National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 27 Results for subject:"Literature -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Jian ming wen xue ci dian / zhu bian Zhou Hongxing ; bian zhu Shi Jizhong ... [et al.]
简明文学词典 / 主编周红兴 ; 编著史继中 ... [et al.]
[Peking] : Zuo jia chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987
[Peking] : 作家出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1987
 
 
Zhong wai wen xue ming zhu ci dian / [zhu bian Chen Anhu ; zhuan gao ren She Sida, Shen Zhenyu, Xia Shaoxuan]
中外文学名著词典 / [主编陈安湖 ; 撰稿人佘斯大, 沈振煜, 夏邵玄]
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1988
武昌 : 武漢大学出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo xian dai wen xue ming zhu ci dian / zhu bian Zhu Jinshun, Cai Qingfu ; Hou Jiang ... [et al.]
中国现代文学名著辞典 / 主编朱金顺, 蔡清富 ; 编者侯江 ... [et al.]
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1993
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店经销, 1993
 
 
Gu dai wen xue shi yu ci ci dian / Wang Hui ... [et al.] bian
古代文学史语词辞典 / 王惠 ... [et al.] 编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1987
 
 
Ci hai. Wen xue fen ce = Ci hai
辞海. 文学分册 = Ci hai
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海辞书出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Wen xue dian gu ci dian / Shandong da xue gu ji zheng li yan jiu suo "Wen xue dian gu ci dian" bian xie zu
文学典故词典 / 山东大学古籍整理研究所《文学典故词典》编写组
Jinan : Qi Lu shu she, 1987
济南 : 齐鲁書社, 1987
 
 
Ci hai ying hua / Liu Dagang zhu
辭海英華 / 劉大剛著
by Liu, Dagang
劉大剛
Nantou zhen [Nantou xian] : Jiu yang za zhi she, Minguo 68 [1979]
南投鎭[南投縣] : 九陽雜誌社, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue da ci dian
中國古典文學大辭典
Taibei xie xin dian zhen : Chang chun shu shu fang, Minguo 68 [1979]
台北縣新店鎮 : 常春樹書坊, 民國68 [1979]
 
 
Xiao shuo miao yu ci dian / Xie Lujun zhu bian
小说妙语词典 / 谢路军主编
Beijing : Xue yuan chu ban she, 1998
北京 : 学苑出版社, 1998
 
 
Zhongguo wen xue da ci dian / Tianjin ren min chu ban she, Bai zhuan shu zhu chu ban bu zhu bian
中國文學大辭典 / 天津人民出版社, 百川書局出版部主编
Taibei shi : Bai zhuan shu zhu, 1994
台北市 : 百川書局, 1994
 
 
Jian ming xie zuo chang shi ci dian / Li Shangcheng, Xu Mingjue
简明写作常识词典 / 黎尚诚, 徐明珏
by Li, Shangcheng
黎尚诚
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she ; [Chongqing shi] : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社 ; [重庆市] : 新华书店重庆发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo gu dai wen xue ci dian
中囯古代文学辞典
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1986-1989
南宁市 : 广西教育出版社 : 广西新華書店发行, 1986 -1989
 
 
Zhongguo gu dai wen xue ci dian = Zhongguogudaiwenxuecidian / Jia Chuantang ...[et al.]
中國古代文學辭典 = Zhongguogudaiwenxuecidian / 贾传棠 ... [et al.]
[Peking] : Wen xin chu ban she : Xin hua shu dian fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 文心出版社 : 新華書店发行所发行, 1987
 
 
Jian ming wen xue zhi shi ci dian / Xi bei shi fan xue yuan Zhong wen xi wen yi li lun jiao yan shi
简明文学知识辞典 / 西北师范学院中文系文艺理论教研室
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo gu dian wen xue da ci dian / Liao Zhong'an, Liu Guoying zhu bian ; Liu Deming zong jiao ding
中國古典文學大辭典 / 廖仲安, 劉國盈主編 ; 賴明德總校訂
Taibei Shi : Wang wen she gu fen you xian gong si, 1997
台北市 : 旺文社股份有限公司, 1997
 
 
Chengdu : Sichuan shao nian er tong chu ban she, 1991
 
 
Xi fang wen xue dian gu ci dian = A dictionary of western literary allusions and quotations / Xie Jinliang zhu bian
西方文学典故词典 = A dictionary of western literary allusions and quotations / 谢金良主编
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 中國展望出版社 : 北京新华书店发行, 1986
 
 
Zhongguo qu xue da ci dian / [zhu bian Qi Senhua, Chen Duo, Ye Changhai]
中国曲学大辞典 / [主编齐森华,陈多,叶长海]
Hangzhou : Zhejiang jiao yu chu ban she, 1997
杭州 : 浙江教育出版社, 1997
 
 
Zhonghua gu wen xian da ci dian. Wen xue juan / zhu bian Wang Binling ; fu zhu bian Zhang Cangli, Ding Bing, Bing Yuxi
中華古文獻大辭典. 文学卷 / 主编汪玢玲 ; 副主编张仓礼, 邴玉喜
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1994
长春市 : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1994
 
 
Hou xian dai zhu yi ci dian [electronic resource] / Wang Zhihe zhu bian
后现代主义辞典 [electronic resource] / 王治河主编
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2005
北京 : 中央编译出版社, 2005
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.