National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 118 Results for subject:"Legends -- China."
Sort by:
 
 
Shen hua xuan yi bai ti / Yuan Ke xuan yi
神话选译百题 / 袁珂选译
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Zhongguo shen hua xuan / Yuan Ke zhu
中國神話選 / 袁珂著
by Yuan, Ke
袁珂
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文學出版社, 1979
 
 
Shu yi ji : 2 juan / Ren Fang zhuan
述異記 : 二卷 / 任昉撰
by Ren, Fang
任昉
[China : s.n., n.d.]
 
 
Gua yi zhi / [Zhang Shizheng cuan]
括異志 / [張師正纂]
by Zhang, Shizheng, 11th century
張師正, 11th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Sou shen pu / yi ming bian zhu ; Zhao Wangqin, Jia Erqiang jiao zhu
搜神谱 / 佚名编著 ; 赵望秦, 贾二强校注
Uniform title: San jiao yuan liu sou shen da quan
三教源流搜神大全
Xi'an : San qin chu ban she, 1989
西安 : 三秦出版社, 1989
 
 
Hui tu San jiao yuan liu sou shen da quan : fu Sou shen ji / [zi liao ti gong Wang Qiugui]
繪圖三敎源流搜神大全 : 附搜神記 / [資料提供王秋桂]
Uniform title: San jiao yuan liu sou shen da quan
三敎源流搜神大全
Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北 : 聯經出版事業公司 , 民國69 [1980]
 
 
Sou shen ji / Gan Bao zhuan ; Wang Shaoying jiao zhu
搜神記 / 干寶撰 ; 汪紹楹校注
by Gan, Bao, active 317-322
干寶, active 317-322
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1979
 
 
Zhongguo ming sheng chuan shuo = The legend about scenic spots in China / "Ren min Zhongguo" bian ji bu bian
中国名胜传说 = The legend about scenic spots in China / 《人民中国》编辑部编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Hubei fa xing suo, 1986
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 发行新华书店湖北发行所, 1986
 
 
Xin ke chu xiang zeng bu sou shen ji da quan
新刻出像增補搜神記大全
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Ke chu xiang zeng bu Sou shen ji da quan / [Gan Bao zhuan ; Tang Fuchun jiao zi]
刻出像增補搜神記大全 / [干寶撰 ; 唐富春校梓]
Uniform title: Sou shen ji
搜神記
by Gan, Bao, active 317-322
干寶, active 317-322
Jinling [Nanjing] : Da sheng tang, [Wanli gui si [1593]]
金陵 [南京] : 大盛堂, [萬曆癸巳 [1593]]
 
 
Gua yi zhi / [Zhang Shizheng cuan]
括異志 / [張師正纂]
by Zhang, Shizheng, 11th century
張師正, 11th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Xin bian lian xiang sou shen guang ji / [Qin Zijin]
新編連相搜神廣記 / [秦子晉]
by Qin, Zijin, 13th/14th century
秦子晉, 13th/14th century
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Uniform title: Chung-kuo shen hua ch`uan hsien ho li shih ku shih. English
by T`ang, Wei
Beijing, China : China Reconstructs : Distributed by China International Book Trading Corp., 1984-
 
 
 
 
 
 
Sou shen ji quan yi / Gan Bao yuan zhu ; Huang Diming zhu yi
搜神记 全译 / 干 宝 原著 ; 黄 涤明 注译
Uniform title: Sou shen ji
搜神记
by Gan, Bao, active 317-322
干 宝, active 317-322
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
贵阳市 : 贵州 人民 出版社 : 贵州省 新华 书店 经销, 1991
 
 
Zhongguo shen hua / [ze ren bian ji Cai Dacheng, zhu bian Yuan Ke]
中国神话 / [责任编辑蔡大成, 主编袁珂]
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987-
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987-
 
 
Yandi Shennong xin yang / Zhong Zongxian zhu
炎帝神农信仰 / 钟宗宪著
by Zhong, Zongxian
钟宗宪
Beijing shi : Xue yuan chu ban she, 1994
北京市 : 学苑出版社, 1994
 
 
Zhu ding yu wen : [4 juan / Yao Fujun bian ji i.e. ji zuan]
鑄鼎餘聞: [4卷 / 姚福均編輯 i.e. 輯纂]
by Yao, Fujun
姚福均
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.