National Library of Australia

Showing 81 - 100 of 130534 Results for subject:Literature.
Sort by:
 
 
Widaehan yŏngdoja Kim Chŏng-il tongji ŭi sŏn'gun sidae munhak yŏngdo ŏpchŏk / chipp'il Yi Hyŏn-sun, Paek Kwang-su
위대한 령도자 김 정일 동지 의 선군 시대 문학 령도 업적 / 집필 리 현순, 백 광수
by Yi, Hyŏn-sun
리 현순
[Pyongyang] Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 2014 , ©2014
[평양] 사회 과학 출판사, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zai ju ren de guang huan xia : Mao Zedong he xin Zhongguo wen xue / Zhang Jiong
在巨人的光环下 : 毛泽东和新中国文学 / 张炯
by Zhang, Jiong, 1933-
张炯, 1933-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Wang Pu / Han Panshan, Ding Dianmin zhu
王璞 / 韓盼山, 丁殿民著
by Han, Panshan
韓盼山
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1977
北京 : 中国少年兒童出版社, 1977
 
 
Zheng Chenggong zhuan / bian zhu Liao Hanchen
鄭成功傳 / 編著 廖漢臣
by Liao, Hanchen
廖漢臣
Taibei : Yi qun shu dian, Minguo 63 [1974]
台北 : 益群書店, 民國63 [1974]
 
 
Hai pai wen xue / Yang Yang, Chen Shuping, Wang Pengfei zhu
海派文学 / 杨扬, 陈树萍, 王鹏飞著
by Yang, Yang, 1963-
杨扬, 1963-
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2008
上海市 : 文匯出版社, 2008
 
 
Song jia nü qiang ren, you ming, Song shi san jie mei / zuo zhe Luobi Youyinsen ; yi zhe Guo Ruhuo
宋家女强人, 又名, 宋氏三姐妹 / 作者羅庇・尤因森 ; 譯者郭如火
Uniform title: Soong sisters. Chinese
by Eunson, Roby
Xianggang : She ying hua bao you xian gong si yi ban du wu chu ban bu, 1985
香港 : 攝影畫報有限公司一般讀物出版部, 1985
 
 
Zhou zong li de gu shi / Shao Nianbao bian xie
周总理的故事/ 邵年豹编写
by Shao, Nianbao
邵年豹
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京: 中國少年兒童出版社: 新华书店北京发行所发行, 1977
 
 
Wen ren Mao Zedong / Chen Jin zhu
文人毛泽东 / 陈晋著
by Chen, Jin, 1958-
陈晋, 1958-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Guo Moruo de shao nian shi dai / Lei Fengxing ; [cha tu Jiang Jiwei]
郭沫若的少年时代 / 雷风行 ; [插图姜吉维]
by Lei, Fengxing
雷风行
Beijing : Beijing shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 北京少年儿童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
"Wen" de zai ren : Zhang Taiyan wen lun chu tan / Chen Xuehu zhu
"文"的再认 : 章太炎文论初探 / 陈雪虎著
by Chen, Xuehu
陈雪虎
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京市 : 北京大学出版社, 2008
 
 
Mao Yisheng / Ji Min, Sun Shiqing
茅以升 / 齐敏,孙士庆
by Qi, Min
齐敏
Daiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
太原: 山西人民出版社: 山西省新華書店发行, 1982
 
 
Yuan Mei de wen xue pi ping / Wang Jiansheng zhuan
袁枚的文學批評 / 王建生撰
by Wang, Jiansheng
王建生
Zhongli Shi : Sheng huan tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 90 [2001]
中壢市 : 聖環圖書股份有限公司, 民國 90 [2001]
 
 
San ji xiao du zhe / Bingxin
三寄小读者/ 冰心
by Bingxin, 1900-
冰心, 1900-
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海: 少年儿童出版社: 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Wu Jingzi de chuan shuo / Yu Ming, Li Huang sou ji zheng li ; [cha tu Xin Hejiang]
吴敬梓的传说 / 俞明, 黎凰搜集整理 ; [插图辛鹤江]
by Yu, Ming
俞明
Shijiazhuang Shi : Hebei shao nian er tong chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄市 : 河北少年儿童出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Su Dongpo de gu shi / Feng Jin ; [feng mian cha tu Shi Yichang]
苏东坡的故事 / 冯进 ; [封面插图施易昌]
by Feng, Jin
冯进
Chengdu : Sichuan shao nian er tong chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川少年儿童出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Mamiya rinzō / Sasaki Chiyuki bun ; Yanagawa Gōichi e
間宮林藏 / 佐佐木千之文 ; 梁川剛一繪
by Sasaki, Chiyuki, 1902-1989
佐佐木, 千之, 1902-1989m
Tōkyō : Dai Nihon Yūbenkai Kōdansha, Shōwa 17 [1942]
東京 : 大日本雄辯會講談社, 昭和 17 [1942]
 
 
Ying Xian mu ta shi wen xuan zhu / Ma Liang xuan zhu
应县木塔诗文选注 / 马良选注
by Ma, Liang
马良
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新华书店发行, 1987
 
 
Zai Mao Zedong si xiang bu yu xia cheng zhang
在毛泽东思想哺育下成長
Beijing : Ren min chu ban she, 1971
北京 : 人民出版社, 1971
 
 
Mao zhu xi he hai zi men / ben she bian
毛主席和孩子们 / 本社編
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1978
上海 : 少年儿童出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Yangzhou ba guai quan shu / Cao Huimin, Chen Kang zhu bian
扬州八怪全书 / 曹惠民, 陈伉主编
Beijing Shi : Zhongguo yan shi chu ban she, 2007
北京市 : 中国言实出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.