National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 127 Results for subject:"Local government -- Thailand."
Sort by:
 
 
Kānprapprung khrōngsāng ʻongkō̧n pokkhrō̧ng sūan thō̧̌ngthin / Khana phūčhattham, Wutthisān Tanchai ... [et al.]
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะผู้จัดทำ, วุฒิสาร ตันไชย ... [et al.]
by Wēthī Thō̧ngthin (1st : 2003 : Sathāban Phatthanā Khārātchakān Phonlarư̄an)
เวทีท้องถิ่น (1st : 2546 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน)
Nonthaburī : Witthyālai Phatthanā Kānpokkhrō̧ng Thō̧ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2547 i.e. 2004]
นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, สถาบันพระปกเกล้า, 2547
 
 
by Son Bangyikhan
Krung Thep Maha Nakhon : Thai Watthana Phanit, 2519 [1976]
 
 
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin kap kānbō̜rihān čhatkān thō̜ngthin : ʻīk miti nưng khō̜ng ʻārāyatham lōk. Phāk rǣk, Čhāk yuk Krīk...
การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก. ภาคแรก, จากยุคกรีกถึงยุคทุนนิยมตะวันตก / [ธเนศวร์ เจริญเมือง]
by Thanēt Čharœ̄nmư̄ang
ธเนศวร์ เจริญเมือง
Krung Thēp : Khrōngkān Čhatphim Kopfai, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2550
 
 
by Thanet Charoenmuang
Chiang Mai : Khrongkan Suksa Kanpokkhrong Thongthin, Khana Sangkhommasat, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2539 [1996]
 
 
[Bangkok] : Samakhom Sangkhommasat haeng Prathet Thai, 2524 [1981]
 
 
by Thanet Charoenmuang
Chiang Mai : Khrongkan Suksa Kanpokkhrong Thongthin, Khana Sangkhommasat, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2539 [1996]
 
 
Nǣothāng kānprapprung ngān ʻamphœ̄ / [Khana Phūčhattham, Sak Tēchāchān ... [et al.]]
แนวทางการปรับปรุงงานอำเภอ / [คณะผู้จัดทำ, ศักดิ์ เตชาชาญ ... [et al.]]
by Sak Tēchāchān
ศักดิ์ เตชาชาญ
[Bangkok : Kō̧ng Wichākān læ Phǣnngān, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2531 i.e. 1988]
กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน, กรมการปกครอง, ๒๕๓๑
 
 
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin khō̜ng Thai / dōi Prathān Khongritthisưksākō̜n
การปกครองท้องถิ่นของไทย / โดย ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร
by Prathān Khongritthisưksākō̜n
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร
[Bangkok] : Samnak Bannasān Kānphatthanā, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2513 [1970]
[Bangkok] : สำนักบรรณสารการพัฒนา, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๑๓ [1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam botkhwām thāng wichākān kīeokap thētsabān : thīralưk ngān chalō̜ng 50 pī thētsabān, 27-29 Mēsāyon 2527 / khana phūčhattham, ʻAmō̜n...
รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเทศบาล : ที่ระลึกงานฉลอง 50 ปี เทศบาล, 27-29 เมษายน 2527 / คณะผู้จัดทำ อมร อนันตชัย [and three others]
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2527 [1984]
[Bangkok] : กรมการปกครอง, ๒๕๒๗ [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Phonprayōt kư̄akūn kamnan phūyaibān / Sētthaphō̧n Khūsīphithak
ผลประโยชน์เกื้อกูลกำนันผู้ใหญ่บ้าน / เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
by Sētthaphō̧n Khūsīphithak
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
[Bangkok] : Samnak Bannasān Kānphatthanā, [1979?]
[Bangkok] : สำนักบรรณสารการพัฒนา, [1979?]
BookBook [text, volume]
 
 
Kānmư̄ang thō̜ngthin : kānmư̄ang khō̜ng khrai dōi khrai phư̄a khrai / Dō̜Rō̜. Pathān Suwannamongkhon
การเมืองท้องถิ่น : การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร / ดร. ปธาน สุวรรณมงคล
by Pathān Suwannamongkhon
ปธาน สุวรรณมงคล
Krung Thēp : Rō̜ng Sāttrāčhan Dō̜Rō̜. Pathān Suwannamongkhon, Mīnākhom 2554 [March 2011]
กรุงเทพฯ : รองศาสตราจารย์ดร. ปธาน สุวรรณมงคล, มีนาคม 2554
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, 2493- [1950]-
 
 
by Neher, Clark D
[Athens] Ohio University, Center for International Studies [1974]
 
 
Rāingān kānsưksā rư̄ang Kānsưksā panhā læ ʻuppasak nai kānbō̧rihān ngān bukkhon khō̧ng khārātchakān rư̄ phanakngān sūan...
รายงานการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษาจากคดีปกครองในศาลปกครอง ; เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า / อนุชา ฮุนสวัสดิกุล
by ʻAnuchā Hunsawatdikun
อนุชา ฮุนสวัสดิกุล
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2547 [2004]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗
 
 
ʻAmnāt mai Samāchik Saphā Thō̜ngthin / Rō̜ng Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Kōwit Phūangngām, Khana Sangkhommasongkhro̜sāt Kammakān Bō̜rihān...
อำนาจใหม่ สมาชิกสภาท้องถิ่น / รองศาสตรย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กรรมการบริหารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
by Kōwit Phūangngām
โกวิทย์ พวงงาม
Krung Thēp : Samnakphim Sēmātham, Mēsāyon 2557 [April 2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เสมาธรรม, เมษายน 2557
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.