National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 74 Results for subject:"Life -- Religious aspects -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Pheng phinit ruang chiwit / Rawi Phawilai
เพ่งพินิจเรื่องชีวิต / ระวี ภาวิไล
by Rawi Phawilai
ระวี ภาวิไล
Krung Thep : Borisat Samnakphim Dokya (1988) : Chatchamnai doi Borisat Samakkhisan, 2534 [1991]
กรุงเทพ : บริษัท สำนักพิมพ์ดอกหญ้า (1988) : จัดจำหน่ายโดย บริษัทสามัคคีสาส์น, 2534 [1991]
 
 
Ren sheng fo jiao zhen yi / Taixu da shi zhu
人生佛教真義 / 太虛大师著
by Taixu, 1889-1947
太虛, 1889-1947
Bincheng, Malaixiya : Ren sheng fo xue zhong xin, 1975
槟城, 马来西亚 : 人生佛学中心, 1975
 
 
Sǣng thō̜ng hǣng chīwit / ʻō̜m Pranō̜m
แสงทอง แห่งชีวิต / อ้อม ประนอม
by ʻŌ̜m Pranō̜m
อ้อม ประนอม
Krung Thēp : Samnakphim Dō̜kyā : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Sāmakkhīsān, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า : จัดจำหน่ายโดย บริษัท สามัคคีสานส์, 2533 [1990]
 
 
Shen tong yu ren tong / Shengyan fa shi zhu
神通與人通 / 聖嚴法師著
by Shengyan, 1930-
聖嚴, 1930-
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999
臺北市 : 法鼓文化事業股份有限公司, 1999
 
 
Zuo ren de fo fa / Jiujiejushi zhu
做人的佛法 / 九戒居士著
by Jiujiejushi
九戒居士
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 2009
武汉市 : 武汉出版社, 2009
 
 
by Shi, Wuling, 1946-
Chicago, Ill. : Amitabha Publications, c2007
 
 
Chīwit nī samkhan nak / Somdēt Phra Yānasangwō̜n Somdēt Phra Sangkharāt Sakonlamahāsangkhaparināyok
ชีวิตนี้สำคัญนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
Krung Thēp : ʻAmarin, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์, 2548
 
 
Ren xing dao ; Ping an de ren jian / Shengyan fa shi zhu
人行道 ; 平安的人間 / 聖嚴法師著
by Shengyan, 1930-
聖嚴, 1930-
Taibei Shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999
臺北市 : 法鼓文化事業股份有限公司, 1999
 
 
Čharœ̄n chīp dūai kānkāo tām rō̜i phra yukhonlabāt khō̜ng Somdet Phraphutthaʻong / ʻĀphō̜n Phukkamān
เจริญชีพด้วยการก้าว ตามรอยพระยุคลบาท ของสมเด็จพระพุทธองค์ / อาภรณ์ พุกกะมาน
BookBook [text, volume]
 
 
Phō̜n talō̜t pī, chīwit dī talō̜t pai / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)
พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์. ปยุตฺโต)
[Bangkok] : Mūnnithi Phutthatham, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพุทธธรรม, 2535 [1992]
 
 
Phraʻōwāt Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt. læ, Thammanūn chīwit = A constitution for living / Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.ʻŌ̜....
พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.และ, ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; [ทั้งสองเรื่องบรรณาธิการโดย] วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)
Krung Thēp : Samnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜., 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส., ๒๕๕๐
BookBook [text, volume]
 
 
by Chen, Ming-An, 1954-
Willeton, Western Australia : Jen Chen Buddhism Australia Buddhist Bliss Culture Mission, [2015] , ©2015
BookBook [text, volume]
 
 
Mi ̄chīwit thī khit mai thưng / Dangtrin
มีชีวิตที่คิดไม่ถึง / ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
Krung Thēp : DMG, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549
 
 
Jiqun fa shi tan ren sheng. Shang / Jiqun zhu
济群法师谈人生. 上 / 济群著
by Jiqun, 1962-
济群, 1962-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2006
上海 : 上海古籍出版社, 2006
 
 
Trīam sabīang wai līang tūa / khīan dōi Dangtrin
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว / เขียน โดย ดังตฤณ
by Dangtrin
ดังตฤณ
Krung Thēp : Nawaniyāi Bāngkō̜k, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : นวนิยายบางกอก, 2548 [2005]
 
 
Thammanūn chīwit / Phra Phrommakhunāphō̜n (Pō̜. Oō̜. Payuttō)
ธรรมนูญชีวิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Rakhangthō̜ng, 2546 [2003]
กรุงเทพฯ : ระฆังทอง, 2546 [2003]
 
 
Thāng dœ̄n khō̜ng chīwit / khō̜ng Phutthathāt Phikkhu
ทางเดินของชีวิต / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Bangkok] : `Ongkān Khā khō̜ng Khuru Saphā, 2519 [1976]
[Bangkok] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2519 [1976]
 
 
Chīwit dī ngām / Rawī Phāwilai
ชีวิตดีงาม / ระวี ภาวิไล
by Rawī Phāwilai
ระวี ภาวิไล
Krung Thēp : Samnakphim Phīsư̄a, 2540 [1997]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2540 [1997]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.