National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for subject:"Lifestyles -- China."
Sort by:
 
 
Dang dai Zhongguo ren de sheng huo fang shi / Yang Jiazuo zhu bian
当代中国人的生活方式 / 杨家祚主编
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si, 1993
北京 : 中国友谊出版公司, 1993
 
 
Xian dai sheng huo fang shi qian yan bao gao = A presentation about the study of modern life styles / Fang Xinqing, Wang Yijie zhu
现代生活方式前沿报告 = A presentation about the study of modern life styles / 方心清, 王毅杰著
by Fang, Xinqing
方心清
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Fu tai : yao wei gai bian ZHongguo = Fat China : how expanding waistlines are changing a nation / Baoluo Fulunqi, Maxiu Gelaibo zhu ; Jia Beini, Guan Yongqiang yi
富态 : 腰围改变中国 = Fat China : how expanding waistlines are changing a nation / 保罗·弗伦奇, 马修·格莱博著 ; 贾蓓妮, 关永强译
Uniform title: Fat China : how expanding waistlines are changing a nation. Chinese
by French, Paul, 1966-
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2012 , ©2012
杭州 : 浙江大学出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Xin sheng huo lun cong / zhi bi zhe Jiang Zhongzheng ... [et al.] ; [bian zhe Bei Jinghua]
新生活論叢 / 執筆者蔣中正 ... [et al.] ; [編者貝警華]
Shanghai : Qing nian chu ban she, Minguo 23 [1934]
上海 : 青年出版社, 民國23 [1934]
 
 
Minguo 23 nian xin sheng huo yun dong zong bao gao / Xin sheng huo yun dong cu jin zong hui bian
民國二十三年新生活運動總報告 / 新生活運動促進總會編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1989?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1989?]
 
 
Zou xiang Zhongguo de ri chang sheng huo pi pan / Li Xiaojuan zhu bian
走向中国的日常生活批判 / 李小娟主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2005
北京 : 人民出版社, 2005
 
 
by Masniari, Amelia
Jakarta Selatan : Penerbit Republika, 2010
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo yang lao mo shi xuan ze yan jiu [electronic resource] : ji yu lao nian sheng huo zhi liang shi jiao / Liu Jinhua zhu
中国养老模式选择研究 [electronic resource] : 基于老年生活质量视角 / 刘金华著
by Liu, Jinhua
刘金华
Chengdu : Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2011
成都 : 西南财经大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xin sheng huo xu zhi / Xin sheng huo cong shu she bian
新生活須知 / 新生活叢書社編
Shanghai : [Xin sheng huo cong shu she], Minguo 23 [1934]
上海 : [新生活叢書社], 民國23 [1934]
 
 
Li shi ke ben wen bu dao de tong chou wei / Li Kaizhou zhu
歷史課本聞不到的銅臭味 / 李開周著
by Li, Kaizhou, 1980-
李開周, 1980-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 时報文化出版企業股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Sheng huo ge ming / bian zhu San lian sheng huo zhou kan
生活革命 / 編著三聯生活周刊
Xianggang : San lian shu dian you xian gong si, 2012
香港 : 三聯書店有限公司, 2012
 
 
Shanghai dang dai qing nian diao cha [electronic resource] : gong zuo, sheng huo yu jia zhi guan / Zheng Weidong zhu
上海当代青年调查 [electronic resource] : 工作, 生活与价值观 / 郑卫东著
by Zheng, Weidong, 1973-
郑卫东, 1973-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2011
上海 : 上海人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.