National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 130537 Results for subject:Literature.
Sort by:
 
 
Qu xue chu bu / Zhao Jianxin deng zhu
曲学初步 / 赵建新等著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中國社会科学出版社, 2007
 
 
Lu Xun wen yi si xiang chu tan / Wang Yongsheng
鲁迅文艺思想初探 / 王永生
by Wang, Yongsheng
王永生
Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she : Ningxia xin hua shu dian fa xing, 1981
银川 : 宁夏人民出版社 : 宁夏新華書店发行, 1981
 
 
Sech'aek kososŏl Koryŏ pogam yŏn'gu / Yi Yun-sŏk, Hŏ Ch'an
세책 고소설 고려 보감 연구 / 이 윤석, 허 찬
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Pogosa, 2015
서울 특별시 : 보고사, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
The great voyages of Zheng He = [Zheng He xia Xi Yang] / text by Song Nan Zhang & Hao Yu Zhang ; illustrated by Song Nan Zhang
Great voyages of Zheng He = 鄭和下西洋 / text by Song Nan Zhang ? illustrated by Song Nan Zhang
Uniform title: Great voyages of Zheng He. Chinese & English
by Zhang, Song Nan, 1942-
Union City, CA : Pan Asian Publications, c2005
 
 
Gendai bungaku ni miru Okinawa no jigazō = Okinawa in contemporary novels & dramas / Okamoto Keitoku cho
現代文学にみる沖縄の自画像 = Okinawa in contemporary novels & dramas / 岡本恵徳著
by Okamoto, Keitoku, 1934-
岡本恵徳, 1934-
Tōkyō : Kōbunken, 1996
東京 : 高文研, 1996
 
 
Gendai Okinawa no bungaku to shisō / Okamoto Keitoku
現代沖縄の文学と思想 / 岡本恵徳
by Okamoto, Keitoku, 1934-2006
岡本恵徳, 1934-2006
Okinawa-ken Naha-shi : Okinawa Taimususha, 1981
沖縄県那霸市 : 沖縄タイムス社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Luoyang ming sheng shi xuan / Li Xianqi, Chen Chang'an xuan zhu
洛阳名胜诗选 / 李献奇, 陈长安选注
by Li, Xianqi
李献奇
Beijing : Zhongguo lü you chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中国旅游出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Kim Chŏng-il chuchʻe munhangnon : 1992-yŏn 1-wŏl 20-il
김 정일 주체 문학론: 1992년 1월 20일
[Pyongyang] : Chosŏn Nodongdang Chʻulpʻansa, Chuchʻe 98 (2009)
[Pyongyang] : 조선 로동당 출판사, 주체 98 (2009)
 
 
Lu Xun wen yi si xiang xin tan / Sun Changxi deng zhu
鲁迅文艺思想新探 / 孙昌熙等著
by Sun, Changxi
孙昌熙
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1983
天津市 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1983
 
 
Lu Xun wen yi si xiang gai shu / Min Kaide, Wu Tongrui
鲁迅文艺思想概述 / 闵开德, 吴同瑞
by Min, Kaide
闵开德
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Jianmen shi ge xuan zhu / Li Guangwei xuan zhu ; Qiao Lingyu jiao yue
剑门诗歌选注 / 李光伟选注 ; 乔灵瑜校阅
by Li, Guangwei
李光伟
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Zou Rong / Zhang Xikong
邹容 / 张习孔
by Zhang, Xikong
张习孔
Beijing : Zhonghua shu ju, 1981
北京 : 中华书局, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun lun Zhong wai xiao shuo / Wen Zuyin
魯迅论中外小說 / 温祖萌
by Wen, Zuyin
温祖萌
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1982
 
 
Jinmen xing / [Xindai deng zuo]
金門行 / [心岱等作]
Jinmen : Jinmen wen xian wei yuan hui, Minguo 58 [1969]
金門 : 金門文獻委員會, 民國58 [1969]
 
 
Zai Xiyang da di shang / [Shanghai ren min chu ban she bian]
在昔阳大地上 / [上海人民出版社编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
 
 
Lu Xun yu Zhongguo gu dian xiao shuo / Xu Huaizhong zhu
鲁迅与中國古典小说 / 许怀中著
by Xu, Huaizhong, 1929-
许怀中, 1929-
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新华书店发行, 1982
 
 
Chang he you ge yin : Dayun He shi ci zhong de Yangzhou ji yi / Dong Bing zhu bian
长河有歌吟 : 大运河诗词中的扬州记忆 / 冬冰主编
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2014
南京 : 东南大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Lun Li Yu de xi ju mei xue / Du Shuying zhu
论李渔的戏剧美学 / 杜书瀛著
by Du, Shuying
杜书瀛
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982
[Peking] : 中国社会科学出版社, 1982
 
 
Wang xiang shi : Abei Zhongmalü yu Tang dai shi ren / Yitian Yixian zhu ; Li Zhenglun yi
望乡诗 : 阿倍仲麻吕与唐代诗人 / 依田义贤著 ; 李正伦译
Uniform title: Bōkyō no uta. Chinese
by Yoda, Yoshikata, 1909-
依田义贤, 1909-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Xin de lü cheng : shi jie Hua wen zuo jia kan Xiamen / Shi jie Hua wen zuo jia jiao liu xie hui bian zhu
心的旅程 : 世界華文作家看廈門 / 世界華文作家交流協會編著
Taibei Shi : Niang chu ban, 2016 , ©2016
台北市 : 釀出版, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.