National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 58 Results for subject:"Libraries -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Taiwan di qu tu shu guan shi ye xian kuang : Zhonghua Minguo tu shu guan nian jian diao cha lu / Guo li Zhong yang tu shu guan bian
台灣地區圖書館事業現况 : 中華民國圖書館年鑑調查錄 / 國立中央圖書館编
Taibei : Guo li Zhong yang tu shu guan, Minguo 69 [1980]
台北 : 國立中央圖書館, 民國69 [1980]
 
 
Taibei shi : Guo li zhong yang tu shu guan, Min guo 71 [1982]
 
 
Shu yong hong zhao : tu shu guan shi wu lun shu / Zhang Yiding zhu
書傭鴻爪 : 圖書館實務論述 / 章以鼎著
by Zhang, Yiding
章以鼎
Taibei Shi : Xue hai chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北市 : 學海出版社, 民國73 [1984]
 
 
Di yi ci quan guo tu shu guan ye wu hui yi ji yao / [bian ji zhe Di yi ci quan guo tu shu guan ye wu hui yi bian ji wei yuan hui]
第一次全國圖書館業務會議紀要 / [編輯者第一次全國圖書館業務會議編輯委員會]
by Quan guo tu shu guan ye wu hui yi (1st : 1972 : Taipei, Taiwan)
全國圖書館業務會議 (1st : 1972 : Taipei, Taiwan)
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 61 [1972]
[Taipei] : 國立中央圖書館, 民國61[1972]
 
 
Quan guo tu shu guan ji zi liao dan wei ming lu / Guo li zhong yang tu shu guan bian yin
全國圖書館暨資料單位名錄 / 國立中央圖書館編印
Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 71 [1982]
台北 : 國立中央圖書館, 民國71 [1982]
 
 
Zhu zuo quan fa yu tu shu guan ying yun guan li / yan jiu zhu chi ren Song Jiancheng ; xie tong zhu chi ren Chen Jiajun, Xie Mingxiang ; yan jiu ren yuan Wang Zhongyi
著作權法與圖書館營運管理 / 研究主持人宋建成; 協同主持人陳家駿,謝銘祥; 研究人員王中一... [et al.]
Taibei shi : Jiao yu bu, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 教育部, 民國83 [1994]
 
 
Taiwan guo xiao tu shu guan diao cha zhi yan jiu
臺灣國小圖書館調查之硏究
by Zheng, Han'guang
鄭含光
Taibei : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 62 [1973]
臺北 : 文史哲出版社, 民國62 [1973]
 
 
Taiwan di qu sheng (shi) xian (shi) gong si li er tong tu shu guan (shi) xian kuang diao cha yan jiu / Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan, Guo li Taiwan da xue tu shu...
台灣地區省(市)縣(市)公私立兒童圖書館(室)現況調查研究 / 國立中央圖書館台灣分館, 國立台灣大學圖書館系暨研究所建教合作
Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan, Minguo 81 [1992]
台北 : 國立中央圖書館台灣分館, 民國81 [1992]
 
 
Tu shu guan shi wu / Taiwan Sheng li Taizhong tu shu guan bian yin
圖書館實務 / 臺灣省立臺中圖書館編印
Taizhong Shi : Taiwan Sheng li Taizhong tu shu guan, Minguo 64 [1975]
臺中市 : 臺灣省立臺中圖書館, 民國64 [1975]
 
 
Zhonghua Minguo tu shu guan nian jian / Guo li zhong yang tu shu guan bian
中華民國圖書館年鑑 / 國立中央圖書館編
Taibei : Guo li zhong yang tu shu guan, Minguo 70- [1981]-
台北 : 國立中央圖書館, 民國70 [1981]-
 
 
Lun fa zhan Taiwan gong gong tu shu guan shi ye / Wang Xingwu zhu
論發展臺灣公共圖書館事業 / 王省吾著
by Wang, Sing-wu, 1917-2004
王省吾, 1917- 2004
Taibei : s.n., Minguo 51 [1962]
臺北 : s.n., 民國51 [1962]
 
 
Guo jie tu shu guan qing zhu jian guan 80 zhou nian te zhan = Special exhibitions in celebration of the 80th anniversary of the National Central Library / zhuan wen Zhang...
國家圖書館慶祝建館80周年特展 = Special exhibitions in celebration of the 80th anniversary of the National Central Library / 撰文張圍東, 黃文德, 張瀚云
by Zhang, Weidong
Zhang, Weidong
Taibei Shi : Guo jia tu shu guan, Minguo102 [2013]
臺北市 : 國家圖書館, 民國102[2013]
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Tu shu yue kan
圖書月刊
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 74 [1985]
臺北 : 成文出版社, 民國74 [1985]
 
 
Bo wu guan zi liao deng lu yu bian mu gong zuo zhi yan jiu / Ling Gongshan
博物館資料登錄與編目工作之研究 / 凌公山
by Ling, Gongshan
凌公山
[Taibei? : s.n., 1973?]
[台北? : s.n., 1973?]
 
 
Tu shu guan xue kan : Fu ren
圖書館學刊 : 輔仁
[Xinzhuang] : Fu ren da xue, 1972-
[新莊] : 輔仁大學, 1972-
 
 
Tui dong quan guo tu shu guan guan cang fa zhan ji hua / yan jiu zhu chi ren Zeng Jiqun ; yan jiu ren yuan Wang Zhengu ... [et al.]
推動全國圖書館館藏發展計畫 / 研究主持人曾濟群 ; 研究人員王振鵠 ... [et al.]
Taibei shi : Jiao yu bu she hui jiao yu si, Minguo 84 [1995]
台北市 : 教育部社會教育司, 民國84 [1995]
 
 
Wo guo Taiwan di qu tu shu guan cai fang zi dong hua xian kuang yu xu qiu yan jiu / Zheng Yuling zhu
我國臺灣地區圖書館採訪自動化現况與需求硏究/ 鄭玉玲著
by Zheng, Yuling
鄭玉玲
Taibei ; Niuyue : Han mei tu shu you xian gong si, 1990
台北; 紐約: 漢美圖書有限公司, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.