National Library of Australia

Showing 121 - 140 of 130537 Results for subject:Literature.
Sort by:
 
 
Zhongshan feng guang / Ali bian zhu
中山風光 / 阿勵編著
by Ali
阿勵
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1975
九龍 : 中華書局, 1975
 
 
Lu Xun lun wen yi / Hubei sheng Wuhan Lu Xun yan jiu xiao zu bian
鲁迅论文艺 / 湖北省武汉鲁迅研究小组编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1979
 
 
Yuan qu san bai shou / Li Miao yi ping
元曲三百首 / 李淼译评
Changchun : Jilin wen shi chu ban she, 2009
长春 : 吉林文史出版社, 2009
 
 
Lu Xun lun wen xue yu yi shu / Wu Zimin, Xu Naixiang, Ma Liangchun bian
鲁迅论文学与艺术 / 吴子敏, 徐迺翔, 马良春编
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Yuan ren xiao ling ji / Chen Naiqian ji
元人小令集 / 陳乃乾輯
by Chen, Naiqian
陳乃乾
Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she, 1958
上海 : 古典文学出版社, 1958
 
 
"Li Zicheng" ren wu tan / Hu Peide [sic]
《李自成》人物谈 / 胡培德[sic]
by Hu, Depei
胡德培
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she : Ningxia xin hua shu dian fa xing, 1981
银川市 : 宁夏人民出版社 : 宁夏新華書店发行, 1981
 
 
Lei Feng xiao shi hou de gu shi / Yang Yongqing hua
雷锋小时候的故事 / 杨永青画
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 1965
北京 : 中国少年儿童出版社, 1965
 
 
Lu You yu Hanzhong [electronic resource] / Zhongguo Lu You yan jiu hui, Hanzhong Shi Lu You yan jiu xue hui bian
陆游与汉中 [electronic resource] / 中国陆游研究会, 汉中市陆游研究学会编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013
上海 : 上海古籍出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kinjirareta genbaku taiken / Horiba Kiyoko
禁じられた原爆体験 / 堀場清子
by Horiba, Kiyoko, 1930-
堀場清子, 1930-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1995
東京 : 岩波書店, 1995
 
 
Yuan dai Jinhua xue shu / Sun Kekuan zhu
元代金華學述 / 孫克寬著
by Sun, Kekuan, 1905-
孫克寬
Taizhong Shi : Si li Dong hai da xue : Jing shou zhe Zhong yang shu ju, Minguo 64 [1975]
臺中市 : 私立東海大學 : 經售者 中央書局, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Sejong Taewang ŭi ŏrin sijŏl / Yi Tʻae-gŭk chiŭm
세종대왕의어린시절 / 이태극지음
by Yi, Tʻae-gŭk, 1913-
이태극, 1913-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 1984
서울특별시 : 세종대왕기념사업회, 1984
 
 
Yuan qu jia kao lüe / Sun Kaidi
元曲家考略 / 孫楷第
by Sun, Kaidi, 1902-
孫楷第, 1902-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1981
上海 : 上海古籍出版社, 1981
 
 
Hangzhou yun he wen xian / zhu bian Chen Shu ; fu zhu bian Song Chuanshui
杭州运河文献 / 主编, 陈述 ; 副主编, 宋传水
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
San zi jing yu Zhongguo min su hua (Ying Han dui zhao) = Verse in three characters and genre pictures / [Mao Zengyin yi]
三字经与中国民俗画 ( 英汉对照 ) = Verse in three characters and genre pictures / [毛增印译]
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005
北京市 : 五洲传播出版社, 2005
 
 
Mao Zedong qiu xue de gu shi / Wang Yiping zhu
毛泽东求学的故事 / 王以平
by Wang, Yiping
王以平
[Changsha] : Hunan ren min chu ban she, 1979
[長沙] : 湖南人民出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Sudatsu wakawashi / Naka Masao bun ; Takeoka Ryōichi ga ; hensha Kondō Kenji
巣立つ若鷲 / 中正夫 文 ; 竹岡稜一 畫 ; 編者 近藤健兒
by Naka, Masao, 1900-1963
中正夫, 1900-1963
Ōsaka-shi : Jikunsha, Shōwa 19 [1944] , Ōsaka-shi : Shōwa Shuppan Kabushiki Kaisha
大阪市 : 兒訓社, 昭和19 [1944] , 大阪市 : 昭和出版株式会社
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fuji / Tokutomi Kenjirō, Tokutomi Ai cho
冨士 / 徳冨健次郎.徳冨あい著
by Tokutomi, Kenjirō, 1868-1927
徳冨健次郎, 1868-1927
[Tōkyō : Roka Zenshū Kankōkai], Shōwa 4-5 [1929-1930]
[東京 : 蘆花全集刊行會], 昭和4-5 [1929-1930]
 
 
Yŏnbyŏn munhak (Yanji Shi, China : 1998)
연변문학 (Yanji Shi, China : 1998)
[Seoul] : Taehunsa, 1996-
[Seoul] : 大訓社, 1996-
 
 
Genbaku minshūshi / Nagaoka Hiroyoshi cho
原爆民衆史 / 長岡弘芳著
by Nagaoka, Hiroyoshi, 1932-
長岡弘芳, 1932-
Tōkyō : Miraisha, 1977
東京 : 未来社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Qufu li dai shi wen xuan zhu / Kong Xianglin [xuan] zhu
曲阜历代诗文选注 / 孔祥林[选]注
by Kong, Xianglin
孔祥林
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.