National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 130545 Results for subject:Literature.
Sort by:
 
 
Chosŏn yŏksa inmul iyagi kŭrimch'aek. Tan'gun / wŏnjak Yi Kyu-ch'un ; p'yŏnjip Kim Chae-hwa ; kŭrim Ch'oe Yŏng-sŏk, Kang Sang-jun, Chin...
조선 력사 인물 이야기 그림책. 단군 / 원작 리 규춘 ; 편집 김 재화 ; 그림 최 영석, 강 상준, 진 영훈
Uniform title: Tan'gun. 2015
단군. 2015
by Yi, Kyu-ch'un
리 규춘
[P'yŏngyang] : Chosŏn Ch'ulp'anmul Such'uripsa, Chuch'e 104 (2015) , ©2015
[평양] : 조선 출판물 수출입사, 주체 104 (2015)
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Huai He de jing gao / Chen Guidi zhu
淮河的警告 / 陈桂棣著
by Chen, Guidi
陈桂棣
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2005
北京市 : 人民文学出版社, 2005
 
 
Yi Sang-hwa, madonna siin : Yi Chŏng-su changpʻyŏn sosŏl
李相和,마돈나詩人 : 李禎樹長篇小說
by Yi, Chŏng-su, 1920-
李禎樹, 1920-
Sŏul : Naeoe Sinsŏ, 1983
서울 : 内外新書, 1983
 
 
Xin Qiji de gu shi / Huai'an shi fan xue xiao bian zhu ; Chang Guowu, Cheng Zhongyuan zhi bi
辛弃疾的故事 / 淮安师范学校編著 ; 常国武, 程中原执笔
by Chang, Guowu
常国武
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1978
上海 : 少年儿童出版社, 1978
 
 
Chun lu run wo : zi zhuan ti xiao shuo / Zhu Zhongli
春露润我 : 自传体小說 / 朱仲丽
by Zhu, Zhongli, 1915-
朱仲丽, 1915-
[Changchun shi] : Bei fang fu nü er tong chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[长春市] : 北方妇女儿童出版社 : 吉林省新华书店发行, 1987
 
 
Feng yu mao lu wai ji / Huang Pingsun zhu
風雨茅廬外紀 / 黃萍蓀著
by Huang, Pingsun, 1908-
黃萍蓀, 1908-
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1985
香港 : 三聯書店香港分店, 1985
 
 
Qu hai zong mu ti yao : [46 juan / Huang Wenyang zhuan ; Dong Kang jiao ding]
曲海總目提要 : [46卷 / 黃文暘撰 ; 董康校訂]
by Huang, Wenyang, 1736-
黃文暘, 1736-
Taibei Shi : Xin xing shu ju, Minguo 74 [1985]
台北市 : 新興書局, 民國74 [1985]
 
 
Qiu Jin / Zhang Shuhan zhu
秋瑾 / 張漱菡著
by Zhang, Shuhan
張漱菡
[Taipei] : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Lu Xun ji jiao gu ji shou gao / [Beijing Lu Xun bo wu guan, Shanghai Lu Xun ji nian guan he bian]
魯迅輯校古籍手稿 / [北京魯迅博物館, 上海魯迅紀念館合編]
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, <1986-1993 >
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, <1986-1993 >
 
 
Dekigoto no zankyō : genbaku bungaku to Okinawa bungaku / Murakami Yōko
出来事の残響 : 原爆文学と沖縄文学 / 村上陽子
by Murakami, Yōko, 1981-
村上陽子, 1981-
Tōkyō : Inpakuto Shuppankai, 2015
東京 : インパクト出版会, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun lun er tong du wu / Jiang Feng, Pan Songde
鲁迅论儿童读物 / 蒋风,潘颂德
by Jiang, Feng
蒋风
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1983
 
 
Huang Xing / Zhang Jun'gu zhu
黃興/ 章君穀著
by Zhang, Jun'gu, 1927-
章君穀, 1927-
[Taipei] : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
[Taipei] : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
Wang Jie / Zhao Ao xie ; Wang Liguo, Weng Chengwei hua
王杰 / 赵驁写 ; 王利国, 翁承伟画
by Zhao, Ao
赵驁
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
 
 
Tie mian fo xin : Ju Zheng de gu shi / Bao Xiaohui wen ; Liu Qizhong tu
鐵面佛心 : 居正的故事 / 鮑曉暉文 ; 劉啓忠圖
by Bao, Xiaohui
鮑曉暉
Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : Zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 近代中國出版社 : 總經銷中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Wo bu tong yi yu Hu Shizhi xian sheng : shi wen ji / Xu Zheng zhu
我不同意于胡適之先生 : 詩文集 / 許正著
by Xu, Zheng
許正
Fengshan : Xu Zheng, Minguo 71 [1982]
鳳山 : 許正, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Jing zhong bao guo de min zu ying xiong [electronic resource] : Yue Fei / Fang Zhou
精忠报国的民族英雄 [electronic resource] : 岳飞 / 方洲
by Fang, Zhou
方洲
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2010
北京 : 华语教学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wu Yue / Nan Guo zhu
吳樾 / 南郭著
by Nan, Guo
南郭
Taibei Shi : Jin lan chu ban she : Zong jing xiao Jin lin shu bao she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 金蘭出版社 : 總經銷金麟書報社, 民國74 [1985]
 
 
An Ch'ang-ho / kŭl Sim Kyŏng-sŏk ; kŭrim Ha Kil-man
안 창호 / 글 심 경석 ; 그림 하 길만
by Sim, Kyŏng-sŏk
심 경석
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tosŏ Ch'ulp'an Kkum Tongsan, 1999
서울 특별시 : 도서 출판 꿈 동산, 1999
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yan Jidao shi wen chao / Yan Fu zhu
嚴幾道詩文鈔 / 嚴復著
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 58 i.e. 1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國58 i.e. 1969]
 
 
Lu Xun lun Zhongguo gu dian wen xue / Xiamen da xue zhong wen xi bian
鲁迅论中国古典文学/ 厦门大学中文系编
[Fuzhou] : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[福州]: 福建人民出版社: 福建省新華書店发行, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.