National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1179 Results for subject:"Local History."
Sort by:
 
 
Jiangsu liu shi yi xian zhi / Yin Weihe zhu
江蘇六十一縣志 / 殷惟龢著
by Yin, Weihe
殷惟龢
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Fang zhi xin lun / Mao Yibo zhu
方志新論 / 毛一波著
by Mao, Yibo
毛一波
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 正中書局, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo fang zhi liang qian nian tong jian / bian zhu Zhuge Ji
中国方志两千年通鉴 / 编著诸葛计
by Zhuge, Ji
诸葛计
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016
桂林 : 广西师范大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo di fang zhi ji cheng / Xiang zhen zhi zhuan ji / ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui bian]
中國地方志集成 / 鄉鎮志專輯 / [《中國 地方志集成》編輯工作委員會編]
Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she ; Shanghai : Fa xing Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1992-
南京 : 江蘇古籍出版社 ; 上海 : 發行新華書店上海發行所, 1992-
BookBook [text, volume]
 
 
"Yongle da dian" Anhui jiang bei fang zhi yan jiu / Pu Xia zhu
"永乐大典"安徽江北方志研究 / 蒲霞著
by Pu, Xia, 1969-
蒲霞, 1969-
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2015
合肥市 : 安徽大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo di yu wen hua tong lan / zhu bian Yuan Xingpei, Chen Jinyu
中国地域文化通览 / 主编袁行霈, 陈进玉
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2013-2014
北京市 : 中華書局, 2013-
BookBook [text, volume]
 
 
Guangxi xin bian di fang zhi er shi nian / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong zhi guan ; Di fang zhi xie hui bian
广西新编地方志二十年 / 广西壮族自治区通志馆 ; 地方志协会编
[Nanning : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong zhi guan, Di fang zhi xie hui], 2000
[南宁 : 广西壮族自治区通志馆, 地方志协会], 2000
 
 
Xiqiao fang zhi lun cong / Ren Genzhu zhu
西樵方志论丛 / 任根珠著
by Ren, Genzhu
任根珠
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2013
北京市 : 中华书局, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Watthanatham sāmakkhī 4 phāk / Fāi Wichākān "Ngān Watthanatham Sāmakkhī 4 Phāk."
วัฒนธรรมสามัคคี ๔ ภาค / ฝ่ายวิชาการ "งานวัฒนธรรมสามัคคี ๔ ภาค"
[Bangkok] : Fāi Wichākān "Ngān Watthanatham Sāmakkhī 4 Phāk", [2523 i.e. 1980]
[Bangkok] : ฝ่ายวิชาการ "งานวัฒนธรรมสามัคคี ๔ ภาค", [2523 i.e. 1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Stratford (Vic.) : Stratford and District Historical Society, 2008
 
 
Kānphatthanā hūamư̄ang Songkhlā : nai samai Krung Thonburī læ samai Rattanakōsin tō̜n ton (Phō̜. Sō̜. 2310-2444) / rāingān kānwičhai...
การพัฒนาหัวเมืองสงขลา : ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2310-2444) / รายงานการวิจัยของ สงบ ส่งเมือง
by Sangop Songmư̄ang
สงบ ส่งเมือง
Songkhla [Thailand] : Khrōngkān Bō̜rikān Wichākān, Mahāwitthayālai Sinakharinwirōt, 2522 [1979]
สงขลา [Thailand] : โครงการบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Minshūteki kindai no kiseki / Kamijō Hiroyuki
民衆的近代の軌跡 / 上條宏之
by Kamijō, Hiroyuki, 1936-
上條宏之, 1936-
Nagano-shi : Ginga Shobō, 1981 , ©1981
長野市 : 銀河書房, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Chiiki minshūshi nōto : Shinshū no minken, fusen undō / Kamijō Hiroyuki
地域民衆史ノート : 信州の民権・普選運動 / 上條宏之
by Kamijō Hiroyuki, 1936-
上條宏之, 1936-
Nagano-shi : Ginga Shobō, 1977 , ©1977
長野市 : 銀河書房, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Chihōshi kenkyū
地方史硏究
Tōkyō : Chihōshi Kenkuū Kyōgikai
東京 : 地方史硏究協議会
 
 
Kagoshima to Hokkaidō / Umami Shūichi
鹿児島と北海道 / 馬見州一
by Umami, Shūichi, 1936-
馬見州一, 1936-
Kagoshima-shi : Shun'endō Shuppan : Hatsubaijo Shun'endō Shoten, Heisei 9 [1997]
鹿児島市 : 春苑堂出版 : 発売所春苑堂書店, 平成 9 [1997]
BookBook [text, volume]
 
 
Quan guo ge ji zheng xie wen shi zi liao shu kan ming lu, 1960-2008 / Zhongguo jin xian dai shi shi liao xue xue hui, Chao xing shu zi tu shu guan, Lu dong da xue Zhongguo jin...
全国各級政协文史资料书刊名录, 1960-2008 / 中国近现代史史料学学会, 超星数字图书馆, 鲁东大学中国近现代史史料科学研究所编 ; 李永璞, 史超, 朱平主编
Beijing Shi : Zhongguo shu ji chu ban she, 2009
北京市 : 中国书籍出版社, 2009
 
 
Shashi, kakushu dantaishi, kyōdoshi mokuroku : Shōwa 54-nen 3-gatsu 31-nichi genzai
社史・各種団体史・郷土史目録 : 昭和 54年3月31日現在
Nishinomiya-shi : Kansei Gakuin Daigaku Sangyō Kenkyūjo, Shōwa 54 [1979]
西宮市 : 関西学院大学産業研究所, 昭和 54 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Meiguo hafo da xue hafo Yanjing tu shu guan cang shan ben fang zhi shu zhi = Annotated catalogue of the rare Chinese local gazetteers in the Harvard-Yenching Library, Harvard...
美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏善本方志書志 = Annotated catalogue of the rare Chinese local gazetteers in the Harvard-Yenching Library, Harvard University / 李堅, 劉波編著
by Li, Jian (Editor)
李堅 (Editor)
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015
北京市 : 國家圖書館出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.