National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 40 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Aomen zhi nan / Yu Yongji bian zhu
澳門指南 / 俞永濟編著
by Yu, Yongji
俞永濟
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 30 [1941]
上海 : 商務印書館, 民國30 [1941]
 
 
 
 
Macau : Dept. of Information and Tourism, 1965-
 
 
by Mandi Miss
Melbourne, Vic. : Miss Mandi, [2008]-
 
 
Macau : Centro de Informacao e Turismo
 
 
Hai shang hua yuan Aomen / Xiao Fan bian zhu
海上花园澳门 / 晓凡编著
by Xiao, Fan
晓凡
Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 2015
北京 : 中国旅游出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Macau (Macau. Gabinete de Comunicacao Social)
Macau : Livros do Oriente
 
 
Uniform title: Macau (Macau. Direccao dos Servicos de Turismo Comunicacao Social)
Macau : Direccao dos Servicos de Turismo e Comunicacao Social, 1980-
 
 
Uniform title: Macau (Macau. Seccao de Propaganda, Publicidade e Turismo)
[Macau] : Imprensa Nacional de Macau, 1953-
 
 
by Coates, Austin, 1922-
Hong Kong ; Oxford : Oxford University Press, 1987, c1978
 
 
Mi shi Aomen / Xiao Mo zhu
觅食澳门 / 晓莫著
by Xiao, Mo
晓莫
Guangzhou : Nan fang ri bao chu ban she, 2013
广州 : 南方日报出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Mei li Aomen : zhi min zhen tong yun yu chu de chao ji "du cheng" = Beautiful Macau / Zhongguo di li xue hui bian ; Dong Hengnian zhu bian
美丽澳门 : 殖民阵痛孕育出的超级"赌城" = Beautiful Macau / 中国地理学会编 ; 董恒年主编
Beijing Shi : Lan tian chu ban she, 2015
北京市 : 蓝天出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lang you she ying Aomen jie / zhu bian, Yuan Lingxuan
浪遊攝影澳門街 / 主編, 袁令軒
Xiangang : Kua ban sheng huo tu shu chu ban gong si, 2012
香港 : 跨版生活圖書出版公司, 2012
 
 
Aomen liu qi shi nian dai yin xiang / He Yongkang
澳門六七十年代印象 / 何永康
by He, Yongkang
何永康
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2011
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2011
 
 
Aomen zhang gu / Bu Yi zhu
澳門掌故 / 布衣著
by Bu, Yi
布衣
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she, 1977
香港 : 廣角鏡出版社, 1977
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.