National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 61 Results for subject:"Letter-writing, Chinese."
Sort by:
 
 
Yan wen dui zhao nü zi chi du da quan [microform] / Shen Xingwen bian
言文對照女子尺牘大全 [microform] / 沈興文編
Shanghai : Sao ye shan zhuang, Minguo 15 [1926]
上海 : 掃葉山莊, 民國15 [1926]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Nü zi gao deng chi du [microform] / Liu Tieleng zhu
女子高等尺牘 [microform] / 劉鐵冷著
by Liu, Tieleng
劉鐵冷
Shanghai : Xiao shuo cong bao she, Minguo 7 [1918]
上海 : 小說叢報社, 民國7 [1918]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xie xin ji : wan Ming bai jia chi du / Chen Mei bian
寫心集: 晚明百家尺牘/ 陳枚編.
by Chen, Mei
Shanghai : Zhong yang shu dian, Minguo 25 [1936]
上海 : 中央書店, 民國25 [1936]
 
 
Xie xin bai fa / Gu Yue Youhuai bian
写信百法 / 古越有怀编
by Gu Yue, Youhuai
古越有怀
[Beijing] : Zhongguo shu dian, 1993
[北京] : 中國書店, 1993
 
 
Xian dai ming jia shu xin / Cao Juren zhu
現代名家書信 / 曹聚仁著
by Cao, Juren, 1900-1972
曹聚仁, 1900-1972
Xinjiapo : Chuang ken chu ban she, 1955
新加坡 : 創墾出版社, 1955
 
 
Yan shi jia cang chi du : fu xing shi kao / Yan Guangmin ji
顏氏家藏尺牘 : 附姓氏考 / 顏光敏輯
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Guo yu xin xie fa / Lü Yunbiao bian
國語信寫法 / 呂雲彪編
by Lü, Yunbiao
呂雲彪
Shanghai : Da dong shu ju, 1926
上海 : 大東書局, 1926
 
 
Zhong wen xin = Chinese letters / [Yang Houkun bian]
中文信 = Chinese letters / [楊候坤編]
by Yang, Houkun
楊候坤
[Taibei] : Taibei yu wen xue yuan, 1975
[台北] : 台北語文學院, 1975
 
 
Zhonghua nü zi chi du [microform] / Zhonghua shu ju bian ji bu bian
中華女子尺牘 [microform] / 中華書局編輯部編印
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 5 [1916]
上海 : 中華書局, 民國5 [1916]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Shao nian chu wai gui mo xin shi bi yao
少年出外規模信式必要
[China? : s.n., between 1900 and 1940?]
 
 
Zeng guang xie xin bu qiu ren
增廣寫信不求人.
Yangcheng : Shou jing tang, Guang xu 33 [1907]
羊城 : 守經堂, 光緖 33 [1907]
 
 
Zen yang xie xin / Shanghai wen hua chu ban she bian
怎样写信 / 上海文化出版社编
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1984
上海: 上海文化出版社, 1984
 
 
Xian dai jiao ji da quan / [Fang Zhiyin]
現代交際大全 / [方秩音]
by Fang, Zhiyin
方秩音
Shanghai : Da fang shu ju chu ban, 1936
上海 : 大方書局出版, 1936
 
 
Xin bian chu ji er tong bai hua chi du / Wang Shubi zhu
新編初級兒童白話尺牘 / 汪漱碧著
by Wang, Shubi
汪漱碧
Shanghai : Zhong yang shu dian, 1937
上海 : 中央書店, 1937
 
 
Jian tie cheng shi / Zheng Wuting bian zhu
柬帖程式 / 鄭梧庭編著
by Zheng, Wuting
鄭梧庭
Xianggang : Hua guo shu dian, 1967
香港 : 華國書店, 1967
 
 
Zeng ding seng qie chi du / Ye Gaichen zhu
增訂僧伽尺牘 / 葉蓋塵著
by Ye, Gaichen
葉蓋塵
Taipei : Fo jiao chu ban she, Minguo 67 [1978]
Taipei : 佛教出版社, 民國67 [1978]
 
 
Jiao ji quan shu bu bian / [zhuan shu zhe Tieleng]
交際全書補編 / [撰述者鐵冷]
by Tieleng
鐵冷
[China] : Li qing ge, Minguo 9 [1920]
[China] : 藜靑閣, 民國9 [1920]
 
 
Yan zhi mu dan : [6 juan / Wang Dekuan]
臙脂牡丹 : [6卷 / 王德寬]
by Wang, Dekuan
王德寬
[China] : Wei gen zhai, Tongzhi xin wei [1871]
[China] : 味根齋, 同治辛未[1871]
 
 
Chi du xin chao / Zhou Lianggong ji ; Mi Tian diao jiao
尺牍新钞 / 周亮工辑;米田点校
Changsha : Yue lu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Ri yong chou shi da guan / [bian ji zhe : Shi jie shu ju bian ji suo]
日用酬世大觀 / [編輯者 : 世界書局編輯所]
Shanghai : Shi jie shu ju, Minguo 21 nian [1932]
上海 : 世界書局, 民國21年[1932]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.