首都师范大学出版社, 1994
 
 
Zhongguo xue shu liu bian / Feng Tianyu, Deng Jianhua, Peng Chi bian zhu
中国学术流变 / 冯天瑜, 邓建华, 彭池编著
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2003
上海市 : 华东师范大学出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.