National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28 Results for subject:"Lin family."
Sort by:
 
 
Jinling Lin shi jia sheng / Lin Qi bian zuan
金陵林氏家乘 / 林杞編纂
by Lin, Qi
林杞
Taibei : [publisher not identified], 1966
台北 : [publisher not identified], 1966
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan Wufeng Lin shi zu pu / [Lin Xiantang, Lin Youchun bian ji] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
臺灣霧峰林氏族譜 / [林獻堂, 林幼春編輯], 臺灣銀行經濟研究室編輯
Uniform title: Xihe Lin shi zu pu
西河林氏族譜
Taibei : Taiwan yin hang, Zhonghua shu ju jing shou, Minguo 60 [1971]
臺北 : 臺灣銀行, 中華書局經售, 民國60 [1971]
 
 
Qing xi ji, Lin Jiwu [et al.] zhu, Lin Xijing bian ji
青溪集, 林集梧[et al.]著, 林習經編輯
by Lin, Xijing
林習經
[Xianggang] Hai tian chu ban she, Minguo 54 [1965]
[香港] 海天出版社, 民國54 [1965]
 
 
Jiaoling Taiwan wuquan Lin shi zu pu / [Lin Jinghuan zong ji]
蕉嶺臺灣五全林氏族譜 / [林靖寰總輯]
Taibei Xian Banqiao Shi : Long wen chu ban she, Minguo 92 [2003]
臺北縣板橋市 : 龍文出版社, 民國92 [2003]
 
 
Guangdong Zhongshan Xian Niwan Xiang Lin shi jia pu / Lin Tianyu bian zhuan = Lin family tree : Niwan, Chung-shan, Kwang-tung / compiled by Lin Tien-yee
廣東中山縣泥灣鄉林氏家譜 / 林天予編撰 = Lin family tree : Niwan, Chung-shan, Kwang-tung / compiled by Lin Tien-yee
by Lin, Tianyu
林天予
[Taipei? : s.n., 1979?]
 
 
Jian shan jiao xia yi jia huang di zi sun / Lin Huizeng zhu
尖山腳下一家黃帝子孫 / 林慧曾著
by Lin, Huizeng
林慧曾
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2017 , ©2017
臺北市 : 新銳文創, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hua qiao Lin shi xian xian lie zhuan / zhu zuo zhe Lin Zhiping, Lin Sishui
華僑林氏先賢列傳 / 著作者林治平, 林泗水
by Lin, Zhiping
林治平
Taibei Shi : Hai wai wen ku chu ban she, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 海外文庫出版社, 民國47 [1958]
 
 
Banqiao Lin Benyuan jia zhuan / bian zhuan Wang Guofan
板橋林本源家傳 / 編撰王國璠
by Wang, Guofan
王國璠
Taibei Shi : Lin Benyuan ji si gong ye, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 林本源祭祀公業, 民國74 [1985]
 
 
Yi ye zhi sun : Zhongguo jia ting guan xi de ge an yan jiu / Li Yinhe, Zheng Hongxia zhu
一爺之孙 : 中国家庭关系个案硏究 / 李银河, 郑宏霞著
by Li, Yinhe
李银河
Shanghai : Shanghai wen huan chu ban she, 2001
上海 : 上海文化出版社, 2001
 
 
Lin shi zu zhi / [zhu bian Jiang Wanzhe]
林氏族志 / [主編江萬哲]
Taizhong Shi : Xin yuan dong chu ban she, Minguo 46 [1957]
臺中市 : 新遠東出版社, 民國46 [1957]
 
 
Banqiao Lin shi jia zhuan / zhuan gao Wang Guofan
板橋林氏家傳 / 撰稿王國璠
[Taipei?] : Ji si gong ye Lin ben yuan, Minguo 64 [1975]
[台北?] : 祭祀公業林本源, 民國64 [1975]
 
 
Jinmen Lin shi zu pu
金門林氏族譜
Fujian : Xin yuan dong chu ban she, Minguo 67 [1978]
福建 : 新遠東出版社, 民國67 [1978]
 
 
Ming xuan lu : ying yin ben
鳴冤録 : 影印本
Guangzhou : Yue dong bian yi gong si, [19--?]
廣州 : 粵東編譯公司, [19--?]
 
 
Di ba jie quan Sha Lin shi zong qin jia nian hua hui ji Shalayue Xi he Lin shi gong hui cheng li wu shi er zhou nian ji nian te kan, 2008 nian 11 yue 22 zhi 23 ri / Shalayue Xi...
第八届全砂林氏宗親嘉年華會暨砂拉越西河林氏公會成立五十二周年紀年特刊, 2008年11月22至23日 / 砂拉越西河林氏公會主辦
[Kuching, Sarawak] : Shalayue Xi he Lin shi gong hui, [2008]
[Kuching, Sarawak] : 砂拉越西河林氏公會, [2008]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : wu ken, wu nao, wu lin / He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji ; Huang Fusan deng jie du
霧峰林家文書集 : 務墾, 務腦, 務林 / 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯 ; 黃富三等解讀
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun xiang guan shou zhi dan = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : relevant accounts of the Tung Army / Huang...
霧峰林家文書集 : 棟軍相關收支單 = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : Relevant Accounts of the Tung Army / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國 103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du ; He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji
霧峰林家文書集 : 棟軍等相關信函 / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Longjing Lin jia de li shi / Xu Xueji zhu
龍井林家的歷史 / 許雪姬著
by Xu, Xueji
許雪姬
Zhonghua Minguo Taibei shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo. Minguo 79 [1990]
中華民國臺北市南港 : 中央研究院近代史研究所, 民國79 [1990]
 
 
Taiwan wen xian xian xian : Lin Xiongxiang fu zi yu Banqiao Lin jia shi liao te zhan tu lu / [Lin Wenlong bian zhu]
台灣文獻先賢 : 林熊祥父子與板橋林家史料特展圖錄 / [林文龍編著]
by Lin, Wenlong, 1952-
林文龍, 1952-
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan, Minguo 97 [2008]
南投市 : 國史館台灣文獻館, 民國97 [2008]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.