National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 627 Results for subject:"Lu, Xun, 1881-1936"
Sort by:
 
 
Lu Xun yin pu / Qian Juntao ke
鲁迅印譜 / 錢君匋刻
by Qian, Juntao
錢君匋
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[广州] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun zuo pin fen xi / Fu dan da xue Zhong wen xi ; Shanghai shi da Zhong wen xi
鲁迅作品分析 / 复旦大学中文系 ; 上海师大中文系
by Fu dan da xue (Shanghai, China). Zhongguo yu yan wen xue xi
复旦大学 (Shanghai, China). 中国语言文学系
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun de yin xiang / (Ri) Zengtian She zhu ; Zhong Jingwen yi ; Chen Qiufan jiao
魯迅的印象 / (日) 增田涉著 ; 钟敬文译 ; 陈秋帆校
Uniform title: Ro Jin no inshō. Chinese
魯迅の印象. Chinese
by Masuda, Wataru, 1903-1977
増田涉, 1903-1977
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙市 : 湖南人民出版社, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun de gu jia / Zhou Xiashou zhu
魯迅的故家 / 周遐壽著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : Xianggang wan li shu dian chu ban, 1958
香港 : 香港萬里書店, 1958
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing da xue ji nian Lu Xun bai nian dan chen lun wen ji / Wang Yao deng zhu
北京大学纪念鲁迅百年诞辰论文集 / 王瑤 ... [et al.] 著
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Lu Xun za gan xuan ji
魯迅雜感選集
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
[Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980 (1981 printing)]
[上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980 (1981 printing)]
 
 
Wang you Lu Xun yin xiang ji / Xu Shoushang zhu
亡友鲁迅印象记 / 許寿裳著
by Xu, Shoushang, 1883-1948
许寿裳, 1883-1948
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1977
 
 
Na han / Lu Xun
吶喊 / 魯迅
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Xianggang : San lian shu dian, 1958
香港 : 三联书店, 1958
 
 
Yu Lu Xun xiang yu : Bei da yan jiang lu zhi er / Qian Liqun zhu
与鲁迅相遇 : 北大演讲录之二 / 钱理群著
by Qian, Liqun, 1939-
钱理群, 1939-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Jing xiao Xin hua shu dian, 2003
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店 : 経销新华书店, 2003
 
 
Tu po yu chao yue : Lu Xun he ta de tong shi dai ren / Peng Ding'an
突破与超越 : 鲁迅和他的同时代人 / 彭定安著
by Peng, Ding'an
彭定安
Shenyang Shi : Liaoning da xue chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳市 : 辽宁大学出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Ji lu gu ji xu ba ji yi zhu / Fujian shi fan da xue Zhong wen xi
辑录古籍序跋集译注 / 福建师范大学中文系
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1980
 
 
"Lu Xun yi wen ji" jiao du ji / Sun Yong zhu
《鲁迅译文集》校读记 / 孙用著
by Sun, Yong
孙用
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Lu Xun yan jiu / Lu Xun yan jiu xue hui, "Lu Xun yan jiu" bian ji bu bian
鲁迅硏究 / 鲁迅硏究学会, "鲁迅硏究" 编辑部编
Uniform title: Lu Xun yan jiu (Beijing, China : 1980)
鲁迅硏究 (Beijing, China : 1980)
[Beijing] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1980-
[北京] : 中国社会科学出版社, 1980-
 
 
Guangdong Lu Xun yan jiu
廣東魯迅研究
Guangzhou Shi : Guangdong Lu Xun yan jiu xiao zu : Guangdong Lu Xun yan jiu xue hui : Guangzhou Lu Xun ji nian guan, 1987-
广州市 : 广东鲁迅研究小組 : 广东鲁迅研究学会 : 广州鲁迅纪念馆, 1987-
 
 
Lu Xun de wu da wei jie zhi mi : shi ji zhi chu de Lu Xun lun zheng / Ge Tao bian
鲁迅的五大未解之谜 : 世纪之初的鲁迅论争 / 葛濤编
Beijing : Dong fang chu ban she, 2003
北京 : 東方出版社, 2003
 
 
Xue xi Lu Xun de mei shu si xiang
学习魯迅的美朮思想
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, [1979]
北京 : 人民美術出版社, [1979]
 
 
Min zu hun : Lu Xun de yi sheng / Chen Shuyu zhu
民族魂 : 鲁迅的一生 / 陳漱渝著
by Chen, Shuyu
陳漱渝
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
 
Lu Xun zhu yi xi nian mu lu / Shanghai Lu Xun ji nian guan bian
鲁迅著译系年目录/ 上海鲁迅纪念馆编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海: 上海文艺出版社: 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Ai yu fu chou / Lin Xianzhi zhu
爱与复仇 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
广州市 : 花城出版社 : 广东省新华书店经销, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.