National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) -- History -- 20th century."
Sort by:
 
 
Aomen : gai ge yu fa zhan / Liu Bolong, Chen Shouxin bian
澳門 : 改革與發展 / 劉伯龍, 陳守信編
Aomen : Aomen she hui ke xue xue hui , 2001
澳門 : 澳門社會科學學會, 2001
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Aomen liu qi shi nian dai yin xiang / He Yongkang
澳門六七十年代印象 / 何永康
by He, Yongkang
何永康
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2011
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2011
 
 
Dong dang nian dai : xin hai ge ming qian hou de Xiangshan yu Aomen = An era of turmoil : Xiangshan county and Macau before and after the Xinhai revolution / Huang Hongzhao bian...
动荡年代 : 辛亥革命前后的香山与澳门 = An era of turmoil : Xiangshan county and Macau before and after the Xinhai revolution / 黄鸿钊编著
by Huang, Hongzhao
黄鸿钊
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Tian xia wei gong : Sun Zhongshan yu Aomen wen wu ji = Pelo povo : Sun Yat Sen e Macau = For the people : Sun Yat Sen & Macao / [bian ji Chen Lilian]
天下為公 : 孫中山與澳門文物集 = Pelo povo : Sun Yat Sen e Macau = For the people : Sun Yat Sen & Macao / [編輯陳麗蓮]
by Tian xia wei gong--Sun Zhongshan yu Aomen wen wu zhan (2011 : Museu de Macau)
天下為公--孫中山與澳門文物展 (2011 : Museu de Macau)
Aomen : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2011
澳門 : 澳門特別行政區政府文化局, 2011
 
 
Aomen ba shi nian dai / Li Bingshi zhu
澳門八十年代 / 李炳時著
by Li, Bingshi, 1956-
李炳時, 1956-
Aomen : Aomen chu ban xie hui, 2013
澳門 : 澳門出版協會, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong Pu Aomen jiao she shi liao / Huang Hungzhao bian
中葡澳門交涉史料 / 黄鸿钊编
Aomen : Aomen ji jin hui, 1998
澳門 : 澳門基金會, 1998
 
 
Zhongshan xian sheng yu Gang Ao / Li Jinqiang zhu
中山先生與港澳 / 李金強著
by Li, Jinqiang
李金強
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2012 , ©2012
臺北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
He Houhua jia zu zhuan / Wu Nan zhu
何厚铧家族传/ 吴楠著
by Wu, Nan
吴楠
Guangzhou Shi : Guangzhou chu ban she, 1999
广州市: 广州出版社, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.