National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 65181 Results for subject:Learning.
Sort by:
 
 
Wichākān sančhō̜n / Chairat Čharœ̄nsinōlan
วิชาการสัญจร / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
by Chairat Charoensin-o-larn
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
Krung Thēp : Samnakphin Bān Phithakʻaksō̜n, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านพิทักษ์อักษร, 2555
 
 
Wo men zou na tiao lu? : Hu Shi wen cun di 4 ji di 4, 5 juan
我們走那條路? : 胡適文存第四集第四,五卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Lu Xun yu Zhong wai wen hua / Fujian sheng ji nian Lu Xun shi shi 50 zhou nian xue shu tao lun hui lun wen xuan bian zu bian
鲁迅与中外文化 / 福建省纪念鲁迅逝世50周年学术讨论会论文选编组编
[Xiamen] : Xiamen da xue chu ban she, 1987
[厦门]: 厦门大学出版社, 1987
 
 
Lu Xun yu Eluosi gu dian wen xue / Han Changjing zhu
鲁迅与俄罗斯古典文学 / 韩长经著
by Han, Changjing
韩长经
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Hai wai du shu za ji : Hu Shi wen cun di 3 ji di 3, 4 juan
海外讀書雜記 : 胡適文存第三集第三・四卷
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si : Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1986
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 : 總經銷時報文化出版企業有限公司, 1986
 
 
Lu Xun de zhi xue fang fa / He Xizhang zhu
魯迅的治學方法 / 何錫章著
by He, Xizhang, 1953-
何錫章, 1953-
Taibei shi : Xin shi ye tu shu chu ban you xian gong si, 1998
台北市 : 新視野圖書出版有限公司, 1998
 
 
Qian Mu wen hua xue yan jiu / Liang Shufang zhu
錢穆文化學研究 / 梁淑芳著
by Liang, Shufang, 1966-
梁淑芳, 1966-
Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si, 2008
台北市 : 文津出版社有限公司, 2008
 
 
Hu Shi yu zheng li guo gu kao lun : yi Zhongguo wen xue shi yan jiu wei zhong xin / Xu Yanping zhu
胡适与整理国故考论 : 以中国文学史硏究为中心 / 徐雁平著
by Xu, Yanping
徐雁平
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2003
合肥市 : 安徽敎育出版社, 2003
 
 
Mou Zongsan xue shu si xiang ping zhuan / Yan Binggang zhu
牟宗三学术思想评传 / 颜炳罡著
by Yan, Binggang
颜炳罡
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1998
北京 : 北京圖書館出版社 : 经销新华书店, 1998
 
 
Liu Shipei yu Zhong xi xue shu : yi qi Zhong xi jiao rong zhi xue he xue shu shi yan jiu wei he xin / Li Fan zhu
刘师培与中西学术 : 以其中西交融之学和学术史硏究为核心 / 李帆著
by Li, Fan, 1961-
李帆, 1961-
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2003
北京 : 北京师范大学出版社, 2003
 
 
Zuo an ji / Liu Shipei zhu
左庵集 / 刘师培著
by Liu, Shipei, 1884-1919
刘师培, 1884-1919
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2008
北京市 : 中国书店, 2008
 
 
Qian Zhongshu xue shu si xiang yan jiu / Hu Fanzhu zhu
銭钟书学术思想研究 / 胡范鋳著
by Hu, Fanzhu
胡范铸
Shanghai : Huadong shi fan da xue chu ban she, 1993
上海 : 华东师范大学出版社, 1993
 
 
Liang Qichao zhuan. Xue shu pian / Meng Xiangcai
梁啓超傳. 學術篇 / 孟祥才著
by Meng, Xiangcai
孟祥才
Taibei shi : Feng yun shi dai chu ban gong si, Minguo 79 [1990]
台北市 : 風雲時代出版公司, 民國79 [1990]
 
 
Ma Yifu si xiang yan jiu / Teng Fu zhu
马一浮思想硏究 / 滕复著
by Teng, Fu
滕复
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2001
北京市 : 中华书局, 2001
 
 
Deng Xiaoping zhuo yue zhi hui / Liu Qianglun, Wang Taili bian zhu
邓小平卓越智慧 / 刘强伦,汪太理编著
by Liu Qianglun
刘强伦
Beijing : Hong qi chu ban she, 2009
北京 : 红旗出版社, 2009
 
 
Mao Zedong de jian xin kai tuo / Shi Zhongquan zhu
毛泽东的艰辛开拓 / 石仲泉著
by Shi, Zhongquan
石仲泉
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1990
北京 : 中共党史资料出版社 : 经销新华书店, 1990
 
 
Wang Chuanshan xue shu si xiang tao lun ji / Hunan sheng she hui ke xue yuan, Hunan sheng zhe xue she hui ke xue xue hui lian he hui, Hunan sheng Chuanshan xue she bian
王船山学术思想讨论集 / 湖南省社会科学院, 湖南省哲学社会科学学会联合会, 湖南省船山学社编
by Wang Chuanshan xue shu si xiang tao lun hui (1982 : Hengyang Shi, China)
王船山学术思想讨论會 (1982 : Hengyang Shi, China)
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Xunzi lun ren yan jiu / Weng Huimei zhu
荀子論人研究 / 翁惠美著
by Weng, Huimei
翁惠美
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 77 [1988]
台北市 : 正中書局, 民國77 [1988]
 
 
Feng Youlan xue si sheng ming qian zhuan, 1895-1949 / Zhai Zhicheng zhu
馮友蘭學思生命前傳, 1895-1949 / 翟志成著
by Zhai, Zhicheng
翟志成
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo96 [2007]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國96 [2007]
 
 
Meng Wentong xue ji / Meng Mo bian
蒙文通学记 / 蒙默编
Beijing : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian, 1993
北京 : 生活讀書新知三联书店, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.