National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 8 of 8 Results for subject:"Lu, Xun, 1881-1936 -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Lu Xun hui yi / Jing Youlin zhu
鲁迅回憶 / 荊有麟著
by Jing, Youlin
荊有麟
Shanghai : Shanghai za zhi gong si, Minguo 36 [1947]
上海 : 上海雑誌公司, 民國36 [1947]
 
 
Lu Xun qin you tan Lu Xun / Zhang Nenggeng lu xie
鲁迅親友談鲁迅 / 張能耿錄冩
by Zhang, Nenggeng
張能耿
Aomen : Er ya she, 1977
澳門 : 爾雅社, 1977
 
 
Lu Xun jian ku fen dou sheng huo pian duan / Shi Yige
魯迅艰苦奋斗生活片断 / 石一歌
by Shi, Yige
石一歌
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1975
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1975
 
 
He Lu Xun xiang chu de ri zi / Chuandao zhu
和鲁迅相処的日子 / 川岛著
by Chuandao, 1903-
川岛, 1903-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Wang you Lu Xun yin xiang ji / Xu Shoushang zhu
亡友魯迅印象記 / 許壽裳著
by Xu, Shoushang, 1883-1948
許壽裳, 1883-1948
Xianggang : Shanghai shu ju, 1973
香港 : 上海書局, 1973
 
 
Lu Xun hui yi lu / Song Qingling, Zhou Jianren, Mao Dun deng ; [ben she bian]
魯迅回憶錄 / 宋庆龄 ,周建人, 茅盾等;[本社编]
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978-
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978-
 
 
Lu Xun di gu jia / Zhou Xiashou [Zuoren] zhu
魯迅的故家 / 周遐壽[作人]著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun hui yi lu. er ji / Ba Jin, Feng Zhi, Huang Yuan deng ; [Shanghai wen yi chu ban she bian]
鲁迅回憶錄. 二集 / 巴金, 冯至, 黄源等 ; [上海文艺出版社编]
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1979
上海 : 上海文艺出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.