National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 12252 Results for subject:"Local government."
Sort by:
 
 
Yu bai xing dui hua / Chen Baosheng zhu
与百姓对话 / 陈宝生著
by Chen, Baosheng
陈宝生
Lanzhou Shi : Dunhuang wen yi chu ban she, 2007
兰州市 : 敦煌文艺出版社, 2007
 
 
Nihon-teki jichi no tankyū : meibōka jichiron no keifu / Ishikawa Hisao cho
日本的自治の探求 : 名望家自治論の系譜 / 石川一三夫著
by Ishikawa, Hisao
石川一三夫
Nagoya-shi : Nagoya Daigaku Shuppankai, 1995
名古屋市 : 名古屋大学出版会, 1995
 
 
Xiang zhen zhi li mo shi yan jiu : yi Kunshan Shi Dianshanhu Zhen wei li = Study on township's governance model : take Dian Shan Hu Township of Kun Shan City as an example...
乡镇治理模式研究 : 以昆山市淀山湖镇为例 = Study on township's governance model : take Dian Shan Hu Township of Kun Shan City as an example / 陆道平著
by Lu, Daoping, 1963-
陆道平, 1963-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Minguo Zhejiang xiang zhen zu zhi bian qian yan jiu : yi "xin xian zhi" wei zhong xin de fen xi / Zhu Junrui, Li Tao zhu
民国浙江乡镇组织变迁研究 : 以"新县制"为中心的分析 / 朱俊瑞, 李涛著
by Zhu, Junrui, 1965-
朱俊瑞, 1965-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Di fang zheng fu zhi li = Governance of local government / Shen Ronghua, Jin Hailong zhu
地方政府治理 = Governance of local government / 沈荣华, 金海龙著
by Shen, Ronghua
沈荣华
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Qian nian xian ya : Fuliang Xian shu ji ya men wen hua qu tan / Wu Fengchen zhu bian
千年县衙 : 浮梁县署及衙门文化趣谈 / 吴逢辰主编
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she, 2006
南昌市 : 江西人民出版社 2006
 
 
Ban gong ting gong zuo 28 jiang = Bangongting gongzuo 28 jiang / Yang Dianzhong
办公厅工作28讲 = Bangongting gongzuo 28 jiang / 杨殿钟
by Yang, Dianzhong, 1962-
杨殿钟, 1962-
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2010
北京市 : 人民出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang mo shi yu di fang zheng fu chuang xin / Yu Xiaofeng, Chen Jing zhu bian
浙江模式与地方政府创新 / 余潇枫, 陈劲主编
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2007
杭州 : 浙江大学出版社, 2007
 
 
Tou shi Yantian mo shi : she qu cong guan li dao zhi li ti zhi = Yantian model in perspective / Hou Yisha zhu bian
透视盐田模式 : 社区从管理到治理体制 = Yantian model in perspective / 侯伊莎主编
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2006
重庆 : 重庆出版社, 2006
 
 
Jian guo chu qi nong cun ji ceng zheng quan jian she yan jiu, 1949-1957 : yi Hu'nan Sheng Liling Xian wei ge an = Jianguo chuqi nongcun jiceng zhengquan jianshe yanjiu /...
建国初期农村基层政权建设研究, 1949-1957 : 以湖南省醴陵县为个案 = Jianguo chuqi nongcun jiceng zhengquan jianshe yanjiu / 陈益元著
by Chen, Yiyuan
陈益元
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2006
上海 : 上海社会科学院出版社, 2006
 
 
Guangdong ren shi zheng duo liu shi nian : zhong yang he di fang de an zhan / Jin Ruizi zhu
廣東人事爭奪六十年 : 中央和地方的暗戰 / 金瑞子著
by Jin, Ruizi
金瑞子
Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2011
Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社, 2011
 
 
Jinmen jie yan qian hou / Chen Shuizai zhu
金門解嚴前後 / 陳水在著
by Chen, Shuizai
陳水在
[Jinmen Xian] : Jinmen Xian zheng fu, Minguo 90 [2001]
[金門縣] : 金門縣政府, 民國90 [2001]
 
 
Qing mo E'erduosi ji ceng she hui kong zhi yan jiu = Qingmo E'erduosi jiceng shehui kongzhi yanjiu / Liang Weidong zhu
清末鄂尔多斯基层社会控制研究 = Qingmo E'erduosi jiceng shehui kongzhi yanjiu / 梁卫东著
by Liang, Weidong
梁卫东
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2009
北京市 : 民族出版社, 2009
 
 
Shao shu min zu xiang cun zheng zhi ti xi de bian qian yu fa zhan : yi Yunnan Cangyuan Wa zu xiang cun wei li / Wang Lihua zhu
少数民族乡村政治体系的变迁与发展 : 以云南沧源佤族乡村为例 / 王丽华著
by Wang, Lihua
王丽华
Beijing : Ren min chu ban she, 2012
北京 : 人民出版社, 2012
 
 
Taiwan Sheng di fang zi zhi zhi yao / Taiwan Sheng di fang zi zhi zhi yao bian ji wei yuan hui bian
臺灣省地方自治誌要 / 臺灣省地方自治誌要編輯委員會編
Taizhong Shi : Taiwan Sheng di fang zi zhi zhi yao bian ji wei yuan hui, Minguo 54 [1965]
臺中市 : 臺灣省地方自治誌要編輯委員會, 民國54 [1965]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.