National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Lese majesty - Thailand."
Sort by:
 
 
Lāk miti kotmāi min phrabō̜rommadēchānuphāp / bannāthikān, Čhančhirā ʻĪammayurā
หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / บรรณาธิการ, จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
by Kānʻaphiprāi thāng wichākān rư̄ang "Lāk Miti Kotmāi Min Phrabō̜rommadēchānuphāp" (2009 : Mahāwitthayālai Thammasāt)
การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง "หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" (2009 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
[Bangkok] : Khrōngkān Prakātsiniyabat Bandit thāng Kotmāi Mahāchon, Khana Nitisat, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2553 [2010]
[bangkok] : โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khwāmphit thān min phrabō̜rommadēchānuphāp : ʻēkkalak prachāthippatai Thai nai krasǣ prachāthippatai lōk / Bawō̜nsak ʻUwannō
ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : เอกลักษณ์ประชาธิปไตยไทยในกระแสประชาธิปไตยโลก / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
by Bawō̜nsak ʻUwannō
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
[Bangkok] : Sathaban Santi Prachatham ; Krung Thep : Chatchamnai doi Saisong Suksit, Borisat Khlet Thai, 2539 [1996]
 
 
Thailand's fearlessness free Akong = Kāo khām khwāmklūa / Pawin Chatchawānphongphan ; khamniyom, Chānwit Kasētsiri læ Thongchai Winitchakūn, phrō̜m...
Thailand's fearlessness free Akong = ก้าวข้ามความกลัว / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ; คำนิยม, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธงชัย วินิจจะกูล, พร้อมบทความของ David Streckfuss
 
 
Pœ̄t fǣm pom pritsanā khadī prawattisāt ʻēkkasān pritsanā / Pračhūap ʻInthapat
เปิดแฟ้มปมปริศนา คดีประวัติศาสตร์เอกสารปริศนา/ ประจวบ อินทปัตย์
by Pračhūap ʻInthapat
ประจวบ อินทปัตย์
[Bangkok, Thailand] : Pračhūap ʻInthapat : Čhatčhamnāi, Thanaban Pinklao, 2554-2555 [2011-2012]
[Bangkok, Thailand] : ประจวบ อินทปัตย์, จัดจำหน่าย, ธนบรรณ ปิ่นเกล้า, ๒๕๕๔-๒๕๕๕
 
 
Khadī min phrabidā kotmāi : khadī prawattisāt, lāi lān khon mai khœ̄i rū mākō̜n khamphiphāksā sān rapsang phisēt (Rō̜. 5) / Bunrūam...
คดีหมิ่นพระบิดากฎหมาย : คดีประวัติศาสตร์หลายล้านคนไม่เคยรู้มาก่อน คำพิพากษาศาลรับสั่งพิเศษ (ร. ๕) / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม รวบรวม-เรียบเรียง
Krung Thēp : Samnakphim Thān Bandit, 2554 [2011]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ ฐานบัณฑิต, 2554
 
 
Warasān 24 Mithunā prachāthippatai : Somyot Phrưksākasēmsuk / bannāthikān, ʻAlōchā Wīangphong
วารสาร 24 มิถุนาประชาธิปไตย : สมยศ พฤกษาเกษมสุข / บรรณาธิการ, อโลชา เวียงพงศ์
Krung Thēp : Klum 24 Mithunā prachāthippatai, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, 2555
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bangkok : Santi Pracha Dhamma Institute : Ashram Wongsanit : Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, c1993
 
 
[Thailand], [2011-2012]
OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
[Thailand], [2014]
OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
by Streckfuss, David E
[Place of publication not identified] : David E. Streckfuss, 1998 , ©1998
BookBook [text, volume]
 
 
Khwāmmư̄t klāng sǣngdǣt / botsamphāt dōi Wō̜raphot Phanphong, Thiti Mītǣm
ความมืดกลางแสงแดด / บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์, ธิติ มีแต้ม
Krung Thēp : Samnakphim Bāng Lamphū, 2555 [2012] , Krung Thēp : Čhatčhamnāi, Khlet Thai, 2555 [2012]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บางลำพู, 2555 , กรุงเทพ : จัดจำหน่าย, เคล็ดไทย, 2555
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tai wang de xin yi : cong shen hua dao hong shan jun, Taiguo wang shi bu rang ni zhi dao de mi mi / Andelu Maigeligao Maxie'er zhu ; Tan Tian yi = A kingdom in crisis :...
泰王的新衣 : 從神話到紅衫軍, 泰國王室不讓你知道的祕密 / 安德魯・麥格里高・馬歇爾 著 ; 譚天 譯 = A kingdom in crisis : Thailand's struggle for democracy in the twenty-first century / Andrew MacGregor Marshall
Uniform title: Kingdom in crisis : Thailand's struggle for democracy in the twenty-first century. Chinese
by Marshall, Andrew MacGregor, 1971-
Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015 , ©2015
台北市 : 麥田出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Nitirāt sēwanā / Khana Nitirāt
นิติราษฎร์เสวนา / คณะนิติราษฎร์
Krung Thēp : Nitirāt Nitisāt Phư̄a Rātsadō̜n, [2012?]
กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์เพื่อราษฎร, [2012?]
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.